www.larare.at

Kristendom

Kristendomen är en abrahamitisk religion som grundas på läran och livet av Jesus Kristus. Det är världens största religion med över två miljarder följare över hela världen. Kristendomen har sin grund i det första århundradet i det som nu är Israels territorium.

Kristendomen centrerar kring tron att Jesus Kristus är Guds son och Messias som sändes till världen för att frälsa människor från sina synder. Jesus föddes genom jungfrufödelse, verkade under sin jordiska tid, utförde mirakler och predikade om Guds kärlek och riket av himlen.

Kristendomen tror på Treenigheten, vilket innebär att Gud är en enda väsen som uttrycker sig i tre personer: Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Heliga Anden. Denna doktrin betonar både enheten och mångfalden inom Gud.

Bibeln är den heliga skriften inom kristendomen och består av två huvudsakliga delar: Gamla testamentet och Nya testamentet. Gamla testamentet innehåller texter som delas med judendomen, medan Nya testamentet fokuserar på livet, undervisningen, döden och uppståndelsen av Jesus Kristus samt undervisningen från hans apostlar.

Kristendomen lär att människor är syndiga och i behov av frälsning. Frälsning anses vara möjlig genom Guds nåd och tro på Jesus Kristus. Genom tron på Jesus och hans offer på korset sägs människor kunna bli förlåtna för sina synder och få evigt liv i gemenskap med Gud.

Dopet och nattvarden (kommunionen) betraktas som sakrament inom kristendomen. Dopet symboliserar en andlig födelse och medlemskap i den kristna gemenskapen, medan nattvarden firas för att komma ihåg Jesus Kristus och hans offer på korset.

Kristna etiska principer: rättvisa och medkänsla gentemot andra. Jesu undervisning uppmanar människor att älska sin nästa som sig själva och att vara goda och medlidande gentemot alla.

Kristendomen erkänner betydelsen av gemenskap och kyrkan som en församling av troende. Det finns olika kristna samfund och kyrkotraditioner som inkluderar den katolska kyrkan, de ortodoxa kyrkorna och de protestantiska samfunden. De tre stora inriktningarna inom Kristendomen heter alltså:

1. Ortodoxi - Flest i östra Europa och i Ryssland. Deras ledare heter Patriark.

2. Katolicism - Den största inriktningen inom kristendomen. Det bor katoliker över hela världen, men mest i Sydamerika, i Södra Europa och i Afrika. Deras ledare heter Påven och han bor i Vatikanstaten som är en liten stat som ligger i staden Rom. Deras mest kända kyrka heter Peterskyrkan.

3. Protestantism - Protesterade mot katolikerna på 1500-talet. Har ingen central ledare.

 

Kristendom / Trosbekännelsen
 

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige
Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen
ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud
Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att
döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Amen.

 

Kristendom / Bibeln i 50 ord
 
God made, Adam bit, Noah arked, Abraham split, Joseph ruled, Jacob fooled, bush talked, Moses balked, Pharaoh plagued, people walked, sea divided, tablets guided, promise landed, Saul freaked, David peeked,
prophets warned, Jesus born, God walked, love talked, anger crucified, hope died, Love rose, Spirit flamed, Word spread, God remained.
Gud skapade, Adam bet, Noah blev båtsman, Abraham delade, Joseph styrde, Jacob blev lurad, busk pratade, Moses vandrade, Farao plågade, människor promenerade, hav delades, löften gjordes, Saul blev skräckslagen, David kikade,
profeter varnade, Jesus föddes, Gud lämnade, kärleksbudskap, ilska korsfästning, hoppet dog, kärleken steg,
Anden flammade, ordet sprids, Gud förblev.

 

Kristendom / 10 budord
 

1. Du ska inga andra gudar ha jämte mig.
2. Du ska inte missbruka Herren Din Guds namn.
3. Du ska hedra vilodagen.
4. Visa respekt för din far och din mor.
5. Du ska inte döda.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte ljuga.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru.

Förslag på uppgift leta rätt på de tio budorden och dela upp dem i fyra som är aktuella idag och motivera varför. Välj också ut fyra som inte är aktuella idag och motivera varför.

 

Kristendom / Ortodoxa kyrkan
 

Den Ortodoxa kyrkan, också känd som Östkyrkan eller Östortodoxa kyrkan, är en av de tre stora grenarna inom kristendomen, bredvid den katolska kyrkan och de protestantiska samfunden. Den Ortodoxa kyrkan har sina rötter i de tidiga kristna gemenskaperna i östra Medelhavsområdet och har en rik historia och teologisk tradition.

Den Ortodoxa kyrkan tror på samma grundläggande trosartiklar som andra kristna samfund, inklusive tron på Treenigheten, Jesu gudomlighet och mänsklighet, frälsningen genom Jesu offer på korset och den kommande uppståndelsen. Ortodoxa teologer betonar också den andliga utvecklingen och föreningen med Gud, känd som theosis eller gudomliggörelse.

Liturgin spelar en central roll inom den Ortodoxa kyrkan. Den Ortodoxa gudstjänsten är känd för sin rika symbolik, sin musik och sång och sin kallelse till gudstjänstdeltagarnas aktiva deltagande. Den Ortodoxa kyrkan har en rad sakrament, inklusive dopet, nattvarden (eukaristin), konfirmationen, prästvigningen och äktenskapet.

