www.larare.at

Läs- och skrivsvårigheter

En av människans viktigaste egenskaper är vår förmåga att tala och den viktigaste uppfinningen är, enligt många, skriftspråket. Kommunikation, förmågan att uttrycka tankar och känslor, är nyckeln till vår framgång som art. Därför är dessa förmågor mycket viktiga och påverkar oss livet ut.

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter. Det är viktigt att skolan skapar goda förutsättningar och möjligheter för alla elevers läs- och skrivutveckling. Ett systematiskt förebyggande arbete är avgörande för elevers möjligheter att lyckas. Den viktigaste faktorn är lärarens kompetens, förhållningssätt och kunskap om olika inlärningsmetoder. Det är viktigt att kunna bedöma var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling.

Begreppet läs- och skrivsvårigheter omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att läsa och skriva. En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Svårigheterna kan bero på bristfällig undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi. Dessutom kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller begåvningsfaktorer påverka.

 

Läs- och skrivsvårigheter / Dyslexi
 

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den nedsatta funktionsförmågan. Dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner. särskilt de fonologiska som avser språkets ljudmässiga form. Dessa är viktiga för att kunna avkoda språket.

Främst handlar det om svårigheter att stava, men också att förstå text. Detta kan hämma tillväxten av ordförråd och kunskaper i skrivhantverket. Även om läsningen efter hand blir bättre, kvarstår oftast problem med stavningen.

Bakomliggande orsaker till dyslexi

Till stor del är dyslexi ärftlig och har en språkbiologisk grund. Man räknar med att dyslexi drabbar 5 - 8 procent av befolkningen. Funktionsnedsättningen tar sig olika uttryck för varje enskild individ, trots samma diagnos.

Kännetecken att uppmärksamma

 • Begränsat intresse för böcker och bokstäver
 • Svårigheter att skilja mellan närliggande ljud,
 • Svårt att hitta rimord
 • Visar ringa intresse för språklekar
 • bristande fonologisk medvetenhet
  • Svårigheter att komma ihåg det man just har läst (bristande fonologiskt arbetsminne)
  • Svårigheter att hitta ett läst ords betydelse i sitt inre ordförråd (bristande fonologisk ordmobilisering)

Dyslektikern kan också ha svårt att klä tankarna i ord; stakar sig lätt; uttrycker halvfärdiga meningar; stammar vid stress; uttalar långa ord fel eller kastar om fraser, ord och stavelser när hen pratar. Och tänker främst i bilder och känslor, inte ljud eller ord. Och när den interna dialogen är knapp påverkas också den verbala förmågan att både uttrycka sig och förstå muntliga redogörelser.

Att undervisa en elev med läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivfärdigheter begränsar förutsättningarna att kunna delta fullt ut i samhället om inte rätt anpassningar sätts in. Kraven inom skolan på läs- och skrivfärdigheter är stort. Mycket av undervisningen baseras på textläsning. Därför bör Alternativa verktyg och anpassade läromedel göra undervisningen mer tillgänglig.

Målet är att alla elever ska ingå i klassens gemenskap där alla är delaktiga utifrån sina förutsättningar. En del elever kan därför behöva direkt lärarstöd utifrån just sina behov och sin inlärningsstil. Under en period kan en-till-en-situationer som utvecklar läsförmågan vara viktiga. Denna typ av insats räknas som extra anpassningar.

Det finns med andra ord många olika sätt att ta till sig text, att läsa och lyssna till text samtidigt är ett exempel. Uppgifter kan redovisas på många andra vis än skriftligt. Stöd eleven i att organisera och strukturera skoluppgifterna.

Frågor att fundera över

 • På vilket sätt kan jag underlätta så att eleven kan tillgodogöra sig den kunskap som ingår?
 • Hur kan jag underlätta för eleven under mina lektioner?
 • Vilka alternativa verktyg kan vi erbjuda eleven?
 • Hur kan eleven på bästa sätt redovisa sina kunskaper?

Alla elever kan behöva

 • stöd att planera och strukturera sitt skolarbete.
 • stöd att hitta strategier för läsförståelse.
 • tillgång att kunna lyssna till böcker.
 • tillgång att använda alternativa verktyg i lärandet.
 • få träning i att läsa och skriva.
 • arbeta för att bevara sitt självförtroende.
 • få gott om tid.

YouTube-klipp

 

Läs- och skrivsvårigheter / Film
 

Alternativ 1

Se Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord : Del 1 (AV-media). Dela upp tittandet i tre visningar med avbrott för informationshantering. Förslagsvis Ordlista till filmen.

Förslagsvis jobba med följande frågor:

 1. Vad visste du sedan tidigare?
 2. Vad är nytt?
 3. Vad reagerade du över?

Eller jobba med nyckelord och sammanfattningar där man skriver upp fem nyckelord och skriver en kortare sammanfattning utifrån nyckelorden.

Alternativ 2

Se Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord : Del 1 (AV-media)

Jobba med följande frågor:

1. Vad menas med självkänsla? Det är något som återkommer flera gånger i filmen och kopplas till självbild. Är självkänsla och självbild samma sak?

