www.larare.at

8 förmågor

Journalistik, reklam och information, MEEJOU, 100p

  1. Kunskaper om grundläggande vetenskapliga metoder och modeller inom kommunikationsvetenskapen för att beskriva och analysera olika steg i kommunikationsprocessen.
  2. Förmåga att analysera vilken genomslagskraft ett budskaps uttryck och utformning har på olika målgrupper samt utvärdera hur olika budskap tas emot och tolkas.
  3. Kunskaper om olika mediers styrkor och svagheter i förhållande till en given målgrupp.
  4. Färdigheter i att framställa texter grundade på fakta och saklighet samt kunskaper om hur man varierar språket och väljer rätt uttryck beroende på målgrupp.
  5. Färdigheter i att producera och förmedla information för att nå ut med ett givet budskap till en specifik målgrupp.
  6. Kunskaper om och färdigheter i att utforma och genomföra marknads- och attitydundersökningar och publika undersökningar samt att analysera och presentera resultatet.
  7. Förmåga att använda olika kanaler för att söka information samt att kritiskt granska och värdera denna.
  8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som berör kommunikation via medier.

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)