www.larare.at

Feedback (7 steps)

-

"A teachers job is not to make work easy. It is to make it difficult. If you are not challenged, you do not make mistakes. If you do not make mistakes, feedback is useless." (Hattie)

1. Identify The Goals and Success Criteria. If pupils don’t understand their goals then feedback will not work very well.

Identifiera mål och framgångskriterier (kunskapskrav). Om eleverna inte förstår målen fungerar inte återkoppling så bra.

2. First Draft: Start the exercise but pupils should know from the start that this is only their first draft and some editing will follow.

Första utkastet: Starta övningen genom att informera eleverna om att detta bara första utkastet och att en del redigering kommer att följa.

3. Self and/or Peer Assessment: Pupils review their work comparing their First Draft with the success criteria set in step 1.

Utvärdering: Elever utvärderar arbetena genom att jämföra deras första utkast med framgångskriterierna i steg 1.

4. Second Draft: Pupils correct and re-draft their work according to the feedback they have received in Step 3.

Andra Utkast : Elever rättar och omarbetar sitt arbete efter feedback de fått i steg 3.

5. Teacher Feedback: Feedback is given by the teacher on the 2nd Draft.

Lärarens Återkoppling (formativ bedömning): Feedback ges av läraren på andra utkastet.

6. Final Draft: The key to Feedback Heaven is that pupils should complete the final draft after the teacher’s feedback not before it.

Avslutande utkast : Nyckeln till optimal Feedback är att eleverna ska bearbeta sista utkastet efter lärarens feedback/återkoppling inte före.

7. Grade (if needed): If required, pupils can grade their own work against the success crieteria in Step 1. It is key that this grading should be kept separate from the feedback given in Step 5.

Betygsättning (vid behov): Om det behövs kan elever själva betygsätta sitt eget arbete i relation till steg 1. Det är viktigt att avslutande betygsättning separeras från feedback i steg 5.

 

Bearbetad Källa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)