www.larare.at

Pedagogisk tanke

Jag, Joni Stam, är behörig lärare som brinner för lärandet och arbetar både med plats- och nätbaserad utbildning, s.k blandat lärande. Jag har arbetet väldigt mycket med pedagogiska frågor.

Jag har utvecklat ett mer flexibelt lärande med utgångspunkt i det nätbaserade lärandet (NGL) vilket stärker inlärning. Jag tillämpar flertalet digitala resurser så som projektor, Google-verktyg, QR-kod osv. Jag spelar också in mina föreläsningar ibland.

Ett genomgående tema är kommunikation vilket innebär att lärare och elev har en kontinuerlig dialog i anknytning till lärandet. Detta sker bäst via mejl därför vill jag att mina elever har en mejladress som de går in på minst en gång i veckan (helst oftare). För att det ska uppstå en givande kontakt måste också eleven "lära sig" använda mejlen som verktyg i sitt lärande.

Mitt mål är att arbeta nära eleven och min lärandefilosofi bygger på att hen "äger" sitt lärande, vilket kan anknytas till Self Determination Theory (SDT). Detta innebär tillgång till den egna lärandeprocessen - därför skapar jag personliga statussidor som bara jag som lärare och eleven i fråga får tillgång till. Jag ser varje elev som unik, därför arbetar jag mycket med ett individanpassat lärande och nästintill skräddarsyr varje elevs möjligheter att utvecklas och nå sina mål. Jag ser ett högt pedagogiskt värde i återkoppling och tillämpar därför formativ bedömning.

Jag vill med andra ord att eleven ska klara sig så bra som möjligt och inte enbart i mina kurser, därför har jag skapat följande material: Hjälp till eleven.

Jag har hög kompetens och visar stort engagemang vad gäller utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Kursinnehåll och lärande utvärderas och kvalitetssäkras kontinuerligt för att höja elevernas kunskapsnivå och framför allt studieresultat.

Läs mer om: Blandat lärande , Pedagogiska frågor , Flexibelt lärande , NGL , digitala resurser , Google-verktyg , QR-kod , Jonis inspelningar , Self Determination Theory , formativ bedömning , Hjälp till eleven , Jonis kompetens

 

Pedagogisk tanke / 10 budord
 

För att optimera mitt lärande arbetar jag med:

 1. Att synliggöra och tillgängliggöra allt kursmaterial på en webbplats i och med att jag strävar efter ett sk transparent lärande där allt material kan tillägnas på egen hand.
 2. Allt jag gör kommer med tydliga instruktioner och om en elev tycker att något är svårt går jag in och ser över innehållet och ändrar det om det behövs.
 3. Att dela upp kursen i flertalet delmoment med tydliga momentinstruktioner samt hänvisningar till både centralt innehåll och kunskapskrav.
 4. Att mönsteranpassa lektionsupplägg genom att detaljplanera varje lektion så att mötestillfällena optimeras. Jag använder mig av ett webbaserat kalendarium däri jag skriver vad som ska hända, vad som hände och reviderar kontinuerligt innehållet. Jag uppmanar eleven att använda kalendariet som del i det flippade klassrummet.
 5. Att varje lektionstillfälle är noggrant upplagt och präglas av både allmän och riktad information/undervisning.
 6. Att i undervisningen sträva efter att etablera relationer mellan eleverna i klassen och mellan elev och lärare. Detta gör jag t.ex. genom att tidigt i kursen träffa eleven där vi går igenom historik, aktuell lägesrapport och framtida upplägg. Jag lägger det första mötet efter att jag läst elevens första arbete som får utgöra utgångspunkt i det sk riktade lärandet; jag "skräddarsyr" elevens utbildning.
 7. Ha längre handledning för varje elev minst tre gånger under en kurs för att säkerställa lärandeprocessen.
 8. Upprättandet av en statussida på webben som eleven har tillgång till. Där lägger jag in det eleven presterar, levererar och tydliggör elevens prestationer kopplat till både formativ bedömning och kunskapskrav. Eleven kan här följa sin lärandeprocess och på så vis "äga" sitt lärande.
 9. Att använda mig av digitala resurser för att effektivisera informationsförmedling och kommunikation samt göra undervisningen mer givande, då tekniken fungerar som stöd för pedagogiken.
 10. Att arbeta med det flexibla lärandet.

