Formella texttyperna referat, debattartikel och arbetsansökan

__________________________________________________________________________upp

Inledning

Börja med att läsa textunderlag (s.62 - s.87) till texttyper (lösenord krävs)

__________________________________________________________________________upp

Referat

Skriva referat (kommer från det latinska ordet refero som betyder tillbakaföra). Ett referat är en kortfattad objektiv/saklig (faktamässig) sammanfattning av en annan text.

Varför finns texttypen: referat? Tänk dig att du är politiker och ska hålla presskonferens och du måste läsa in dig på ett material (flera texter) på 100 sidor vilket du inte hinner. Då säger du till din assistent att göra ett referat av materialet som får vara max 40 sidor så att du hinner läsa det. I dagens informationssamhälle behöver vi personer som sammanfattar, summerar och sammanställer mer lättillgänglig fakta. Assistenten plockar ut det som han tror är relevant (viktigt) i materialet. Assistenten bör alltså vara någorlunda insatt i ämnet.

För att markera att du är objektiv, alltså att du bara återger innehållet utan att värdera, och att innehållet inte är ditt ska du använda dig av referatmarkörer i löptexten. Här kommer några exempel:

Författaren skriver också...
framhåller författaren vidare...
artikeln innehåller dessutom...
Svensson påpekar vidare...
Författaren betonar, att...
Avslutningsvis framhåller Svensson...
Författaren lägger fram...
Enligt författaren...
Enligt Svensson...

Använd gärna en referatmarkör som förstärker författarens inställning: ”undrar”, "tycker", ”frågar sig”, "hävdar med bestämdhet", "föreslår" osv.

Undvik: referatmarkören "påstår" för det är värdeladdat (ger intrycket att skribenten ifråga har rätt).

__________________________________________________________________________upp

Hjälp vid referatarbete

Att skriva ett bra referat är ibland mycket krävande. Det är svårt att välja vad man ska ha med i "sammanfattningen" och vad som inte behöver vara med. Detta kommer allt lättare med tiden, desto fler referat du gör, desto lättare blir det att sålla (välja). Det kan också underlätta om du har en klar och tydlig mottagare - i skolans värld är det förstås den vetgirige (kunskapstörstande) läsaren. Här följer några råd på vägen:

 • Skumläs (läs översiktligt och snabbt) först.
 • Läs igenom texten noggrant, helst flera gånger.
 • Medan du läser så underlättar det om du antingen stryker under i texten och/eller skriver nyckelord.
 • Du kan också skriva mindre "sammanfattningar" av stycken och sedan sätter du ihop dem till ett referat.
 • Varje stycke kan omformuleras till en eller två meningar sedan sammanför du meningarna och binder ihop dem språkligt till ett referat.
 • Skriv mycket kortare text än den text du referar till (helst hälften), men skriv inte för kort heller för läsaren måste förstå referatet.
 • Citera gärna, men var sparsam med citat - bättre är att omformulera. Om du citerar glöm inte att använda citationstecken ".
 • Var noggrann med vem som säger vad om det finns fler textförfattare
 • Är det fler textförfattare kan det finnas en poäng med att inte nämna alla namnen varje gång man använder en referatmarkör - därför kan det vara bra att använda sig av t.ex. "författarna anser...", i enlighet med texten..." eller "i recensionen står det..."
 • Det blir extra knepigt om du ska referera något som redan är ett referat. ex. om textförfattaren Heberlein skriver i sin text om Oftstads åsikter ska det nämnas i ditt referat; Heberlein skriver att Oftstad anser att... Det är med andra ord viktigt att nämna att det handlar om andrahandskällor.

__________________________________________________________________________upp

Problem vid referatskrivning

När du är satt att göra ett referat av två texter. Det innebär att du skriver referat av två texter, slår därefter ihop dem och börjar det "stora" referatet med att säga att du ska referera text 1 av författare X och text 2 av författare Y. Det enklaste sättet att göra detta är att första lägga upp refereratet av text 1 av författare X och därefter referat av text 2 av författare Y och vill du avsluta snyggt gör du en summering av de båda (och ställer dem emot varandra om det är fruktbart).

Det uppstår ibland problem med användningen av de vanligaste referatmarkörerna när man är satt att göra referat. När du har att göra med fler än en textförfattare kan du inte använda ett specifikt namn eller personliga pronomen som han eller hon som referatmarkör utan måste använda formuleringar (referatmarkörer) som: textförfattarna, artikelförfattarna, enligt artikeln, i enlighet med texten osv.

