www.larare.at

Kärlek

Kärleken - ett överlevnadsknep eller en psykos? Vad är kärlek och hur uppstår och hur upprätthålls kärlek? Vår tids kärlek är en röd liten figur som snubblar under tung last. Alla ska den bära, allt skall den orka. Kärleken överlever allt. Eller? Håller vi på att älska ihjäl kärleken? Det romantiska idealet är en historisk nyhet, som vi slaviskt försöker leva upp till.

Redan under antikens Platon beskrev vår strävan efter att bli hela. I "gästabudet" finns berättelsen om människan som en perfekt konstruktion med två ansikten vända åt var sitt håll, fyra händer, fyra fötter och stinn av självkänsla. Men gudarna retade sig på människans hybris och lät Zeus klyva henne i två delar. Sedan dess irrar vi för att hitta vår andra hälft och därmed bli hela.

 

Kärlek / Mind map
 

Gör en Mind Map (tankekarta) på tavlan - skriv kärlek i cirkeln.

Olika typer av kärlek

 1. Eros - romantisk kärlek
 2. Ludus - lekfull kärlek
 3. Agape - ovillkorlig kärlek
 4. Mania - tvångsmässig kärlek
 5. Philia, fili - vänskaplig kärlek (kärlekskompis)
 6. Fatuous kärlek
 7. Storge - familjekärlek
 8. Moderlig/faderlig kärlek
 9. Barns kärlek till föräldrar
 10. Syskonkärlek
 11. Philautia - självkärlek/egenkärlek (narcissism)
 12. Gudskärlek
 13. Platonsk kärlek
 14. Sexuell kärlek
 15. Sentimental kärlek
 16. Sensuell kärlek
 17. Homosexuell kärlek
 18. Libido
 19. Passionerad kärlek
 20. Attraktion
 21. Förälskelse
 22. Pragma - bestående kärlek
 23. Konstkärlek
 24. Estetisk kärlek

 

