www.larare.at

Centrala begrepp: historia

Adel

= överordnad samhällsgrupp.

Agenda

= dagordning eller program för verksamhet.

Alienation

= känsla av främlingskap eller av att stå utanför.

Allierade

= de som kommit överens om att samarbeta för ett gemensamt mål.

Analys

= mycket noggrann undersökning av något, sönderdelning av en helhet i beståndsdelar. Att analysera innebär arbete med språklig analys förutsätter att man använder sig av lämpliga språkliga och språkvetenskapliga begrepp, och inte nöjer sig med allmänspråkliga ord och uttryck.

Antiken

= tidsperiod i Grekland och Rom där det var ekonomisk, militär och kulturell uppgång.

Antisemitism

= hat mot judar.

Arkeologi

= vetenskap utifrån materiella lämningar efter mänskligt liv.

Automatisering

= införande av självgående process.

 

Ordlista / B
 
Klicka för att komma till start

Bannlysning

= uteslutning ur en (religiös eller samhällelig) gemenskap

Bearbeta

= förändra, oftast förbättra något.

Betoning

= att framhäva eller lyfta betydelsen av något genom att säga det tydligare/högre/långsammare i muntliga presentationer. I skriftlig betoning kan man använda kursiv stil, styckeindelning med blankrad eller upprepa sig.

Befolkning

= alla invånare i ett område (land, stad eller by).

BNI (bruttonationalinkomst)

= värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.

BNP (bruttonationalprodukt)

= värdet av alla de varor och tjänster som framställs i ett land under ett år. BNP kan sedan användas till att mäta hur rikt eller fattigt ett land är.

Borgare

= stadsbo med rätt att driva handel eller hantverk.

 

Ordlista / C
 
Klicka för att komma till start

Civilisation

= ordnat samhälle.

 

Ordlista / D
 
Klicka för att komma till start

Debatt

= en argumentation eller diskussion mellan två eller fler deltagare.

Decentralisering

= fler är delaktiga i politiken.

Deflation

= priserna på varor och tjänster sjunker eller att handeln minskar.

Demokrati

= medbestämmande i ett samhälle. Alla är lika mycket värda och att alla har samma rättigheter. Synonymt med folkstyre vilket innebär delaktighet i beslut som rör samhället.

Depression

= ekonomisk nedgång; en period då människor handlar mindre.

Diktator

= en person som styr enväldigt över en stat.

Diskriminering

= behandlar vissa personer annorlunda, ofta sämre.

Diskurs

= sammanhang

Dynasti

= härskarsläkt.

 

Ordlista / E
 
Klicka för att komma till start

Efterkrigstiden

= perioden efter andra världskrigets slut (1945) och fram tills idag.

Emigrant

= person som lämnat sitt ursprungliga land och bosätter sig någon annanstans.

Empiri

= det som kan observeras via sinnena eller via källorna.

Etnicitet

= tillhörighet en viss folkgrupp utifrån kultur, språk och geografi.

EU (Europeiska unionen)

= internationell samarbetsorganisation bildad 1993 med föregångarna Kol- och stålunionen 1952, EEC 1958 och EG 1967. Sverige blev medlem 1995.

e.Kr

= förkortning för “efter Kristi födelse”.

Exploatera

= utnyttja på ett hänsynslöst och egennyttigt sätt.

 

Ordlista / F
 
Klicka för att komma till start

Fascism

= en form av högerextrem auktoritär, ofta ultranationalistisk, politik karakteriserad av centraliserad maktutövning genom våldsamt förtryck av politiskt oliktänkande. En ledning (ofta diktatur) med dominant position i samhället.

Farao

= en person med stor makt i Egypten. Egyptiernas beskyddare. För att bli farao valdes man genom att snurra en helig sten och den person som stenen pekade på blev farao.

Flodkultur

= högkultur nära vattendrag t.ex. floder. Exempel på en flodkultur är Mesopotamien som låg mellan floderna Tigris och Eufrat.

Folkrörelse

= en grupp människor motsätter sig missförhållanden i samhället.

Fossil

= avtryck efter en organism i bergart (sten).

Frihamn

= hamn där varor får föras in och lagras tullfritt.

