www.larare.at

Extra anpassningar

Ibland är det inte elevens “fel” om det går dåligt med studierna utan det handlar mer om den pedagogiska modellen och ibland kanske man måste falla tillbaka på mer "traditionell" undervisning eller tillämpa “extra anpassning” vilket alla har rätt till och som ska tillämpas för att hjälpa elever som inte klarar av kursen. Och ibland är eleven rent ut sagt: lat, men att utgå ifrån att någon är lat är en kränkning i sig; därför bör vi utgå ifrån att elevens bristande engagemang har en underliggande orsak och det är orsaken vi ska jobba med, inte konsekvenserna för de är enbart symptom. Huvudvärk orsakat av en alltför trång hjälm “botas” inte med huvudvärktabletter utan genom att anpassa hjälmen genom att lossa på spännena, omfördela stoppningen och se över stoppningens innehåll eller skaffa en helt ny hjälm! Extra anpassning handlar i grund och botten om att börja om från början men med elevens förutsättningar som grund och utgångspunkt.

Definition av "extra anpassningar":

 1. tydligare och lättillgängliga instruktioner (i god tid)

 2. mer tid för övningar/uppgifter

 3. alternativa övningar/uppgifter

 4. muntliga redovisningar av övningar/uppgifter

 5. reducerat kursinnehåll (färre olika övningar)

 6. kontinuerlig uppföljning

Ibland kan det vara svårt att få eleven att ta till sig av extra anpassningar. Det är stundtals svårt att följa den på grund av att vissa elever har en problematik som gör att de inte kan ta till sig ytterligare information och vissa kanske till och med börjar "undvika" läraren och lektionerna. Det finns förstås olika anledningar till varför man inte kommer på en lektion, men min erfarenhet säger att desto mer du "jagar" eleven desto större sannolikhet att eleven i fråga inte kommer på dina lektioner.

 • Liknande inledning och avslutning på varje lektion
 • Använd positiv förstärkning
 • Läxhjälp
 • Lugn miljö

Jag kan därför tycka att det bästa vore att plocka bort elever från kursen och fokusera på motivation, studieteknik och meningsfullhet istället för kursinnehåll, vilket jag delvis försöker göra, men misslyckas på regelbunden basis för att eleverna ofta har sådana bekymmer som jag inte kan hjälpa dem med. Men en möjlig åtgärd för att både poängtera allvaret i situationen och få eleven att ta eget ansvar är att upprätta ett kontrakt.

Google-formulär

Extra anpassningar (elev)

Extra anpassningar (lärare)

Pdf-format

Kontraktsmall

Anpassningar och stöd i undervisning och bedömningssituation

Extra anpassningar (Lugnet gymnasiet)


Enkla åtgärder

Hemklassrum kan vara lösning för dem som inte riktigt vet var de ska vara. Förflyttningar kan också vara en onödig ansträngning.

Sittplacering kan vara en lösning både för dem som inte har en kamrat eller de som inte kan sitt med varandra för de stör varandras koncentration. De med koncentrationssvårigheter ska inte sitta nära dörren.

Skärmar (på bänken) kan vara en lösning för dem som vill jobba avskiljt. Ska användas på alla. Utvärdera elevens egna erfarenheter genom gradering.

Störande ljud: Stolsbensrörelse kan dämpas med “tennisbollar”, hörselskydd kan öka koncentrationen. Musik är ok för ljudet kommer bara från ett håll (skriv gärna på tavlan när det är ok att lyssna på musik i lurar).

Fler lärare kan ha lugnande effekt. Fler vuxna i klassrummet uppfattas som lugnande.

Studiehandledning? Ord och begrepp förklaras av studiehandledare.

Fler åtgärder

 • Planera och strukturera arbetsschema
 • Extra tydliga instruktioner
 • Stödinsatser för att förstå information
 • Stödinsatser för att förstå ämnesområde
 • Stödinsatser för att förstå instruktioner
 • Stödinsatser för att komma igång med arbetet
 • Stödinsatser för att kunna slutföra ett arbete
 • Färdighetsträning vad gäller läsning
 • Färdighetsträning vad gäller skrivande
 • Färdighetsträning vad gäller tolkning/förståelse
 • Passande redovisningsform
 • Alternativa arbetsuppgifter
 • Kortare arbetsintervaller och fler pauser
 • En sak/uppgift i taget
 • Alternativa (digitala) arbetsredskap
 • Utgå ifrån elevens intresse och förkunskaper

Pedagogiska metoder

 1. Grafiska modeller
 2. Tankekartor
 3. Punktlistor
 4. Illustrationer
 5. Ordlistor


Extra anpassningar / Auditivt stöd
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Inläst material

Inläsningstjänst

Uppläsning med hjälp av datorn

Läs mer om auditiv inlärning

 

Extra anpassningar / Avstämning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Ha kontinuerliga avstämningar, sk check points för att både lärare och elev har insikt i läörandet och lärandeprocessen.