Kärlek / Föreläsning
 

Bildspel

Förälskelsen som "galet" beteende

 • Charles Darwin – darwinism / utvecklingsläran / evolutionsteorin - känslor är medfött beteende
 • Primära och sekundära emotioner (känslor).
 • Psykosociala processer kontra sociala normer i relation till kulturell påverkan.
 • Stimulus - respons. Ett stimulus är något (data)som uppfattas via sinnenna (dataingångar). Stimulusbegreppet används bland annat i studier av klassisk betingning. Respons kallas beteendet kopplat till ett stimuli. En hund som ser mat och börjar avsöndra saliv och vifta på svansen reflexivt; dreglandet och svansföringen är alltså responsbeteende.
 • Nervsystemet – amygdala.
 • Hur uppstår en känsla? Förväntningar riktgivande.
 • Tyglade drifter? (Psykodynamiska perspektivet – Freud)
 • Utlevd aggression leder till mer aggression (kampsporters funktion?) Kan leda till att aggressivt beteende kopplas till aggressivitet och genom betingning (inlärning) leder det ena till det andra.
 • Kan man reglera (styra) sitt beteende – högläsning: s.228 ur Ljunggrens bok.
 • Förälskelse är en sorts av galenskap. En förälskelse kan liknas vid ett sjukdomsförfarande. För det första drabbas din kropp; för det andra uppvisar du symptom som kan jämföras med den som drabbas av en psykos (läs mer).
 • Förälskelsens biologi: Det är inte bara utseende, personlighet eller sociala egenskaper som påverkar vårt val, utan också den andres dofftyp. För att påverka den andre skickas kemiska signaler, så kallade feromoner, ut till den man är förälskad i. Förälskelsen är styrd av känslor inte förnuft; det sker genom att kemiska ämnen frigörs som har en stark påverkan på oss. Signalämnen som är förknippat med känslor av lycka och njutning strömmar till, bland annat dopamin och fenyletylamin. Kortisol och adrenalin ger energi, oxytocin befrämjar nära förbindelser och testosteron stimulerar sexlusten hos både kvinnor och män. Förälskelsefasen varar ofta några veckor eller månader, men knappast längre än ett och ett halvt år – kroppen säger ifrån, det tar så mycket energi. Gör formulär: Kärlekens kemi.
 • Kärlek enligt Freud – ersättning - faderskomplex - första kärleken till ens föräldrar präglar all annan kärlek - Se kortfilm om Oidipuskomplexet (vimeo) / Oidipuskomplexet (laddar ner filmen från larare.at) - titta gärna också på en "sexistisk" variant med samma tema (reklamklipp). Kärleken är en projicering.
 • Kärlek enligt Jung – kärlekspar kompleterar varandra – Anima och Animus - opposites attract.
 • Kärlek enligt Platon (ur Symposion). Kärleken är en längtan efter enhet; att "sammansmälta" med en annan som har de egenskaper man själv saknar. Platon berättar hur könsdriften mellan människorna har uppstått. Människorna var från början klotformade, hade fyra armar, fyra ben och två huvuden och varje klotformad individ var antingen man, kvinna eller androgyn. Huvudguden Zeus straffade de högmodiga människorna genom att klyva dem itu och lät därefter Apollon forma och sy ihop dem så att de såg ut som de ser ut idag. När människornas ursprungliga form var kluven började halvorna längta efter varandra. Om en man råkade på en kvinna skulle de kunna få barn så att människosläktet kunde fortsätta. De män, som är avskurna från det gemensamma könet, det androgyna, älskar kvinnor och från det könet kommer också de kvinnor, som älskar män. De kvinnor, som är avskurna från en annan kvinna, intresserar sig mer för kvinnor medan de män, som är avskurna från en man längtar efter det manliga. Kärlek är alltså namnet på begäret och sökandet efter det hela. Därav söker människorna ständigt efter sin andra hälft för att åter kunna bli hela människor.
 • Kärlek i enlighet med Narkissos (läs mer). Kärleken är en förlängning eller en spegelbild av självet. Man söker sig själv i andra.

 

Kärlek / Koppling till psykologiska perspektiv
 

Enligt det biologiska perspektivet är det hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna som styr förälskelse och kärlek. På vilket sätt?

Enligt det psykodynamiska perspektivet styrs vi av det som hänt oss i vår barndom. Det omedvetna; barndomen och drifterna påverkar en förälskelse och kärlek. På vilket sätt?

Enligt det behavioristiska perspektivet styrs vi av inlärda mönster och våra handlingar präglas av den miljö vi lever i; den kultur som råder. Hur har vi fått lära oss att förhålla oss till förälskelse och kärlek via olika medier, t.ex. sagor och film?

Enligt det humanistiska perspektivet drivs människan främst av behovet att förverkliga sig själv. Hur kan detta självförvekligande kopplas till kärlek? På vilket sätt förverkligar vi oss via kärleken?

Enligt det kognitiva perspektivet styr vi oss själva via vårt intellekt. Är förälskelse eller kärlek en intellektuell handling kan man börja med att fråga sig? Däremot är perspektivet effektivt för att motarbeta ett icke önskat beteende via successiv avvänjning.

Enligt det sociokulturella perspektivet styr vi av vårt förhållningssätt till gruppen; alltså beteende kan ändras beroende på social kontext (sammanhang). Hur formas vi rent socialt i relation till förälskelse och kärlek? Det handlar främst om interaktion (samarbete och samverkan) mellan människor.

 

Kärlek / Filmklipp och ljudklipp
 

 

Kärlek / Attraktion
 

Faktorer som bestämmer om vi blir attraherade av andra:

1. Ett attraktivt utseende

Vi blir attraherade av människor som har ett tilldragande utseende. Denna faktor har större betydelseän intelligens, social kompitens och andra personliga egenskaper. Vackra männsikor anses generellt ha positiva egenskaper. Följden blir att dessa personer ofta blir väl bemötta. När de är tillsammans med människor agerar de enligt de uttalade och outtalade förutsättningarna från andra. Ett attraktivt utseende tycks minska i betydelse när det gäller valet av äktenslapspartner.