Frihandelsområde (tullunion)

= handelspolitiskt samarbete där flera länder avskaffar tullarna inom området men behåller de egna tullarna gentemot omvärlden.

f.Kr:

= förkortning för “före Kristi födelse”.

Fundamentalism

= att tro på något väldigt bokstavligt, och inte tillåta att det ifrågasätts eller tolkas på olika sätt. Översätts ofta med extremist.

Förintelsen

= nazisternas folkmord på judar och vissa andra folkgrupper.

Förutsättningar

= villkor för något.

 


Ordlista / G
 
Klicka för att komma till start

Genus

= socialt konstruerat kön; föreställning om kvinnligt och manligt

Ghetto

= område där en viss folkgrupp tvingas bo och leva.

Global

= världsomfattande.

Globalisering

= samhällelig process genom vilken olika delar av världen blir allt mer sammanhängande genom allt snabbare, längre och tätare flöden av pengar, varor, tjänster, människor, idéer och information.

 

Ordlista / H
 
Klicka för att komma till start

Habita

= boendemiljö.

Handelsavtal

= överenskommelse mellan två eller flera länder om villkoren för handel länderna emellan.

Handelsbalans

= värdeskillnad mellan ett lands varuexport och varuimport.

Handelsblockad (även handelsbojkott eller handelsembargo)

= åtgärd som innebär att ett eller flera länder försöker förhindra exporten till och från ett visst land i syfte att påverka det landets politik i något avseende.

Hansan

= (Hanseförbundet) medeltida politisk och ekonomisk sammanslutning av tyska köpmän och städer i Nordsjö- och Östersjöområdena som fick stor betydelse för handelns utveckling bl.a. i Sverige.

Hierarki

= viktighetsordning.

Historiska fakta

= antingen sant eller falskt; det har hänt - det har inte hänt

Hybris

= för starkt tilltro till egen förmåga.

Hypotes

= antagande eller påstående.

Hypotetisk-deduktiv metod

= utifrån en hypotes härleds satser som man kan avgöra genom observation om de är sanna eller inte.

Hållbar utveckling

= åtgärder i ett samhälle som säkerställer att tillgångar också räcker i framtiden.

Härja

= förstöra.

Högkonjunktur

= god ekonomi i ett samhälle.

Högkultur

= kulturell välfärd i ett samhälle, t.ex. forntidens Mesopotamien.

 

Ordlista / I
 
Klicka för att komma till start

Identifiera

= känna igen och fastställa identitet.

Ideologi

= system av idéer, antaganden och värderingar som stödjer en specifik maktordning.

Immigrant

= invandrare

Imperium

= stormakt.

Imperialism

= ”herravälde" över andra folkslag och/eller nationer.

Individ

= enskild människa.

Inflation

= värdet på ett lands pengar sjunker och priserna stiger.

Infrastruktur

= system som lägger grunden för ett lands välfärd t.ex vägar och kraftverk.

Interneras

= fängslas.

Internationell

= flera länder som medverkar.

I-land

= länder med många industrier. Motsats till U-land.

 

Ordlista / J
 
Klicka för att komma till start

 

 

Ordlista / K
 
Klicka för att komma till start

Kalla kriget

= militär konflikt mellan stormakterna USA och Sovjet utan att länderna direkt krigade med varandra; de krigade mot varandra via “ombud” (andra länder som de stöttade ekonomiskt och militärt).

Kapital

= tillgångar vilkas värde kan mätas i pengar.

Kategorisera

= ordna eller sortera i olika grupper.

Kausalitet

= orsaksverkan

Kejsare

= som en kung men med en aning större makt.

Klasstillhörighet

= uppdelning, kategorisering, av personer utefter ekonomiska och sociala kriterier.

Kolonialism

= ett land som övertagit en plats utanför det egna landområdet som utnyttjas med ekonomiska vinstintressen. Folket där exploateras.

Kolonialvara

= råvara från tropiskt eller subtropiskt land, t.ex. kaffe, kakao och kryddor.

​Koncentrationsläger

= stora fångläger där många människor hålls inspärrade.

Konflikt

= när två eller flera personer inte kan komma överens.