 

Extra anpassningar / Digitala hjälpmedel
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Förtydliga, organisera och planera med hjälp av t.ex. Google-verktyg:

Google sajts och Google Classroom kan användas för att förtydliga instruktioner och fakta.

Google docs koncept med delbart "molndokument" underlättar samarbete både mellan elever och mellan elev och lärare.

Googles kalender används för att planera och ha god framförhållning, samtidigt som det underlättar reflektion över vad som gjorts och vad som ska göras och hur dessa hänger ihop.

 

Extra anpassningar / Feedback
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Kontinuerlig återkoppling gynnar förståelse och framför allt lärandeprocesser.

Kontrollera hur mycket eleverna förstått av din undervisning genom test och duggor.

 

Extra anpassningar / Föräldrakontakt
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Stäm av, informera, uppdatera och rådfråga föräldrarna så att de kan stötta hemifrån vid behov.

 

Extra anpassningar / Informationsupplägg
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Tydlighet, tydlighet, tydlighet! Det kan se olika ut för olika elever, men det finns vissa riktlinjer och det är att det ska finnas mycket luft i textdokument och information ska upprepas men formuleras olika för att på så vis passa så många som möjligt.

 

Extra anpassningar / Klassrummet
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Sträva efter att skapa en trygg och framför allt tillåtande klassrumsklimat där alla vågar uttrycka sig och framför allt vågar göra fel för det är ett stigma som måste slås sönder; att skämmas när mna gör fel.

Minimera antalet fria uppgifter som eleven kan göra på andra platser än i klassrummet. Att ha eleverna samlade i ett klassrum underlättar handledning och skapar kontroll.

Sätt upp en “lathund” över de mest använda digitala hjälpmedlen synligt i klassrummet.

Hur, varför och utifrån vilka pedagogiska perspektiv möblerar vi klassrummet?

Kan vi reducera intrycken och göra miljön lugnare?

 

Extra anpassningar / Lektionen
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Försök bygga upp lektionerna utifrån flertalet återkommande rutiner som skapar igenkänning och därigenom trygghet.

 

Extra anpassningar / Lärande
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Skapa rutiner och strukturer som gör att eleverna vet vad som förväntas av dem.

Ha en kontnuerlig kontakt och upprätthåll ett pågående samtal som kopplar till lärande; alltså ha med inslag av studieteknik och metalärande.

"Klassrumsstudier visar att lärare försöker underlätta för språksvaga elever genom att använda ett enklare språk, förkortade texter eller light-versioner av lärobokstexterna. Det blir en nedåtgående spiral. Det blir till slut svårt att tala med dem om ett ämnesinnehåll som kräver ett avancerat språk."

(Vestlin 2014, Se ämnet i språket, sid 30)

 

Extra anpassningar / Lärobok
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

En del elever upplever att det är lättare att läsa från en lärobok än från en text på dataskärmen. En bok är också fysisk och där finns inte heller distraktioner i form av filmklipp och spel.

 

Extra anpassningar / Motivation
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Försök vara inspirerande; det är du om du tycker om det du undervisar i.

Jobba med positiv förstärkning.

Var noga med att uppmärksamma framsteg och ansträngningar för att visa att vi ser att eleven försöker och vill.

 

Extra anpassningar / Närvarofrämjande
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Arbeta aktivt för att öka närvaron genom att få eleven att förstå att hen är viktig i sammanhanget. Gör också din undervisning nödvändig för eleven så att hon känner att hen tjänar på att komma på lektionerna.

 

Extra anpassningar / Samtal
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Följ ofta upp hur det går för eleven genom individuella samtal och avstämningar.

Förstärk gärna med hjälp av matriser och formativ bedömning.

 

Extra anpassningar / Specialpedagogik

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Låt specialpedagogen göra klassrumsobservationer. På det sättet kan man komma fram till  många bra förändringar både vad gäller pedagogik och klassrumsmiljön.

 

Extra anpassningar / Struktur och upplägg

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Jobba aktivt med studieteknik så att eleven bli mer medveten om hur hen på bästa sätt lär sig.

Strukturera upp information i lagom stora portioner och lättillgängligt. Dela upp arbetet i korta, tydliga mål eller uppgifter, så att eleven kan pricka av allt eftersom och själv se sin arbetsinsats.

Skapa struktur med hjälp av listor, avstämningsscheman, arbetsscheman, körscheman osv.

Skapa återkommande rutiner; Ha t.ex. liknande inledningar och avslutningar på lektionen varje dag.

Skriv upp vad som kommer att hända under lektionen och kanske också nästa.

 

Extra anpassningar / Undervisningsmetodik

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Extra anpassningar / Visuellt stöd

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Det kan förenkla inlärningen för många att se en modell, skiss eller bild. Det finns en mängd pedagogiska bilder och filmer på nätet om man inte vill eller kan skapa egna.

 

Extra anpassningar / Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2019)