2. Vad menas med “minnet som strategi” om man kopplar det till dyslexi?

3. Vad är en läsklinik?

4. “Lusten mattades ner med motgångarna”; vilken lust handlar det om? Lusten att...

5. “Dyslexi märks inte utanpå”; vad menas med det?

6. Varför hemlighåller vissa sin dyslexi?

7. Vad menas med följande uttryck: “Om man inte ser sig som vinnare sjunker chanserna att bli vinnare”?

8. Vad menar Harald treutiger när han säger: "Med framgång kommer glädje”?

9. Varför uppfattar vissa att det är "trögt" att läsa?

10. Varför väljer pojken med dyslexi att göra bilderna för att slippa skriva text i grupparbetet?

11. Kan man bli av med dyslexi? Bota dyslexi?

12. Finns det några fördelar med dyslexi?

13. Vad menas med följande uttryck: “Att läsa är som att cykla för de flesta, men dyslektiker kan inte koppla in autopilot”?

14. Vad menas med följande uttryck: “Läsande och skrivandet är färskvaror”?

15. Petter säger att alla inte är “stöpta ur samma form" - hur kan man koppla det till dyslexi?

16. Hur kan man jämföra dyslexi med stamning?

17. Hur kan man hanterar sin dyslexi? Vilka strategier kan man ta hjälp av?

18. Vad menas med uttrycket: “Rödpennan - ett blodbad”?

19. Vad betyder: “resursstarka föräldrar”?

20. Varför är det bra att utmana sin förmåga att läsa och skriva genom att läsa texter som du inte brukar läsa och skriva texter som du inte brukar skriva?

Se elevsvar (lärarlösen krävs)

Alternativ 3

Jobba med Jonis anteckningar:

 1. Utveckla resonemanget: Normativ läs- och skrivförmåga innebär det som förväntas av dig som läsare och/eller skribent vad gäller läshastighet, stavning och förståelse.
 2. Utveckla resonemanget: Frustration och irritation stjäl energi som man skulle kunna lägga på läsande, förståelse och skrivande.
 3. Behövs verkligen en lag som ställer krav på skolorna?
 4. Utveckla resonemanget: Aktiva handlingssättet kontra “vänta och se attityd”.
 5. Vad händer när man släpper skrivandet under en längre period för en som har dyslexi?
 6. Vilka problem kan uppstå när man som lärare underlättar för dyslektikern?
 7. Varför är det svårare att läsa högt än tyst?
 8. Finns det några svagheter med rättstavningsprogram? Eller något som inte gynnar någon med läs- och skrivsvårigheter. Hur ska man förhålla sig till det rödmarkerade? Blodbad?
 9. Vad betyder: “Cementera sociala olikheter”?

 

Alternativ 4

Jobba med ord som används i filmen; se de tre listorna nedan

Visning 1

 1. Kvantitativ
 2. Juridisk möjlighet
 3. Ultimata
 4. Specifik
 5. Reformeras
 6. Logoped
 7. Bestämd form (en eller ett framför)
 8. Bekymmer
 9. Illustrerar
 10. Begynnelsebokstav
 11. Subtila
 12. Definition
 13. Vederbörande

Visning 2

 1. Motivering
 2. Strategi
 3. Primära
 4. Etablera
 5. Tunnelseende
 6. Autopilot
 7. Haranger
 8. Högautomatiserad
 9. Petters uttryck
  • “Kirrar”
  • “Kaosa”
  • “Dekis”
  • “Värsta ångesten”
  • “Läste så stackigt”

Visning 3

 1. Diskvalificerade
 2. Arrangera
 3. Cementerar sociala olikheter
 4. Passiv
 5. Resursstarka
 6. Pedagogik
 7. Raffinerade metoder
 8. Förmåga
 9. Kompetens
 10. Promptern
 11. Väsentligt
 12. Frekvens
 13. Fonologisk kapacitet
 14. Buffert
 15. Blidka
 16. Konstatera
 17. Acceptabel

Förslag på övning

1. Börja med att förklara vad ordet betyder. Ta hjälp av Internet eller ordbok.

2. Skapa därefter en mening där ordet finns med. Du får böja ordet så att det passar. För dem som vill ha utmaningar och/eller strävar efter högre betyg ska meningarnas innehåll anknyta till filmens innehåll på något vis.

Formulär

 

Läs- och skrivsvårigheter / Orsak?
 

Det finns olika förslag till vad dyslexin beror på. Den tycks särskilt drabba förmågan att "översätta" mellan ljud och bokstäver och därmed att sätta ihop ord vid både läsning och skrivning. Detta gör att man läser och skriver mycket långsamt vilket även påverkar läsförståelsen.

Det kan bero på försenad eller avvikande språkutveckling hos barn. Man kan skilja på om det bara är ljudsystemet som är stört och om det i så fall finns svårigheter att höra skillnad på språkljud eller bara svårigheter att säga dem, eller om grammatiken också är störd, t ex att orden kommer i fel ordning. Det kan också vara ordförråd och ordbetydelser som är drabbade vilket leder till att dyslektikern får svårt att förstå sin omgivning och att uttrycka sig rätt.Läs- och skrivsvårigheter / Källor
 

 

Läs- och skrivsvårigheter / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)