Konjunktur

= ekonomiskt läge; högkonjunktur när det går bra och lågkonjunktur när det går dåligt.

Konkurs

= när ett företag är tvungen att lägga ner verksamheten på grund av att man inte har pengar att fortsätta.

Konsekvens

= följd, resultat eller effekt.

Kontinuitet

= fortlöpande sammanhang över en lång tidsperiod.

Kooperativ

= företag eller förening som ägs och drivs till förmån för sina medlemmar.

Korruption

= samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta (gåvor) för att vinna fördelar.

Kredit

= betalning vid senare tillfälle.

Kronologi

= tidslig ordning.

Kultur

= språk, konst, värderingar och institutioner hos en population.

Kulturarv

= idéer eller föremål från långt tillbaka.

Kulturell mångfald

= graden av variation vad gäller kultur.

Kvot

= ett bestämt värde eller en bestämd kvantitet som får importeras under en angiven period.

Källa

= där man hämtar information.

Källkritik

= kontroll/granskning av filmers, bilders och texters trovärdighet.

 

Ordlista / L
 
Klicka för att komma till start

Liberalism

= politik som förordar minsta möjliga hinder för handel.

Logistik

= kunskapen om att leda och kontrollera resurs- och informationsflöden.

Lågkonjunktur

= sämre ekonomi i ett samhälle.

 

Ordlista / M
 
Klicka för att komma till start

Medborgare

= person som är tillhör en viss stat.

Medium

= en kanal som sprider information.

Mellanhand

= förmedlare mellan producent och konsument.

Mellankrigstiden

= period mellan 1:a världskrigets slut (1918) och 2:a världskrigets början (1939).

Mellanöstern

= region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

Merkantilism

= ekonomisk åskådning som hävdar att ett land genom stark reglering av näringslivet ska eftersträva ett stort exportöverskott som kan finansiera import av ädla metaller. Åskådningen var dominerande i Europa 1550-1750.

Metod

= hur något kan utföras.

Migration

= när människor flyttar mellan olika platser på jorden.

Monarki

= statsskick med en kung och drottning.

Mortalitet

= ett mått som mäter på hur många människor som dör under en viss tid.


Ordlista / N
 
Klicka för att komma till start

Nationalism

= en idé som syftar på att människor med samma språk och kultur ska ha ett eget land.

Nativitet

= antal födda under en viss tid.

Nazismen (Nationalsocialism)

= politisk rörelse och ideologi som var idémässig grund för det tyska nazistpartiet NSDAP 1933–1945.

Nedrustning

= innebär att ett eller flera länder begränsar antalet vapen eller hur vapnen används.

Neutralitet

= innebär att man inte tagit ställning i en konflikt.

Nomad

= person med ett icke bofast levnadssätt.

Norden

= geografiskt område som består av länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.


Ordlista / O
 
Klicka för att komma till start

Objektiv

= oberoende iakttagaren

Opinion

= när man har åsikter kring frågor.

Orsak

= händelse/handling som ger upphov till en annan händelse/handling.

 

Ordlista / P
 
Klicka för att komma till start

Pacifism

= motståndare till våld som lösning. Avvisar användningen av våld som medel att lösa konflikter.

Parlament

= högsta beslutande organet, t.ex. riksdag.

Parlamentarism

= styrelseskick i ett ett land med stöd av landets parlament.

Pergament

= djurhudar från kalv, får eller get som har behandlats på ett särskild sätt så att de går att använda som skrivmaterial.

Perspektiv

= specifikt synsätt/synvinkel.

Planekonomi

= styrelseskick som innebär att staten bestämmer över vad som ska produceras, prissättning och villkoren för de ekonomiska transaktionerna.

Plundra

= hänsynslöst förstöra och stjäla.

Plöja

= bearbeta jorden för odling.

Politik

= statsstyrelsekonst.

Populärvetenskap

= fakta för en större mottagargrupp där informationen gjorts mer lättillgänglig, lättfattlig och intressant.

Porto franco

= frihamn.

President

= statschef i en republik.

Privilegium

= ekonomiska fördelar.

Produktionsfaktorer

= arbetskraft, råvaror, realkapital och kunskap. Alltså det som krävs för att producera en vara eller tjänst.

