www.larare.at

Feedback

-

"A teachers job is not to make work easy. It is to make it difficult. If you are not challenged, you do not make mistakes. If you do not make mistakes, feedback is useless." (Hattie)

Feedback inom lärande är en viktig process som syftar till att ge elever och studenter återkoppling på deras prestationer och framsteg. Det finns flera fördelar och nackdelar med feedback som kan påverka inlärningsprocessen.

 

Feedback: Fördelar
 

Feedback ger elever och studenter möjlighet att förstå sina styrkor och svagheter samt identifiera områden där de kan förbättra sig. Genom att få konkret och specifik återkoppling kan de anpassa sitt lärande och fokusera på områden som behöver mer arbete.

Feedback ger tydlig vägledning om vad som förväntas av eleverna och hur de kan förbättra sina prestationer. Det hjälper till att klargöra förväntningar och mål och bidrar till en bättre förståelse av ämnet eller ämnesområdet.

Positiv feedback och bekräftelse på prestationer kan öka elevernas motivation och självförtroende. När eleverna ser att deras arbete uppmärksammas och erkänns, kan det öka deras engagemang och vilja att fortsätta anstränga sig.

Feedback ger lärare och instruktörer möjlighet att identifiera elevernas individuella behov och anpassa undervisningen därefter. Genom att få insikt i elevernas styrkor och svagheter kan lärarna skapa anpassade undervisningsmetoder för att främja bättre inlärning.

 

Feedback: Nackdelar
 

Om feedback inte är konstruktiv eller presenteras på ett sätt som kan uppfattas som nedlåtande kan det påverka elevernas självkänsla och motivation negativt. Det är viktigt att feedback ges på ett stödjande sätt för att undvika att elever känner sig nedslagna eller misslyckade.

Om eleverna överöses med för mycket feedback på kort tid kan det bli överväldigande och svårt att bearbeta. Det är viktigt att feedback ges på ett balanserat sätt och att eleverna ges tillräckligt med tid att reflektera och arbeta med feedbacken.

Feedback behöver vara konstruktiv, specifik och relevant för att vara effektiv. Om feedbacken är vag, oklar eller inte kopplad till specifika mål kan den vara mindre meningsfull och svår att tillämpa i praktiken.

Att ge individuell feedback till varje elev kan vara tidskrävande och resurskrävande för lärare och instruktörer. Det kan vara en utmaning att ge tillräcklig och kvalitativ feedback till varje elev, särskilt i större klasser eller när läraren har en tung arbetsbelastning.

Sammanfattningsvis kan feedback inom lärande ha betydande fördelar genom att främja förbättrad inlärning, tydlighet, motivation och individuell anpassning. Men det är viktigt att ge feedback på ett konstruktivt och stöttande sätt för att undvika negativa konsekvenser och säkerställa att eleverna känner sig uppmuntrade och engagerade i sin inlärning.

 

Feedback: 7 steps of feedback
 

1. Identify The Goals and Success Criteria. If pupils don’t understand their goals then feedback will not work very well.

Identifiera mål och framgångskriterier (kunskapskrav). Om eleverna inte förstår målen fungerar inte återkoppling så bra.

2. First Draft: Start the exercise but pupils should know from the start that this is only their first draft and some editing will follow.

Första utkastet: Starta övningen genom att informera eleverna om att detta bara första utkastet och att en del redigering kommer att följa.

3. Self and/or Peer Assessment: Pupils review their work comparing their First Draft with the success criteria set in step 1.

Utvärdering: Elever utvärderar arbetena genom att jämföra deras första utkast med framgångskriterierna i steg 1.

4. Second Draft: Pupils correct and re-draft their work according to the feedback they have received in Step 3.

Andra Utkast : Elever rättar och omarbetar sitt arbete efter feedback de fått i steg 3.

5. Teacher Feedback: Feedback is given by the teacher on the 2nd Draft.

Lärarens Återkoppling (formativ bedömning): Feedback ges av läraren på andra utkastet.

6. Final Draft: The key to Feedback Heaven is that pupils should complete the final draft after the teacher’s feedback not before it.

Avslutande utkast : Nyckeln till optimal Feedback är att eleverna ska bearbeta sista utkastet efter lärarens feedback/återkoppling inte före.

7. Grade (if needed): If required, pupils can grade their own work against the success crieteria in Step 1. It is key that this grading should be kept separate from the feedback given in Step 5.

Betygsättning (vid behov): Om det behövs kan elever själva betygsätta sitt eget arbete i relation till steg 1. Det är viktigt att avslutande betygsättning separeras från feedback i steg 5.

 

Bearbetad Källa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)