Bildspel: Jonis 10 budord inom lärande

Läs mer om: flippade klassrummet

 

Pedagogisk tanke / Kursupplägg
 

Moment utgör kursens obligatoriska del. De flesta momenten ser lika ut för alla elever som läser Svenska, medan både övningar och examinationerna ser olika ut beroende på vilken nivå man läser på. Faktamaterialet däremot är densamma, vilket kräver att eleven är införstådd i vad som förväntas av hen. Den som läser på högre nivå förväntas prestera mer därför finns det oerhört mycket fakta att tillgå.

Varje moment har en egen sajt som är uppbyggt efter samma principer: sajtupplägget.

Jag har också sammanställt den pedagogiska tanken bakom varje moment.

Varje moment består av:

 1. Föreläsningar: information om upplägg och innehåll
 2. Övningar - eleven övar på momentinnehållet och visar upp för läraren att hen förstått.
 3. Seminarier / grupparbete - klassgemensamt arbete med momentinnehållet. Grupparbeten kan se olika ut beroende på vilket moment man arbetar med, men ambitionen är att eleverna tar hjälp av varandra. De vinster som jag kan se är den dynamik som uppstår i grupparbeten och en kamratrespons som bidrar till ett breddat perspektiv och förståelse av den egna och andras lärprocess. Seminarier kan ha samma utgångspunkt som inom högskolan: eleverna får en uppgift de ska göra hemma och uppgiften "ventileras" i grupp.
 4. Riktad undervisning - Genom att "hitta" kunskapsnivå kan jag föreslå fakta och övningar så att eleven lättare kan klara en kurs delmoment samt nå önskad kunskapsnivå. Riktad undervisning kan också innebära att medvetandegöra elevens möjligheter att nå ett högre betyg och hänvisa till fakta och övningar som hjälper eleven att prestera högre. Riktad undervisning handlar i stort om att hjälpa eleven med "rätt" material.
 5. Elevcoaching innebär att elever hjälper varandra. Jag tror starkt på gruppdynamik, en dynamik som gynnar inlärning och framför allt motivation som är en tung faktor i lärandeprocessen. Genom att elever känner sig delaktiga i både sitt egna lärande och sina klasskamraters via elevrespons bidrar till en gynsam lärmiljö.
 6. Handledning - nyckeln till ett bra lärande är kommunikation! Jag försöker ha handledningstider i början, i mitten och i slutet av kursen. "Checkpoints" bakas in i den regelbundnad handledningen och är ett sätt att knyta an lärandet till eleven och uppmärksamma och påvisa den progression som måste ske för att hen ska klara kursen. I samtal strävar jag efter ett majeutisk förhållningssätt.
 7. Examination - betygsgrundande inlämning som följs upp av formativ bedömning

Läs mer om: pedagogiska tanken bakom varje moment , Sajtupplägg , Övningar , Seminarier , Riktad undervisning , Elevcoaching , motivation , elevrespons , Handledning , Checkpoints , majeutisk förhållningssätt , Examination

 

Pedagogisk tanke / Studiesvårigheter
 

Studiesvårigheter

 

Pedagogisk tanke / Elevens ansvar
 

Jag förespråkar frihet under ansvar vilket innebär att jag inledningsvis ger elever, som tror att de klarar av det, stort ansvar och fråntar dem det om de inte kan hantera det. Ambitionen är att eleven ska "äga" sitt lärande vilket höjer motivationen genom att man har "koll" på sina studier vilket indirekt leder till inkludering och framför allt insyn i den egna lärandeprocessen. Det är viktigt att eleven känner tillhörighet och själv kan "styra" över sina studier och sitt lärande. Jag är övertygad om att tidigare fråntagande av elevansvar bara bidragit till sämre studieresultat. Ungdomars inställning gentemot "att bli styrd" är en av förklaringarna till att många "curlade" elever misslyckas fastän läraren gjort så gott hen kunde.