Proletär

= fattig löntagare av underklass.

Protektionism

= politisk strävan att minska ett lands import, vanligen för att skydda den inhemska industrin mot konkurrens.

Provins

= geografiskt område i vissa länder.

​Propaganda

= glorifiering av den egna ståndpunkten med avsikt att styra folks åsikter.


Ordlista / R
 
Klicka för att komma till start

Ransonering

= (politiskt bestämd) begränsning av inköp. Alltså: regeringen bestämmer hur mycket man får köpa av en specifik vara eller varor under en viss tid. Sverige hade ransonering av många varor 1916-19 och 1940-51.

Rasism

= åsikt om människors olika värde utifrån ras eller landstillhörighet.

Regering

= statsstyrelse.

Region

= geografiskt område. Region kan vara delar av länder och kontinenter.

Relevans

= meningsfull koppling. Något som hör till.

Renässansen

= epok i Europas historia, med början omkring 1500, som präglades av en strävan efter att återuppliva antikens ideal.

Republik

= en stat som styrs av en folkvald statschef.

Revolution

= en snabb förändring i det politiska, ekonomiska eller sociala systemet.

Riksdag

= politisk styrning som består av folkvalda representanter.

 

Ordlista / S
 
Klicka för att komma till start

Samhällsklass

= kategorisering av medborgare utifrån deras ekonomi.

Samhällsstruktur

= ordningen i ett samhälle.

Sanktion

= brott mot överenskommelse.

Sanning

= hur vet vi om något är sant; granska källorna

Stadsstat

= en stat som enbart består av en stad.

Stat

= geografisk område som är självbestämmande.

Statsminister

= regeringschef.

Statsskick

= hur en suverän stat organiseras.

Strukturera

= ordna eller systematisera.

Ståndpunkt

= åsikt eller ställningstagande.

Subjektiv

= personligt ställningstagande.

Suverän

= självständighet från yttre kontroll.

System

= med system avses i första hand olika politiska system och deras funktion med fokus på hur makten fördelas i systemen samt hur de kan påverkas. Utöver konstitutionella system avses olika samhällssystem och deras funktion, till exempel den offentliga sektorn.

 

Ordlista / T
 
Klicka för att komma till start

Teori

= systematiserade antaganden om företeelser utifrån tidigare kunskaper.

Terrorism

= politiskt våldsdåd.

Tolkning

= strävan att förstå och förklara; begripliggöra.

Träl

= synonymt med slav; alltså en person som ägt av en annan.

Tyfus

= samlingsbegrepp över sjukdomar som orsakas av bakterier.

 

Ordlista / U
 
Klicka för att komma till start

U-land

= fattiga länder som behöver utvecklas. Samhällen som livnär sig på jordbruk och fiske. Med andra ord icke industrialiserade länder (I-land). Begreppen används inte längre i någon större utsträckning.

Urbanisering

= människor flyttar från landsbygd till stad.

Upplysningen

= upplysningstiden, strömning under senare delen av 1700-talet, framför allt i Frankrike, som med förnuftets och vetenskapens hjälp ville utmana traditionella dogmer och maktstrukturer.

 

Ordlista / V
 
Klicka för att komma till start

Vedergällning

= hämnd.

Vetenskap

= "ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område". (NE)

Väpnad konflikt

= krig.

Värdera

= att sätta ett värde på något: bra eller dåligt.

Världsbild

= jordens plats i universum; antingen heliocentrisk med solen i centrum eller geocentrisk med jorden som universums mitt.

Världskrig

= krig där många länder är inblandade: 1:a VK (1914 - 1918) och 2:a VK (1939 - 1945).

WTO

= världshandelsorganisation (1995) med syfte att värna för världshandeln och handelspolitiken.

 

Ordlista / X Y Z
 
Klicka för att komma till start

Xenofobi

= rädsla för främlingar.

Yttrandefrihet

= åsiktsfrihet så länge man inte kränker någon.

 

Ordlista / Å Ä Ö
 
Klicka för att komma till start

 


  

I denna ordlista har jag tagit hjälp av Wiktionary, SO-begrepp, Handelns historia och Skolverket.

 

 

Ordlista / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)