www.larare.at

Ordlista

Analys = innebär att man plockar ner något i mindre delar och med hjälp av delarna försöker man förstå helheten. Man riktar in sig i detalj på hur en litterär text (eller bild eller annat) är uppbyggd. Läs mer om Analys.

Appropriering = En person tillägnar sig andra individers kunskaper och gör dem till sina egna.

Artefakt = Skapat eller "konstgjort" föremål.

Autenticitet = Äkthet.

Autodidakt = självlärd utan formell utbildning.

Avant garde = Nyskapande eller innovativa konstnärer eller konstverk som är före sin tid.

Betraktare = person eller personer som ser ett konstverk.

Censur = Inskränkningar i pressfrihet, t.ex. kan de styrande i ett samhälle bestämma vad som får publiceras genom att stifta lagar som påverkar vad som och vad som inte får visas upp.

Denotation: denotation och konnotation är ihopkopplade. Denotation är till exempel vad vi ser på en gång i en bild.

Estetik = Läran om det sköna, läran om det sinnliga, i synnerhet inom konsten.

Etablerad konstform = Erkänd och allmänt accepterat sätt att skapa konst.

Falskt = Inte äkta; kan t.ex. vara en kopia, en reproduktion av ett klassiskt verk.

Fantasi = Någonting som skapas inom en persons tankesfär.

Figurativ = Föreställer något (mer eller mindre tydligt).

"Flow" = Inspiration att vara kreativ under en viss period och då tid och rum blir irrelevanta.

Frihet = Inte påtvingat.

Genus = Socialt konstruerat kön.

Gestaltning = Avbildning.

Hantverk = Något skapat av en eller flera personer.

"Hötorgskonst" = Lågt värderad reproducerad realistisk konst; ofta utfört med stor hantverksskicklighet.

Idé = Tanke.

Idéströmning = vanliga tankar om konst samt syn på värdefull konst under konstnärens samtid. Vad var "populärt" och vad ansågs som kvalitativ konst under just den tid.

Ikon: till exempel ett foto av en person, eller bara en avbildning som ser verklig ut.

Index: en pöl visar exempelvis att det regnade för en stund sedan.

indexikalitet = term inom semiotik som används om tecken och symboler som har en nära relation till det de betecknar.

Inspiration = Mental uppmuntran; ofta blir nyetablerade konstnärer inspirerade av mer etablerade konstnärer. En konsnär kan också ha en inspirationskälla i en annan person, en sk musa.

Ismer = Idétradition eller konstperiod.

Kitsch = Artefakt, ofta massproducerad, av undermålig materiell och estetisk kvalitet.

Kliché = Något som använts så mycket att dess värde sjunkit.

Kod: en uppbyggnad av regler och kunskaper. Koder är det yttre och det inre; till exempel kläder och gemenskap inom något.

Konnotation: denotation och konnotation är ihopkopplade. Konnotation är bildens tolkning, det är samma sak som associationer och bibetydelser.

Konst = En kulturyttring, oftast en artefakt, och som ges ett visst estetiskt värde av åskådare och experter.

Konstföreteelse = Någonting som är vanligt förekommande inom konstvärlden.

Konstnärligt uttryck = En eller flera konstnärers sätt att uttrycka sig; visa något de gjort och vars syfte är att vara konst.

Konstverk = Någonting skapat och vars syfte är att vara konst och leda till en konstupplevelse för betraktaren.

Kreativ miljö = En plats där konstnärer är extra produktiva.

Kreativitet = Skaparglädje och produktivitet.

Kreativ miljö = omgivning, både plats (fysisk plats) och människor (psykisk omgivning), som fungerat som inspiration, motivation och/eller skaparkraft.

Kultur = Kultur är ett brett begrepp som innefattar de normer, värderingar, beteenden, traditioner, konstformer och sociala uttryck som utvecklas och delas av en grupp människor. Kultur kan omfatta språk, religion, mat, kläder, musik, dans, litteratur, konst, arkitektur och andra aspekter av människors liv och samhällen.

Kulturupplevelse = Betraktaren erfar känslor och tankar efter att ha tillägnat sig någon form av kulturyttring.