2. Närhet

Vi blir mer intresserade av människor som vi har i vår närmiljö och ofta möter, än av bekanta personer som befinner sig på större geografiskt avstånd.

3. Förtrolighet

"Familarity breeds liking"; dvs kunskap om människors personliga egenskaper och levnadsförhållanden medför att vår sympati för dessa personer förstärks.

4. Likhet

Vi föredrar personer som är lika oss själva särskilt när det gäller attityder, värderingar, yrka, social rang och utseende.

Källa: Atkinson L., Atkinson R., Smith E. och Bem D. (1990) Introduction to Psychology. San Diego: Harcourt Grace Jovanovich.

 

Kärlek / Förhållandet
 

Är äkta makar olika eller lika varandra?

Uppfattningen att "olika dras till varandra" visade sig vara en myt. Statistiska översikter har visat att makar var lika varandra även när det gällde utbildning, socioekonomisk klass, intelligens och yttre kännetecken som längd och färg på ögon.

Vad karakteriserar långavariga förhållanden?

Numera är det inte många som gifter sig utan att vara kära i varandra. Par som varit lyckligt gifta i många år betonade att i deras äktenskap var kamratskap viktigare än romantik och passion. Kamratskap omfattade tillit, trohet, omtanke, tolerans och även känslomässig atmosfär av värme och tillgivenhet mellan personerna.

Betydelsefulla faktorer för parterna var även jämställdhet när det gällde beslutsfattande och arbete.

Källa: Atkinson L., Atkinson R., Smith E. och Bem D. (1990) Introduction to Psychology. San Diego: Harcourt Grace Jovanovich.Kärlek / Filosofiskt perspektiv
 

I Platons "Gästabud" håller gästerna lovtal över Kärleken. Aristofanes berättar hur det förr i tiden fanns tre kön bland människorna, inte två som nu: manligt och kvinnligt. Det fanns också ett tredje kön, en förening av dessa två, och namnet är fortfarande kvar, nämligen androgynen, mankvinnan med gemensamma drag från det manliga och det kvinnliga könet.

Aristofanes fortsatte, att varje människa dessutom var alldeles rund till formen så att rygg och sidor bildade en cirkel. Hon hade fyra armar och lika många ben, två helt likadana ansikten, fyra öron, två könsorgan och allt annat därefter. Hon gick upprätt som nu och i vilken riktning hon ville och hon kunde springa på alla de åtta extremiteterna. Dessa människor var fruktansvärt kraftiga och försökte ge sig på gudarna och, som Homeros berättar, försökte de klättra upp till himlen och överfalla gudarna.

Huvudguden Zeus kunde inte tåla dessa besvärliga människor utan var tvungen att försvaga dem ordentligt. Han klöv människorna itu och lät Apollon forma och sy ihop dem så att de såg ut som de ser ut idag. När människornas ursprungliga form var kluven började halvorna längta efter varandra. Om en man råkade på en kvinna skulle de kunna avla barn vid sina famntag och släktet skulle förökas. Om en man råkade på en man skulle de åtminstone känna tillfrfedsställelse av samlaget. Det är från denna avlägsna tid som den inbördes Kärleken är medfödd hos människorna, den är en sammanförare av den gamla naturen och vill göra ett av två och försöker hela människans natur.

De män, som är avskurna från det gemensamma könet, det androgyna, älskar kvinnor och från det könet kommer också de kvinnor, som älskar män. De kvinnor, som är avskurna från en annan kvinna, intresserar sig mer för kvinnor medan de män, som är avskurna från en man längtar efter det manliga och gläder sig åt att ligga med män eftersom de är ett stycke av en man.