__________________________________________________________________________upp

Checklista vid referatinlämning

  • Skriv alltid rubrik!
  • Var inte subjektiv! Inga egna åsikter. Ditt ställningstagande får inte lysa igenom.
  • När du refererar till ett författarnamn ska du inledningsvis skriva ut både för- och efternamn, därefter ska du bara använda efternamn.
  • Hur markerar man titlar? Hur kan man förtydliga att det är en titel? Kursivera eller sätta titeln mellan citationstecken.
  • Vad ska tas med och vad ska utelämnas – det finns alltid en risk att man reducerar texten alltför mycket så att relevant fakta inte tas med.
  • Variera referatmarkörer och undvik värdeladdade referatmarkörer som ”påstår” - välj gärna markörer som förstärker författarens inställning: ”undrar”, ”frågar sig” osv.
  • Tänk på vilka referatmarkörer du väljer – vissa passar inte sammanhanget.
  • OBS! ett referat ska INTE inledas med en inledning och i flesta fall saknas också en avslutning där man tar upp likheter och skillnader.

Övning 1:

Gör ett referat av Spöken och gastar av Tora Wall (lösenord krävs). I denna uppgift övar du på läsförståelse, referatteknik och texthantering. Glöm inte att börja referatet genom att skriva vad du ska göra: "Jag ska skriva ett referat av Tora Walls text: Spöken och gastar som är tagen från tidsskriften: "Populär historia” (nr 11/2009)." Sedan kan du börja skriva på själva referatet.

Läs mer om referat.

Se lärarens lösning (lärarlösenordkrävs).

Övning 2:

Här nedan hittar du en originaltext (tidningsartikel), en sammanfattning av artikeln och ett referat av samma artikel. Läs igenom de tre texterna och fundera över följande:

1. Vilken information i originaltexten finns också med i sammanfattningen och referatet?

2. Vilken information i originaltexten finns inte med i sammanfattningen och referatet? Är urvalet vettigt?

3. Vad är det för skillnad på sammanfattningen och referatet?

__________________________________________________________________________upp

Exempel på ett referat

Originaltext

Kvinnlig värnplikt?

En ny jämlikhetsfråga börjar dyka upp i den politiska debatten: ska Sverige ha kvinnlig värnplikt? Under senaste värnpliktskongressen i Skövde blev detta ett hett diskussionsämne. Unga män i 18-årsåldern har länge varit tvungna att inställa sig till s k mönstring. Där har krigsmakten undersökt deras fysiska företräden och psykiska kapacitet. Sedan har den ensidigt beslutat om ynglingen duger och i så fall till vad. Därefter har man krigsplacerat honom, antingen i ett väpnat förband eller i civilförsvaret.

Men nu kan en ändring vara på gång. Överbefälhavaren sa på värnpliktskongressen att han i princip var för att Sverige skulle införa kvinnlig värnplikt. Men han påpekade också, att detta är en "politisk fråga av hög dignitet". Och han tillade: "I förlängningen av ett sådant beslut ser jag en diskussion om det är krigets krav som ska styra kraven på den framtida svenske soldaten eller om vi ska ha en jämn könsfördelning vid intaget.

Om kvinnlig värnplikt införs kommer det att få konsekvenser också för de unga männen. Troligen skulle dubbelt så många som idag slippa sin militära tjänstgöring. Såvida inte försvaret – mitt i alla nedskärningar – får för sig att fördubbla antalet värnpliktiga.

(191 ord)

av Torbjörn Junge, ur Länstidningen 2001-04-15

Se lösningsförslag (sammanfattning och referat) - lösenord krävs

Skriv ut arbetsuppgift - lösenord krävs

 

Källa

__________________________________________________________________________upp

Responsmall - referat

Läs igenom referatet, jämför det med originaltexten och försök besvara nedanstående frågor. Ge också förslag på hur referatet skulle kunna förbättras!

Frågor att utgå från i din respons:

1. Finns sidhuvud?

2. Har referatet en titel?

3. Finns det viktigaste med? Fungerar referatet som en egen text eller saknas någon/några huvudpunkter?

4. Framgår det vem som skrivit originaltexten – finns källangivelse? Hur lyder den?

5. Fungerar källangivelsen? Är den smidigt infogad i texten? Kan man göra den smidigare (lättare att läsa)?

6. Framgår det klart och tydligt genom hela texten att det är ett referat – finns det referatmarkeringar (anser/påstår/hävdar)?

7. Används egna ord eller finns det formuleringar som påminner om eller är exakt likadana som originalets? Vilka?

8. Är referatet sakligt eller har något lagts till som inte fanns i originalet?

9. Är referatet korrekt eller finns det felaktigheter? Hur skulle de rättas till?

10. Är den som skrivit referatet objektiv eller finns egna värderingar/åsikter? I så fall vilka?

11. Har referatet en god struktur? Fungerar styckindelningen? Hänger texten ihop? Är det lätt att följa med i tankegången?

