www.larare.at

Formativ bedömning

Innehållsförteckning -

Inom formativ bedömning utgår man ifrån frågorna som stöttar elevens lärande. Formativ bedömning innebär en kontinuerlig bedömningsprocess, där elever får en förståelse för vad som kan göras bättre i texten. En dialog ska uppstå mellan lärare och elev. Läraren ska genom sin bedömning anpassa (formera) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara behov vid inlärning.

Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Både i Sverige och internationellt har diskussionen om betyg och bedömning fått en ökad fokusering på bedömningens roll i läroprocessen, elevens delaktighet i bedömningen, dokumentation av lärande och fortlöpande bedömning. Den formativa bedömningen är en utveckling av processkrivning. Viktiga forskare inom området är bland andra Dylan Wiliam, Paul Black och Royce Sadler.

Källa

 

Formativ bedömning / Skolverket
 

Bedömning kan ha flera syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften.

En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande.

Både i Sverige och internationellt har diskussionen om betyg och bedömning fått en ökad fokusering på bedömningens roll i läroprocessen, elevens delaktighet i bedömningen, dokumentation av lärande och fortlöpande bedömning. Införandet av den individuella utvecklingsplanen i svensk skola kan ses som en del av denna utveckling.

En koppling finns till det sociokulturella perspektivet på lärande där tänkandet betraktas som i grunden socialt. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande förändrar bedömningspraxis mot en mer dynamisk och samarbetsinriktad aktivitet där bedömningens roll i undervisningssituationen betonas liksom vikten av att både lärare och elever är delaktiga i bedömningen.

Källa

Formativ bedömning innebär alltså en kontinuerlig bedömningsprocess där elever får en förståelse över vilka kunskaper hon har och vilka kunskaper hon ska nå och hur hon ska nå dem med hjälp av både lärare och eget arbete. Läraren ska anpassa (formerar) undervisningen så att den bättre möter elevernas omedelbara inlärningsbehov.

Ett formativt omdöme svarar på:

    1. Vad? Visa något som eleven kan eller behärskar
    2. Vad? Visa vad eleven behöver utveckla
    3. Hur? Visa hir läraren ska hjälpa eleven
    4. Hur? Visa hur eleven själv ska göra för nå kraven

     

Formativ bedömning / Länkar
 

Formativa processer (Bedömning för lärare)

 

Formativ bedömning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)