www.larare.at

Inkludering och exkludering

Innehållsförteckning -

Att vara delaktig i en kamratgemenskap och vara reellt delaktig i sin egen lärandeprocess är avgörande för kommunikation och lärande. Att vara delaktig i sin egen lärandeprocess kräver ett fungerande samspel och kommunikation både med undervisande lärare och mentor.

Mentorer betydelse för elevers delaktighet och lärande är avgörande. Att vara mentor innebär att förutom bedriva sin egen undervisning även stödja sina ansvarselevers hela skolgång och utveckling i alla ämnen. Man menar att det här handlar om ett lärararbete där betydligt fler kompetenser utöver ämnesteoretiska kunskaper behövs.

Det är samhällets angelägenhet att gymnasieskolan fungerar som en skolform för alla. Detta inte enbart med tanke på elevernas skolsituation utan också för att skolmiljön kan vara avgörande för deras kommande livssituation.

Avslutningsvis konstateras att behovet av specifika individuella åtgärder minskar om förändring samtidigt sker i skolans sätt att organisera verksamheten, undervisningens innehåll och genomförande samt om eleverna har en plats i en gemenskap där de känner tillhörighet och delaktighet.

Källa - bearbetad av Joni Stam.

 


Inkludering och exkludering / I vilken klass går du?
 

På 1950-talet fanns det ”psykopatklasser” - på vilka grunder hamnade man i den klassen? Vem avgjorde det? När jag gick i skolan fanns det OBS-klasser, CP-klasser, läs- och skrivklasser och olika typer av kliniker. DAMP-klasser kom lite senare och idag har vi en benägenhet att etikettera eleverna med ADHD, Aspbergers, Tourettes, Autism, Dyslexi, Dyskalkuli, dysfunktion så fort någon inte passar in i det som anses “normalt”.

När är man inte inkluderad? Bara för att elever går ut ur klassrummet för att jobba vid något tillfälle så är de inte exkluderade. I mångt och mycket är det gruppsammansättningen som avgör hur undervisningen kan läggas upp.

Till sist landar vi i ömsesidig respekt gentemot varandra och en insikt om att det inte är du själv som är viktigast, utan vad du kan tillföra gruppen och hur du bemöter andra.

Källa - bearbetad av Joni Stam.

 


Inkludering och exkludering / Forskning
 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4208/Inkluderadiskolan.pdf?sequence=1

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:3221/FULLTEXT01.pdf

Inkludering exkludering (Google dokument)Inkludering och exkludering / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)