Kärlek är alltså namnet på begäret och sökandet efter det hela enligt Aristofanes. (Platon: Gästabudet)


Kärlek / Kristet perspektiv
 

Kristendomen menar att kärleken är det som förenat Gud och människan, det är den drivkraften som kan hjälpa oss att besegra det onda. En förutsättning för detta är ödmjukhet och förlåtelse. När människan inser sina felsteg och blir förlåten för dessa är hon ren och kan på så sätt utgjuta kärlek. Jesus kärlekslära redogöra för vad kärlek är.

 

Kärlek / Hjärnforskarens perspektiv
 

Hjärnmönstren hos förälskade, oavsett kön och andra skillnader, är mycket lika. De hjärnområden som blir mycket aktiva när man ser sin älskade är de som har många receptorer för "må bra" – signalsubstansen dopamin, som hör samman med motivation och lust. Det är ett av skälen till att förälskelsen känns bra. Andra aktiviteter som utlöser dopamin är rökning och kokainmissbruk. Typisk för den första fasen av förälskelsen är att man klarar sig utan sömn, inte blir hungrig, känner sig upprymd och skärpt. Det är dock precis detta som också kännetecknar kokaineffekten. Att droger och kärlek använder samma vägar kan vara en del av orsaken till att missbrukare har så lätt för att ignorera dem de älskar och väljer drogen istället.

För en del människor som har färre dopaminreceptorer i hjärnans kommunikationscentrum övergår den enkla önskan att vilja göra om det som känns behagligt med tiden till att man vill göra det oavbrutet. Resultatet blir en missbrukare, t.ex. matmissbrukare eller knarkare. Kanske personer som tvångsmässigt letar efter nya förälskelser – ofta på bekostnad av andra relationer – bokstavligen tänder på kärlek?

Två andra signalsubstanser ökar i hjärnan vid förälskelse. Den första är fenyletylamin, ett naturligt amfetamin som gör oss gladare och har ett naturligt samband med lust. Den andra är noradrenalin. Denna substans hör vanligtvis samman med nödsituationer och gör att blodtrycket och pulsen stiger, och att man blir handsvettig och helt inriktat på den älskade.

Signalsubstansen serotonin sjunker till en nivå som hos den som lider av tvångssyndrom. Låga serotoninnivåer kan vara skälet till att det är så lätt gjort att man blir osäker när man inte speedar fram på kärlekens häftiga "uppåttjack".

Hormonet oxytocin befrämjar nära förbindelser, vilket märks bäst mellan mor och barn, men också mellan sexualpartner. Det finns hos vissa däggdjur ett sätt honan knyter an till hanen, och det beror på oxytocinet. Hos samma djur utsöndrar hanen vasopressin, som tas upp i de områden av hjärnan som hör samman med lust och belöning. Han uppfattar att hon lukter gott och olikt alla andra och får samma belöningskänsla varje gång han känner lukten av henne. Det är det som gör honom trogen.

Testosteron är det hormon som främst ligger bakom den sexuella lusten hos båda könen, och båda könen uppvisar en ökning av testostronnivåerna under tiden de är sexuellt aktiva.

Det vi ser som den första uppblossande kärleken är alltså i grund och botten resultatet av en kemisk cocktail, som liknar många av de upplevelser man har vid drogmissbruk.

Man kommer till att tänka på Wagners opera Tristan och Isolde och den magiska drycken som förde samman de båda älskande. Oavsett vad Wagner hade att säga om saken tror jag inte längre de fick samma aperitif. Isolde drack en slurk oxytocin men gav listigt Tristan vasopressin.

