www.larare.at

Ordlista (centrala begrepp)

Analys

= mycket noggrann undersökning av något, sönderdelning av en helhet i beståndsdelar. Att analysera innebär arbete med språklig analys förutsätter att man använder sig av lämpliga språkliga och språkvetenskapliga begrepp, och inte nöjer sig med allmänspråkliga ord och uttryck.

Aspekt

= perspektiv/synvinkel.

Bransch

= en yrkesgrupp/yrkesgren

Budskap

= är det som läsaren uppfattar som textens grundtanke. Det är sällan entydigt utan varierar beroende av uttolkaren och behöver inte knytas till författarens avsikt.

Ergonomi

= hur miljö, redskap, möbler osv. bäst skall utformas

Etik

= en teoretisk och kritisk reflektion över moralen - hur man bör
vara som människa, tänka som människa och handla som
människa.

Externt

=

 

Faktoid

= falsk fakta.

 


Ordlista / G - K
 
Klicka för att komma till start

Internationell

=

Internt

=

Kommunicera

=

Kommunikationsprocess

=

Kommunikationsteori

=

Källkritik

= kontrollera/granska och värdera avsändare (den som producerat materialet).

 

Ordlista / M - P
 
Klicka för att komma till start

Media

=

Medier

=

Mottagaranpassning

= man anpassar språkanvändning utefter åhörare/publik.

Nationell

=

Nyanserat

= utifrån fler än en synvinkel eller med belägg utifrån fler källor än en.

Personuppgiftslagen

=

Protokoll

=

Psykosocial

=

Relevanta

=

Resonemang

=


Ordlista / R - Ö
 
Klicka för att komma till start

Saklig

=

Samspel

=

Sovra

= läsa snabbt och ytligt

Syfte

= avsikt/mening.

Specifik

=

Teori

=

Upphovsrätt

=

Verbalt

=

Vetenskaplig metod

=Ordlista / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start

 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Ordlista / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Ordlista / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)