www.larare.at

Psykologi och prestation

Det här momentet behandlar psykologins betydelse för prestation inom mental träning.

Motivation: Motivation spelar en avgörande roll i vår prestationsförmåga. Om vi är motiverade att nå våra mål och uppgifter, är vi mer benägna att arbeta hårt och engagerat för att uppnå dem. Motivation kan komma från olika källor, inklusive interna drivkrafter (t.ex. personliga ambitioner) och externa belöningar (t.ex. erkännande, pengar). En stark motivation kan öka vår uthållighet och förmåga att möta utmaningar. Självförtroende: Självförtroende eller självkänsla kan påverka vår prestationsförmåga genom att påverka vår tro på våra egna förmågor. Om vi har högt självförtroende i vår förmåga att utföra en uppgift, kommer vi sannolikt att prestera bättre eftersom vi har tilltro till våra färdigheter. Å andra sidan kan lågt självförtroende leda till osäkerhet, ångest och prestationssvårigheter. Stress och ångest: Stress och ångest kan ha både positiva och negativa effekter på vår prestationsförmåga. En viss nivå av stress kan fungera som en motivationsfaktor och öka vår uppmärksamhet och fokus. För mycket stress eller ångest kan dock vara skadligt och försämra vår förmåga att koncentrera oss, fatta beslut och utföra uppgifter effektivt. Det är viktigt att hantera stress och ångest på ett hälsosamt sätt för att optimera vår prestation. Koncentration och fokus: Vår förmåga att koncentrera oss och behålla fokus är avgörande för att uppnå hög prestation. Distraheringar, brist på koncentration och splittrat fokus kan påverka vår förmåga att utföra uppgifter korrekt och effektivt. Tekniker som meditation och mindfulness kan hjälpa till att förbättra vår förmåga att behålla koncentrationen och fokusera på det som är viktigt. Målsättning: Målsättning och framstegsmätning kan ha en stark inverkan på vår prestation. Tydligt definierade mål och delmål ger oss riktning och motivation att arbeta mot. Genom att sätta realistiska och utmanande mål kan vi öka vår prestation genom att sträva efter att uppnå dem. Mentala bilder och visualisering: Mentala bilder och visualisering är tekniker som används för att förbättra prestationen inom olika områden. Genom att skapa tydliga mentala bilder av framgångsrika prestationer och positiva resultat kan vi öka vår självförtroende och förbereda oss mentalt för att nå våra mål.

 

Psykologi och prestation / Psykologiska perspektiv
 
Klicka för att komma till start

För att förstå beteende kan man ta hjälp av några psykologiska perspektiv.

Översiktligt om de vanligaste psykologiska teorierna: Det biologiska behavioristiska, humanistiska och kognitiva perspektiven:

Det biologiska perspektivet

Det här perspektivet blir intressant om man kopplar samman det med hälsa och prestation när det gäller mental träning. Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna (hormoner och signalsubstanser) styr beteendet.

Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)

Endast det synliga och mätbara beteendet är intressant. Vårt beteende är inte ett statiskt resultat av miljö och består utav inlärda mönster: människan har makt att ändra ett beteende fastän det går emot arv och miljö. Teorin fokuserar på vad man gör inte vad man är. Beteenden som upplevs som positiva kommer att upprepas och beteenden som upplevs som negativa kommer att undvikas.

Behaviorismens koppling till mental träning sker främst genom synen på inlärning; t.ex. forskaren BF Skinner lyfter begreppet (ordet): förstärkning som innebär att man med hjälp av belöning får önskat beteende hos den man belönar. Hans teori om lärande kallas operant betingning:

 • Positiv förstärkning
 • Negativ förstärkning
 • Positiv bestraffning
 • Negativ bestraffning
 • Utsläckning

Det humanistiska perspektivet

Människan är fri och drivs främst av behovet att förverkliga sig själv. Här blir det intressant om man väver in begreppet visualisering och målsättning vilket gör att perspektivet blir relavant inom mental träning. Och då tolkas omvärlden utifrån dessa.

Viktiga forskare: Carl Rogers, Carl Gustaf Jung och Abraham Maslow

Det kognitiva perspektivet

Ett intellektuellt förhållningssätt som tar hänsyn till tänkande, minne, språk, problemlösning, inlärning, perception. Du har olika grundantaganden om verkligheten och detta påverkar sättet att uppfatta omvärlden som i sin tur påverkar våra känslor och vårt bettende. Genom att tänka "rätt" kan man nå sitt mål och det är den mentala processen som är relevant i anknytning till mental träning.Här blir det mycket givande att använda sig av Carol Dwecks teori om mindset:

 • fixed mindset (fixerat/statiskt tankesätt)
 • growth mindset (rörligt/flexibelt och öppet tankesätt)

 

Psykologi och prestation / Läskurs
 
Klicka för att komma till start

Läs sajtintro och Psykologi och prestation (s.19 - s.53) ur Mental träning av Simon Wessbo och jobba med följande frågor:

1. Vad är psykologi?

2. Vad är behaviorism?

3. Förklara begreppen stimuli och respons.

4. På vilka sätt menar Skinner att man kan förstärka beteenden? Redogör för dem och skapa egna exempel.

5. Vad innebär det biologiska perspektivet för psykologin? Hur ska man förstå medvetandet och tankarna med biologin?

6. Förklara vad plasticitet innebär.

7. Ge tre vardagliga exempel på när känslan påverkas mycket av hormoner eller signalsubstanser.

8. Vad innebär det kognitiva perspektivet?

9. Vad betyder bias?

10. Vad är skillnaden mellan fixerat och rörligt tankesätt?

11. Vad innebär inlärd hjälplöshet?

12. Vad innebär positiv psykologi?

13. Varför tror du att positiv psykologi bemöts av skepsis ibland?

14. Hur kan man förklara att olyckliga människor ibland utför sådana handlingar som gör att de stannar kvar i sitt tillstånd och då fortsätter att vara olyckliga?

15. Vad är attributioner?

16. Vad är attributionsstil?

 

Se elevsvar (lärarlösen krävs)

 

Psykologi och prestation / Filmklipp
 
Klicka för att komma till start

 

Psykologi och prestation / Dramapresentation
 
Klicka för att komma till start

Dela in eleverna i mindre grupper och lotta ut form av förstärkning (se nedan) som de får illustrera genom att spela upp "en kortare teater" (max 5min) som tydliggör och explifierar typen av förstärkning. Ta gärna hjälp av s.24 ur Mental träning av Simon Wessbo.

 1. Positiv förstärkning
 2. Negativ förstärkning
 3. Positiv bestraffning
 4. Negativ bestraffning
 5. Utsläckning

 

Psykologi och prestation / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)