 


Kärlek / Förälskelsens psykologi & biologi
 

I förälskelsen luckras gränserna mellan det egna jaget och den andra upp. Man blir mottaglig för en annan människas väsen, ofta rent av uppslukad. Den andra personen upptar plötsligt alla ens tankar och allt annat blir mindre viktigt. Hunger- och trötthetskänslor minskar, sexlust och behovet av närhet ökar. Man skulle kunna fråga sig:

Kärleken - ett överlevnadsknep eller en psykos? Är det biologi eller psykologi som styr? Vi börjar med Psykologi:

Forskarna har nu dokumenterat att stormande förälskelse och djup varaktig kärlek är två helt olika saker. Det har nämligen visat sig att känslorna bakom de båda tillstånden uppkommer på olika ställen i hjärnan och styrs av olika hormoner i kroppen. Den nya forskningen tyder också på att vi mycket väl kan lära oss att älska en partner, som vi från början inte alls har varit förälskade i.

Förälskelsen kan i flera hänseenden alltså jämföras med en psykos:

 • Verklighetsuppfattningen påverkas
 • Tankekverksamheten störs
 • Svårt att hantera vardagligt liv
 • Asocialt beteende (mot andra)
 • Förändrat medvetandetillstånd

Läs mer om Psykos.

Och fortsätter med Biologi

Detta totala uppgående i en annan människa kan liknas vid det som sker mellan nyblivna föräldrar och deras nyfödda barn. Under spädbarnsperioden hjälper denna upptagenhet föräldrar och barn att knyta an till varandra.

Även under förälskelsen är det starka band som knyts, som en förberedelse för den mer varaktiga kärleken.

Förälskelsen är en underbar kraft som även kan vara en dörr till förändring, en möjlighet att utveckla nya sidor hos sig själv och förändra riktning i sitt liv.
Det är inte bara utseende, personlighet eller sociala egenskaper som påverkar vårt val, utan också den andres dofftyp. För att påverka den andre skickas kemiska signaler, så kallade feromoner, ut till den man är förälskad i.

Förälskelsen är styrd av känslor inte förnuft; det sker genom att kemiska ämnen frigörs som har en stark påverkan på oss. Signalämnen som är förknippat med känslor av lycka och njutning strömmar till, bland annat dopamin och fenyletylamin. Kortisol och adrenalin ger energi, oxytocin befrämjar nära förbindelser och testosteron stimulerar sexlusten hos både kvinnor och män.

Förälskelsefasen varar ofta några veckor eller månader, men knappast längre än ett och ett halvt år – kroppen säger ifrån, det tar så mycket energi.

 

 

Kärlek / Förälskelse kontra kärlek?
 

Förälskelse och kärlek kan ha olika innebörd för olika människor. Men många anser att förälskelsen är ett särskilt känslotillstånd, som om allt går väl kan utvecklas till kärlek. Likaså råder det ofta överensstämmelse om att kärlek innebär något mer än att tycka om någon. För detta talar att de flesta av oss känner människor som vi tycker mycket om men inte älskar, och några av oss har erfarenheter av passioneradkärlek för någon som vi inte tycker särskilt mycket om.

Vad är förälskelse? Det är begynnelsestadiet i en kollektiv rörelse bestående av två personer, skriver Francesco Alberoni i inledningen till sin bok Förälskelse och kärlek. Det finns nära släktskap mellan förälskelsen och historiens stora kollektiva rörelser, som tex när nya religioner uppstår- islam, kristendomen, reformationen- eller när studentrörelser och fackföreningsrörelser blir till. det är samma slags upplevelser av solidaritet, livsglädje och förnyelse som framkallas, Skillnaden är att förälskelsen endast kan omfatta två personer.

Förälskelse är en stark kraft förknippad med lycka och njutning, energi och närhet. Förälskelsen förbereder oss för kärlek, men där kärleken kan vara livet ut varar förälskelsen vanligen bara några veckor eller månader.

Alla drömmer om passionen. Genom romaner, dikter och film har passionen blivit beskriven och lovsjungen. Den klassiska bilden av passionen finns nog hos oss alla. De flesta människor längtar efter att bli passionerat förälskade, men det finns också de som skräms av tanken. Passionen handlar om att våga släppa taget och kasta sig ut i känslor som man inte vet var de bär. Det som är tydligt med två passionerade människor är upptagenheten av varandra.

