www.larare.at

Komplettering

Att nå E-nivå i en uppgift visar på att eleven tillförskaffat sig översiktliga kunskaper - alltså har någorlunda "koll på läget"

Om eleven visar på kunskaper som kan anses vara utförligt genomförda når denne C - alltså har bra "koll på läget".

En elev som både är utförlig och nyanserad i sin inlämning når A - alltså har mycket bra "koll på läget".

A - Elevens inlämning är utförligt och nyanserat presenterad
C - Elevens inlämning är utförligt presenterad
- Elevens inlämning är översiktlig

Stigande av komplexitet

Utifrån ett teoretiskt perspektiv kan man tala om användningen av en SOLO-taxonomi (organisering)

Struktured Observation of Learning Outcome

vilket innebär en strukturerad observation av lärandets utfall. Man kan utgå ifrån följande fem nivåer av förståelse:

Nivå 1: Eleven kan visa lösryckta bitar av information utan organisation och utan mening.

Nivå 2: Eleven påvisar enkla detaljer.

Nivå 3: Eleven visar upp kunskaper som motsvarar godkänt = E. Flertalet detaljer finns med.

Nivå 4: Eleven visar upp kunskaper som motsvarar snäppet över E; alltså C. Detaljer och (kausala) relationer finns med. Kausala innebär orsaksrelaterade relationer.

Nivå 5: Eleven visar upp kunskaper som motsvarar snäppet över C; alltså A. Utförliga detaljer (kausala) relationer och självständigt resonerande och reflekterande finns med.

De högre betygen innebär en högre abstraktionsnivå i "kunskapandet" - detaljer, relationer och den praktiska nyttan i kunskapen som ska föra eleven mot vidare kunskapande med hjälp av insiktsfullhet och analys.

Läs mer:

Värdeord som används vid bedömning (bild).

Vidareutveckling av värdeorden inom bedömning 

Hur man får ett A 

 

Komplettering / Förslag: svenskkurserna
 
Klicka för att komma till start

Svenska

Elev som nått E i moment Inledande skrivuppgift (Momentsajt) och vill höja till A kan komplettera genom att lägga in fler målande detaljer som avspeglar rådande stämning. Lägger in medvetna språkliga och stilistiska inslag som höjer både berättelsens narrativa nivå och språkliga nivå. Berättelsen ska också inneha rema-tema-kopplingar; alltså medveten textbindning mellan satser, meningar och stycken.

Elev som nått E i moment Läsning (Momentsajt) och vill höja till A kan komplettera genom att sammanställa punktlistor över både handling och underliggande motiv; samt summerande korta sammanfattningar som avhandlar innehållet i löpande text. Metareflektion (förslagsvis i loggform) över det egna läsandet. Samt muntligt redogöra för sin läsning och framför allt sin förståelse över både innehåll och läsakt.

Elev som nått E i moment Tala & Argumentation (Momentsajt) och vill höja till ett A kan komplettera genom att göra ett ny muntlig presentation där retoriken är viktigare än innehållet´; där upplägget präglas av en retorisk ambition att övertyga med hjälp av olika typer av talteknisk "trix". Talet ska alltså ha en tydlig struktur och systematisk presentera ett ämne. Argumentationen ska följa en tydlig röd tråd och ha en väl avgränsat och preciserad tes som backas upp av relevanta argument varav ett av dem är ett kontraargument som effektikt ska motarbetas för att fylla sitt syfte. Argumentation ska också innehålla både relevanta och trovärdiga, framför allt övertygande källor för att stärka tesen.

Elev som nått E i moment Litteratur (Momentsajt) och vill höja till ett A kan komplettera genom att både göra en djupdykning i författaren och hens samtid och med hjälp av analysverktyg tolka ett verk på flera olika plan: narrativa nivån, tematiska nivån och litteraturhistoriska nivån. I detta arbete ska analysens gilltighet stärkas med hjälp av relevanta och trovärdiga källor. Annalysen ska också präglas av personliga reflektioner som anknyter verkets betydelse med samtiden.

Elev som nått E i moment Läsförståelse & texttyper (Momentsajt) och vill höja kan komplettera genom att tydliggöra sin läsning med punktlistor, sammanfattningar och reflektioner kring det lästa. Skriva texter i fler olika texttyper där formen är viktigare än innehållet.

Elev som nått E i moment Språksociologi (SVE01) (Momentsajt) och vill höja till ett A kan komplettera genom att fördjupa sig i en "lekt" och redogöra för lekten samt ge exempel i relation till det egna språkbruket.

Elev som nått E i moment Språkets uppbyggnad (SVE02) (Momentsajt) och vill höja till ett A kan komplettera genom att använda språkdata från t.ex. www.lix.se för att förstå en texts uppbyggnad på ett djupare plan. Att se till rema-tema-kopplingar; alltså hur ser textbindning mellan satser, meningar och stycken ut? Och vad har det för betydelse för tolkningen av texten?

Elev som nått E i moment Språkförhållanden i Norden (SVE02) (Momentsajt) och vill höja till ett A kan komplettera genom att fördjupa sig i minst två nordiska språk och redogöra för det landstypiska för dem i relation till det svenska språket.

Elev som nått E i moment Språkhistoria (SVE02) (Momentsajt) och vill höja till ett A kan komplettera genom att fördjupa sig i minst två olika språkhistoriska förändringar som påverkat det svenska språkets utveckling.

 
 

 

Komplettering / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)