Av eleven förväntar jag mig:

 1. Aktivt deltagande på föreläsningar (helst göra anteckningar)
 2. Aktivt deltagande i seminarierna/grupparbeten (helst föra protokoll)
 3. Ha koll på centralt innehåll och kunskapskraven för den kurs man läser
 4. Sätta upp egna rutiner både vad gäller studieteknik och studieresultat
 5. Aktivt ansvarstagande när det gäller de egna studierna
 6. Ha kontinuerlig kontakt med läraren

Bildspel:

 1. Krav på elev
 2. Krav på lärare

 

Pedagogisk tanke / Att "äga" sitt lärande
 

Jag som lärare vill att du "äger" ditt lärande genom att du själv är mer delaktig i ditt lärande genom att du:

 • inte utgår ifrån att allt lärande sker på lektionstid. Lärandet börjar och slutar inte under lektionen utan pågår hela tiden. Därför vill jag att du "tänker Svenska" och arbetar med Svenska när tillfälle ges genom att varje gång du läser något också funderar på hur det är skrivet och varför det är bra eller dåligt. Jag skulle till och med vilja vara så provokativ och säga att de högre betygen inte går att nå om man bara sysslar med Svenska på lektionstid.
 • kontinuerligt (ofta och regelbundet) kommunicerar (pratar) med både klasskamrater och lärare utfrån kursinnehåll och kunskaper inom Svenska.
 • hela tiden har något att göra så att du inte "slösar" bort värdefull lektionstid.
 • lär dig formulera frågor; desto fler frågor du ställer desto lättare blir det att ställa nya. Om du ställer en fråga som är allmängilltig (att fler än du kan ha användning av den) lägger jag upp den på sajten: Språkfrågor om det gäller Svenska eller Hjälp till elev om det gäller studier i allmänhet.
 • är motiverad att läsa Svenska; vill du inte läsa kursen kommer du inte heller kunna tillägna (lära dig) dig innehållet - alltså: vill du inte kan du inte! Därför behöver motivationen komma inifrån för jag kan inte få dig att bli bättre med hjälp av morot och piska.
 • ständigt återkommer till dessa punkter.

  Läs mer om: Språkfrågor , Hjälp till eleven , Morot och piska (bild)

 

Pedagogisk tanke / Lektionstid
 

Vad lektionstiden ska användas till skiljer sig från grupp till grupp. Vissa grupper kan arbeta under större friheter och de ska också få göra det, medan andra behöver lektionstiden till att arbeta på.

I kursen inledningsfas känner jag efter vilken typ av elever jag har och vilka önskemål som finns, samt hur behovet ser ut. Jag brukar utgå från följande punkter:

 • Vad ska vi främst lägga lektionstid på?
  • Hur mycket föreläsningar?
  • Hur mycket helklassdiskussioner?
  • Hur mycket halvklassdiskussioner?
  • Hur mycket grupparbete?
  • Hur mycket seminarier?
  • Hur mycket elevcoaching/elevrespons?
  • Hur mycket läsning?
  • Hur mycket skrivande?
  • Hur mycket övningar?
  • Hur mycket riktad undervisning?
  • Hur mycket (individuell) handledning?
  • Hur mycket (examinations)uppgifter?
  • Hur mycket (formativ) bedömning?
  • Hur mycket loggföring
 • Självständigt arbete - hur mycket?
  • Frihet under ansvar - klarar eleverna det?
  • Loggföring - hur ofta?
 • Riktad undervisning
  • Anpassad nivå: Hitta din nivå

Bildspel: Vad ska vi göra i klassrummet?

Klassrummet ska vara en bra plats att studera på därför lyfter jag följande med mina elever: Klassrumsklimat

Läs mer om: Hitta din nivå , Klassrumsklimat

 

Pedagogisk tanke / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)