Passionen är en extrem stark upplevelse, ett fantastisk tillstånd av att försvinna in i en annan människa och känna hur man förlorar gränsen mellan sitt eget jag, sin kropp och sin tid. Det som gör passionen unik är att man upplever detta tillsammans med en annan människa. Det räcker inte att ta emot, utan man måste också ge och upptäcka varandra i ett ömsesidigt utforskande. Det finns en längtan att hela tiden få vara i den andras omedelbara närhet. Att vara skilda från varandra ger omedelbart en känsla av att vara halv eller att något fattas en. Det är bara i sammansmältningen man känner sig hel. En upplevelse av att äntligen ha funnit något som man alltid saknat.

Den här fantastiska känslan håller ofta i sig några veckor eller månader, ibland längre, och den kan aldrig återuppstå i samma relation och kännas på samma sätt. Om man inte upplever passionen i början av sin relation kan den istället blomma ut senare under förhållandet. Men det gäller att båda två är beredda att släppa taget och öppna sig så att de får fri tillgång till varandras kroppar, uppmärksamhet och tid.

Passionen kan också ha mörkare sidor och kanske sluta i tragedi om det inte är den ömsesidiga beundran och bekräftelse av varandra som dominerar men önskan att äga eller längtan efter att bli ägd. Det kan vara svartsjuka eller att man njuter av att den andra är svartsjuk. Maktutövning och kärlek är lika oförenliga som olja och vatten.

Kärlek är den mer stabila och vardagliga förbindelse som förälskelsen syftar till. Förälskelse och kanske även kärlek uppträder på samma sätt: "som en förälskelse, en ständig åter- förälskelse i samma person". Alberoni liknar känslan med en förälders oupphörliga förälskelse i sitt barn, vilket sker även när barnet är vuxet. "Förälskelse är en process där den andra personen, den vi träffat och hos i samma person och vilken vi funnit respons, blir målet för vår fullaste längtan. I själva verket är det inte fråga om att tänka utan att göra om. Det är faktiskt en pånyttfödelse": I begynnelsestadiet av en förälskelse upplever vi främst en känsla av uppvaknande och av ett nytt liv börjar. Vi känner oss som en del av kosmos. Den älskade upplevs som unik, och vi omvärderar allt, särskilt det förflutna.

Det är kvinnorna som bestämmer. Med tanke på hur passiv vi fortfarande tycker att kvinnans roll bör vara under en uppvaktning är det förvånande att höra att forskarna har upptäckt att det faktisk är kvinnan som "styr" handlandet i hög grad. Det första öppna närmandet görs vanligtvis av mannen – men först när kvinnan skickat ut en rad subtila signaler (blickar, trutande mun, att slänga med håret, leenden, retsamheter och skratt). Kvinnan skickar också ickeverbala signaler till mannen om han ska gå fortare eller långsammare fram i flöten, eller om han ska avsluta den helt.


Kärlek / Individuella olikheter
 

Även om det finns generella likheter i förälskelsefasen så finns det också individuella olikheter. Under förälskelsen har vi en benägenhet att se det vi vill se hos den andre, och vi blir sämre på att uppmärksamma egenskaper som vi tycker mindre bra om.

De flesta av oss bär i större eller mindre utsträckning på en ouppfylld längtan efter att känna oss fullkomligt älskade och trygga tillsammans med en annan person, vilket är en stark drivkraft till att bli förälskad. Förälskelsen kan därför ibland fungera som ett försvar mot egna olösta problem.

I tonåren går förälskelsen hand i hand med den egna identitetsutvecklingen; den andre personen används som spegel för att förstå vem man själv är. När den andre inte längre "behövs" i den utvecklingsfas man befinner sig i är det lätt att känslorna svalnar.

Under livet sker en naturlig mognad genom erfarenhet; ju mer vi mognar, desto mer kommer vi också att kunna se den verkliga personen även under förälskelsen, istället för en fantiserad drömbild av den andre.