12. Finns det andra rent språkliga fel i texten? Vilka och hur kan de korrigeras?

__________________________________________________________________________upp

Debattinlägg/debattartikel

En text som drivs av en tes, ett ställningstagande. Genom att argumentera för sin åsikt vill man få andra att dela ens ståndpunkt. Ett debattinlägg är längre och mer bearbetad än texttyperna insändare och inlägg och brukar ofta vara uppbyggd med:

 • Tes
 • Inledande fråga
 • Exempel
 • Argument
 • Motargument (antites)
 • Bemötande av motargument
 • Slutsats

Ett längre debattinlägg blir en debattartikel. En debattartikel är ute efter att påverka och förändra. Det viktiga i en artikel av denna typ är argumenten; det som ska övertyga läsaren. Debattartikeln utgår ofta från aktuella händelser som kommenteras ur en given vinkel, alltså författarens åsikt. För att göra detta på ett bra sätt bör skribenten vara väl insatt i ämnet.

Argumentationsteknik

Muntlig debatt (hålla en muntlig debatt)

Skriftlig debatt (skriva debattartikel)

__________________________________________________________________________upp

Arbetsansökan

Ibland räcker det med att ringa till ett företag när man söker ett jobb, men i flesta fall behöver du skriva en arbetsansökan: en skriftlig anmälan till en arbetsgivare som meddelar att man söker jobb. Innehållet i arbetsansökan framhåller varför man är bäst lämpad för jobbet.

En arbetsansökan består normalt av två delar ett formellt (seriöst skrivet) eller informellt (personligt) brev och en meritförteckning (CV = curriculum vitae = livsteckning). Ibland kan, om du har många referenser utgöra en tredje del. Avskilj delarna genom att använd sidbryt.

Med hjälp av referenser kan arbetsgivaren "kolla upp" om du är en god medarbetare eller en flitig student vilket förbättrar dina chanser att få jobbet. En referens är med andra ord andras åsikter om dig som medarbetare eller student. Arbetsgivaren, arbetskollegan eller en lärare kan ge dig antingen en skriftlig eller muntlig rekommendation. Det är därför bra att samla på sig referenser (både muntliga och skriftliga). Jag rekommenderar att du frågar efter skriftliga omdömen (vitsord) av den du valt som referens.

Syftet med en platsansökan är förstås att just du ska få jobbet. Var därför inte rädd för att vara personlig och berätta om det som gör dig lämplig för arbetet. Argument som intygar att att just du är bäst lämpad för jobbet. Dina meriter ska helst anknytas till det de eftersträvar i arbetsannonsen - därför är det bra om du har arbetsannonsen bredvid dig när du skriver din ansökan. Söker de någon som är noggrann, är bra på att organisera och har social kompetens nämner du egenskaper hos dig själv som kopplar till det de vill ha.

Dina meriter sammanställer du i ditt CV, vilket i egentlig mening är en meritförteckning där du listar upp tidigare utbildningar, arbeten (och referenser).

Till ditt CV (eller meritförteckning) ska du lägga till kopior av betyg, kopior av vitsord (skriftlig referens) och kopior av diverse utbildningar eller kurser. Skicka alltså aldrig originalhandlingar och få det du skickar in vidimerat. Det betyder att någon garanterar att kopiorna är äkta genom att skriva sitt namn och sina kontaktuppgifter.

När du svarar på en platsannons är det viktigt att du verkligen läst vad som står och kopplar din text till det som de eftersträvar och glöm inte att skriva referensnummer (de flesta platsannonser har ett referensnummer så att de enklare kan hantera alla ansökningar.

Läs följande material (lösenord krävs) och arbeta med övningarna.

Ännu mer hjälp i hur man skriver en arbetsansökan (lösenord krävs för att läsa DN-artikeln).

__________________________________________________________________________upp

Form

När det gäller formen, alltså upplägget har jag en del tekniska finesser man kan använda sig för att göra ett mer professionellt intryck.

Skapa en "luftig" ansökan genom att använda 1,5 radavstånd (läs mer) och använd blankrad istället för indrag för att markera styckesindelning.

Börja ansökan genom att skriva adressaten högst upp - alltså till vem skriver du; företagets namn, personens namn och både och om den informationen finns i annonsen.

Infoga sidhuvud där du skriver ditt namn och ditt personnummer.

Paginera (lägg in sidnummer) arbetsansökan om den blir längre än tre sidor.

__________________________________________________________________________upp

Jonis arbetsansökan

Se Jonis arbetsansökan till DT & Jonis arbetsansökan till skolor

Se Jonis CV

Se Jonis referenser

__________________________________________________________________________upp

Arbetsuppgift

Hämta en arbetsannons på arbetsförmedlingens platsbank och skriv en arbetsansökan till det jobbet. I denna uppgift övar du på formellt skrivande.

__________________________________________________________________________upp

Lärarhandledning (länk)

__________________________________________________________________________upp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012) 2013