Kulturuttryck = Kulturuttryck är de olika sätt på vilka människor uttrycker och kommunicerar sin kultur. Det kan inkludera konstnärliga och estetiska uttryck som musik, dans, teater, film, litteratur, bildkonst och skulptur. Det kan också innefatta språkliga uttryck som poesi, berättande och språklig stil.

Kulturutveckling = Kulturutveckling syftar till att främja och stödja kulturella aktiviteter och uttryck i samhället. Det kan inkludera att stödja kulturella institutioner, konstnärer och kreativa utövare, samt att främja tillgång till och deltagande i kulturella aktiviteter för allmänheten. Kulturutveckling syftar också till att främja kulturell mångfald och kreativitet.

Känsla = Emotionell upplevelse.

Metafor: står för något annat, nästan som en symbol. till exempel att pengar är förknippat med ondska.

Metonymi: en bit av något som representerar något annat helt, till exempel Jesus representerar Gud.

Musa = person som inspirerar en annan.

Original = Inte kopia. Första utgåva; alltså något som presenteras för första gången i just det utförandet.

Pastisch = Pastisch är ett begrepp inom konst och litteratur som refererar till en imitation eller efterbildning av en annan konstnärlig stil eller verk. Det kan vara en medveten användning av stilistiska element, referenser eller ikoniska drag från tidigare konstverk eller kulturella uttryck. Pastisch är en form av hyllning, parodi eller kommentar på tidigare verk och stilar.

Piktoral = det som är avbildat

Plastisk = form, färg och textur

Populärkultur = Kultur som åtnjuts av många och som ofta har en kommersiell prägel.

Presentationsform = Ett visst sätt att visa upp något.

Reflektion = Iakttagelse eller tankar som väcks när man upplever något.

Samhälle = En samling av människor, ett kollektiv där man lever tillsammans mer eller mindre nära varandra.

Sampling = Kopiering av en del av en större helhet och som använts i ett nytt sammanhang, t.ex. är det vanligt att visa ljud från gamla musiklåtar kopieras och används i nya låtar.

Samtida = Den tid man lever i.

semiotik = studien av tecken; hur betydelser uppfattas, och mening bildas. Underkategori till lingvistiken.

Skapande = Kreativ verksamhet.

Skapandets villkor = förutsättningar, både positiva och negativa, som fungerat som inspiration, motivation och/eller skaparkraft. Kan också vara ekonomiska och sociala förutsättningar som påverkar.

Skönhet = Något som anses som vackert.

Sublim = någonting som är så upphöjt att det inte kan jämföras, och är bortom beräkning eller mätbarhet.

Symbol = en symbol står för något, men liknar ofta inte det den står för. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett, ett exempel är trafikljus.

Ttema = en grundtanke eller bärande idé i ett verk

Teori = Resultat av tankearbete. Systematisering och kartläggning av kunskap.

Tolkning = en egen, subjektiv, förståelse av något. Ibland en "upplevelse" eller förmågan att "läsa" t.ex. ett konstverk. Att finna ett budskap eller mening med det.

Upphovsrätt = Äganderätten till t.ex. ett konstverk.

Uttrycksform = En uttrycksform är ett sätt att uttrycka känslor, tankar eller idéer genom olika medier och konstnärliga metoder. Det kan vara språklig, kroppslig, visuell eller auditiv kommunikation. Exempel på uttrycksformer inkluderar skrift, tal, dans, musik, teater, måleri, skulptur och fotografi.

Verk = en konstnärlig produkt som oftast är klar och publicerad, t.ex. roman, dikt, novell osv. Och om objektet är en sak kallas det för artefakt.

Verklighet = Verklighet hänvisar till den faktiska eller objektiva existensen av något. Det kan också syfta på den upplevelse och perception av omvärlden som en individ eller grupp har. Begreppet verklighet kan vara subjektivt och kan påverkas av uppfattningar, erfarenheter och tolkningar.

Visuell = Något man upplever med synen.

Värde = Något tillägnas viss betydelse; bra eller dåligt, hur bra eller hur dåligt och ofta anknutet till ekonomi och kapital.

Yttrandefrihet = Rätten att fritt uttrycka sina åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)