De som har känt sig älskade och trygga som barn kommer inte att ha samma behov av att idealisera den andra personen under förälskelsen, eller förställa sig själv för att bli älskad. Men har man känt sig otrygg och har en dålig självkänsla så förväntar man sig (oftast omedvetet) att den andra personen ska tillgodose de ouppfyllda behov man har. Kärleken kan då lätt bli till en dragkamp.

Hur detta mönster ser ut beror mycket på hur anknytningsmönstret till föräldrarna (eller vårdnadshavarna) har sett ut under uppväxten, särskilt under tidig barndom.

Samtidigt är förälskelsen en tid när man är öppen och mottaglig för att förändras och där kärleksrelationen kan vara en hjälp för att utvecklas i sitt sätt att relatera till andra – att mogna och växa tillsammans genom relationen.

 

Kärlek / Det kroppsliga valet
 

Det kännetecknas av att vi omedelbart attraheras av den andra människans fysiska utstrålning. Redan i det första mötet känner man ett direkt gensvar i sin sexuella lust. En känsla som är stark, fysisk och primitiv.

En studie gjord 1990 visade att kvinnor föredrog män med stora ögon, framträdande kindben, fyrkantig haka och ett brett leende (forskarna tolkade dessa drag som uttryck för "sexuell mognad och dominans" och höga testostronnivåer). Männen för sin del letar efter utseenden som visar på god hälsa, regelbundna drag, bra hy och en fin kropp. Det visar sig dessutom att folk väljer partner med ett utseende som liknar deras eget.

Människor kanske dras till varandra av ännu mera subtila skäl än klädval eller ett vackert ansikte. Det finns mycket som tyder på att vi dras till varandra på grund av lukten. När försökspersoner får känna olika lukter ser forskarna att de delar av hjärnan som bearbetar sinnestämningar, känslor och minne aktiveras.

Kvinnor har bättre luktsinne än män, det beror förmodligen på östrogen. När de känner lukten av en ny man kan de samla fakta om hans lämplighet som partner. Under tvålen, schampot och väldofterna har vi alla en unik och personlig doft (dofttypen), som ett fingeravtryck. Vi dras till dofter som är olik vår egen. Kanske därför att det finns tecken på att dofttypen är kopplad till gener som bestämmer vårt immunförsvar. När vi söker en partner tvärs över dofttyperna kan det alltså vara ett evolutionärt knep för att försäkra oss om att våra barn får ett bredare immunförsvar än vi och vår partner har var för sig.

Feromoner är kemiska signaler som ena parten skickar till den andra för att påverka beteendet. Nyare forskning tyder på att människan inte bara har feromoner utan att de dessutom spelar en betydelsefull roll när vi dras till varandra.

Så utseendet, dofttypen och feromonerna kan alla ha betydelse vid den "parningsdans" som äger rum mellan en man och en kvinna under den första uppvaktningen.

 

Kärlek / Det sociala valet
 

Lite svårare är det kanske att identifiera det sociala valet. Där handlar attraktionen om möjligheterna till ett socialt liv som den andra kan erbjuda. Känslan blir här: Vi kommer att ha kul ihop. Vi kommer att trivas tillsammans. Vi hör ihop socialt, kulturellt och intressemässigt.

Vi väljer ofta en partner som liknar oss socialt. Det kan handla om utbildning, kultur, ekonomi eller ålder. Men även personliga intressen blir viktiga. Det märks kanske inte med en gång, men blir allt viktigare senare i förhållandet för att skapa en gemensam bas. Har man inte skaffat sig den här basen är det lätt att glida isär, där båda utvecklar parallella liv och tappar bort det gemensamma livet.

 

Kärlek / Det psykologiska valet
 

Det psykologiska valet är svårast att känna igen, men oerhört viktigt i valet av en partner. Det som händer i mötet med den blivande partner är att man omedelbart känner igen sig i det "inre klimatet": Du är som jag! Jag har hittat min tvillingsjäl!

