www.larare.at

Förstelärare

Innehållsförteckning -

Forskning visar att skickliga lärare är en nyckelfaktor för elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Syftet med de nya karriärtjänsterna är att ta vara på särskilt skickliga lärares kompetens för att utveckla skolan och elevernas måluppfyllelse. Samtidigt innebär reformen möjligheter för alla lärare att utveckla sig som lärare och skolan som helhet. Att tjänsterna öppnar nya karriärvägar och innebär lönehöjningar för enskilda lärare är också en viktig del i att göra läraryrket attraktivt.

Källa

Enligt Skolverket ska karriärtjänsten förstelärare främst göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Förstelärare och lektor måste ha lärarlegitimation.

Kvalifikationer för karriärtjänster

Av förordningen SFS 2013:70 framgår vilka krav som måste uppfyllas för att en lärare ska kunna utses till förstelärare, t.ex.

 • är legitimerad lärare
 • kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Arbetsuppgifter och uppdrag

Av förordningen framgår att en lärare med karriärtjänst huvudsakligen ska arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Huvudsakligen innebär minst 50 procent av arbetstiden. I övrigt är det huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll. I promemorian om karriärvägar (U2012/4904/S) lämnades förslag på arbetsuppgifter för lärare med karriärtjänster:

En förstelärare kan till exempel

 • ansvara för introduktionen av nyanställda lärare
 • coacha andra lärare
 • initiera pedagogiska samtal
 • initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen
 • vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen
 • ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU)
 • vara huvudansvarig för ett ämne

Källa

 

Förstelärare / Senaste ansökan till förstelärare
 

Klicka Ansökan till Lugnetgymnasiet 2018 (pdf) .

 

Förstelärare / Förstelärartjänst på Hagströmska gymnasiet
 

"Hagströmska gymnasiet gör en strategisk satsning på att utveckla elever med höga ambitioner och som siktar på att få de allra högsta betygen för fortsatta akademiska studier. I och med denna ambition inrättar Hagströmska Gymnasiet, en eller flera förstelärartjänster, med fokus på akademisk spets inom din profession. Framtiden skola ska präglas av hög kvalitet och stimulera elevernas ambitioner. Eleverna ska uppnå utmärkta studieresultat och bygga upp de kompetenser som krävs för framtida högre studier. Ditt uppdrag är att utveckla undervisningen och skapa förutsättningar för de elever som vill nå höga studieresultat. Du behöver upprätta pedagogiska metoder och organisera undervisningen därefter. Du behöver självklart hämta stöd i aktuell vetenskaplig forskning.

I ditt uppdrag samarbetar du såväl med skolans ledning som med övrig personal.
För att lyckas med uppdraget som förstelärare förväntar vi oss att du kan skapa och upprätthålla goda relationer med elever och kollegor."

Joni Stams Ansökan till Hagströmska 2016 (Word-format)

 

Förstelärare / Förstelärartjänsterna i Falun
 

2013 har Falu kommun ansökt om att få inrätta 79 förstelärartjänster och ansökningstiden till dessa tjänster i kommunen gick ut i söndags. Urvalet kommer att ske utifrån de specificerade kraven för tjänsterna. Den sökandes rektor vitsordar de sökande och gör en bedömning av det personliga brevet. Utifrån detta förordar rektor den/de sökande och samordning sker sedan i skolformernas ledningsgrupper. Därefter genomför anställande rektor anställningsintervjuer där det klargörs vad uppdraget som förstelärare på respektive skola innebär. Rekryteringscenter kan hjälpa till vid behov. Det är sedan skolchefen som beslutar om visstidsanställningarna.

Det kommer att vara en ömsesidig uppsägningstid på förordnandet på en månad det första året och tre månader det andra året. De som utses till förstelärare behåller sin grundanställning som lärare i kommunen, men om förflyttning sker vid tillsättandet av förstelärartjänsten, så blir grundtjänsten på den skola där man har sin tjänst som förstelärare.

Joni Stams Ansökan till Falu gymnasium 2013 (Word-format)

 

Förstelärare / Länkar
 

 

Förstelärare / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)