Det psykologiska valet handlar om en grundläggande längtan som bottnar i en saknad. En saknad efter själva livet, den fysiska närheten eller sexualiteten. När längtan blir uppfylld kommer livsglädjen. Om den inte blir uppfylld återstår tomheten.

Det magiska i mötet är att man plötsligt möter en människa som man känner igen sig i och som fyller ens mest grundläggande behov.

Förälskelseupplevelsen hänger ihop med att vi utformat en bild i vårt inre, en idealbild av den man eller kvinna som får oss att känna oss älskade. Den idealbild kan vara mer eller mindre mättad av den kraft de manliga och kvinnliga urtyperna (arketyper) besitter. Det är inte bara vilka egenskaper den andra rent faktisk besitter men kanske mera vilka egenskaper jag kan tillskriva honom eller henne. Vilken idealbild vi bär med oss har mycket med våra upplevelser av viktiga personer i vår barndom. Man kan säga att erfarenheter, känslor och bilder av dessa viktiga personer används för att bygga upp inre "övergripande" följeslagare som kan aktiveras av människor vi möter.

Förälskelsen är därmed snarare en inre händelse än ett samspelsfenomen. Förälskelsen bygger på ett hissnande återupptäckande som är knutet till att gamla viktiga relationer plötsligt kan återskapas i en ny gestalt.

I den romantiska kärleken är de kanske relativt lågt och tillfälligt aktiverade jämfört med läget i passionen där man troligen lever med dessa "arketyper" ständigt aktiverade.

 

Kärlek / När förälskelsen blir ett problem
 

Ställ frågor till dig själv och skriv ner. Fundera igenom hur ditt "förälskelsemönster" ser ut. Vilken typ av personer faller du för – är det personer som du "vill" falla för eller dras du till personer som är destruktiva för dig?

Blir du blixtförälskad eller tar det lång tid? Finns det ett mönster i vad som brukar göra dig besviken? Känner du igen något från hur din relation till föräldrar och syskon har sett ut? Finns det några särskilda händelser som du tror kan ha påverkat dig?

Skriv gärna ner vad du kommer på utan att tänka alltför mycket – när inte "censuren" är påslagen kan man få nya värdefulla insikter.

Prata med närstående. Prata med vänner och (om du är i en relation) med din partner om dina förväntningar, dina besvikelser och ta hjälp av dem för att förstå dig själv bättre. Vänner ser ofta det vi är blinda för i oss själva. Om du öppnar upp frågan; ta tacksamt emot svaret även om det kan vara smärtsamt till en början.

Förändra lite i taget. Kommer du fram till att det är saker du vill ändra på: Ta ett steg i taget för att göra det. Om du ser ett mönster i att du blir förälskad i personer som inte visar dig respekt och kärlek så måste du öka din självrespekt för att komma tillrätta med detta.

Om du lämnar relation efter relation – fundera på varför du är så rädd för att binda dig vid en person. Försök att utmana dig själv och förändra lite i taget.

Källa

 

 

 

Kärlek / Källor
 

Malou von Sivers , Lennart Lindgren: Konsten att hålla ihop. En handbok i kärlek. Bokförlaget Forum. Stockholm. 2006.

Björn Wrangsjö: Leva tillsammans. En bok om parrelationer. Natur och Kultur. 2004.

Dr Marianne j. Legato: Varför kvinnor alltid kommer ihåg och män alltid glömmer. Lär dig förstå det motsatta könet. Prisma. Stockholm. 2007.

Carl-Erik Voss, Ödåkra läkargrupp, 2008-10-04

Källa: http://www.olg.se/artiklar/Vuxna/Psykologi/F%C3%B6r%C3%A4lskelsen.htm

Behov och känslor (Cronlunds bok) och Den förälskade dåren (ljunggrens bok) utgör avstamp och förutsättning för essäskrivningen.

 

Kärlek / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)