I den Ortodoxa kyrkan har ikoner en särskild plats. Ikoner är heliga bilder av Kristus, Jungfru Maria, änglar och helgon. De betraktas som fönster till det heliga och som en delaktighet i den himmelska verkligheten. Helgonen, som anses vara föredömen i den kristna tron och andlig praxis, har en framträdande plats i den Ortodoxa kyrkan.

Den Ortodoxa kyrkan har en hierarkisk struktur med biskopar som har en nyckelroll. Biskoparna är ansvariga för den andliga ledningen och övervakningen av församlingarna. Enligt den Ortodoxa kyrkans tradition finns det flera patriarker som är ledare för särskilt viktiga stift, inklusive patriarken av Konstantinopel, patriarken av Alexandria, patriarken av Antiochia och patriarken av Jerusalem.

Den Ortodoxa kyrkan strävar efter att upprätthålla enhet inom sin egen tradition och främjar också ekumenisk dialog med andra kristna samfund. Den har varit engagerad i teologiska samtal och möten för att söka ömsesidig förståelse och närma sig kyrklig enhet.

Den Ortodoxa kyrkan har en rik kulturell och liturgisk tradition som skiljer sig från den västerländska traditionen inom kristendomen. Dess läror och praxis grundas på heliga skrifter, tidiga kyrkofäder och ekumeniska råd. Den Ortodoxa kyrkan har en stark närvaro i Östeuropa, Ryssland, Balkan, Mellanöstern och Nordamerika, men har också anhängare över hela världen.

Ortodoxa kristendomen i punktform

 • Ledare: De fem patriarkerna. Patriarken i Istanbul den främste.
 • 1054 Splittring mellan katolska och ortodoxa kyrkan – ville ej lyda påven plus teologisk konflikt.
 • Sju sakrament (”mysterier”) som katolska kyrkan.
 • Konfirmation i samband med dop.
 • Präster bör vara gifta.
 • Skilsmässa tillåten.
 • Ej kvinnliga präster
 • Ikoner – bilder på helgon, Jesus, Maria etc.
 • Ikonostas – gräns mellan jordeliv och himmel (altaret innanför).

 

Kristendom / Katolska kyrkan
 

Den Katolska kyrkan är en av de tre stora grenarna inom kristendomen, bredvid den Ortodoxa kyrkan och de protestantiska samfunden. Den Katolska kyrkan betraktas som den äldsta och största kristna kyrkan och har en lång historia och en global närvaro med över en miljard troende över hela världen.

Inom den Katolska kyrkan betraktas påven, som är biskopen av Rom och efterträdare till aposteln Petrus, som den andliga ledaren och den högsta auktoriteten. Påven anses vara Petri efterträdare och är erkänd som den synliga enhetens princip och lärare i tron.

Den Katolska kyrkan erkänner sju sakrament, vilka är heliga handlingar som ger nåd och symboliserar en nära gemenskap med Gud. Dessa sakrament inkluderar dopet, konfirmationen, nattvarden (eukaristin), botens sakrament, de sjukas smörjelse, prästvigningen och äktenskapet.

Den Katolska kyrkan ser både den heliga traditionen och Bibeln som källor till sin tro. Den heliga traditionen innefattar apostolisk undervisning, liturgiska praxis och kyrkans levande trosutövning. Bibeln, inklusive Gamla och Nya testamentet, betraktas som Guds uppenbarelse och en grund för kristen tro och moral.

Den Katolska kyrkan betonar andlig praxis såsom böner, andakter, mässan och pilgrimsfärder. Rosenkransen, som är en böneserie som fokuserar på Jesu och Jungfru Marias liv, har en särskild plats inom den Katolska andligheten.

Den Katolska kyrkan betonar vikten av socialt engagemang och rättvisa. Den förespråkar att främja de fattigas och utsatta människors värdighet, och stöder arbetet för fred, mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet.

Den Katolska kyrkan hedrar och vördar helgon, som anses vara exempel på kristen helighet och andligt liv. Maria, Jesu mor, är särskilt viktig inom den Katolska kyrkan och är objekt för särskild vördnad och bön.

Den Katolska kyrkan har en utvecklad lära och moralisk tradition som bygger på Skriften, heliga traditionen och kyrkans auktoritet. Den ger vägledning och principer för etiska frågor, moraliska dilemman och rättfärdigt liv.

Katolska kristendomen i punktform

 • Största riktningen – 55 %.
 • Leds av påven. Kristi ställföreträdare på jorden.
 • Hierarkisk organisation. Få utbrytningar.
 • Vatikanen centra.
 • Konservativ: emot abort, emot preventivmedel.
 • Präster ska leva i celibat vilket lett till prästbrist.
 • Endast män kan bli präster.
 • Sju sakrament (helig handling): dop, äktenskap, prästvigning, nattvard, sista
  smörjelsen, bikt, konfirmation
 • Mariadyrkan.
 • Helgon. Ex. Heliga Birgitta.
 • Munkar och nunnor. Började på 300-talet. Ex. Dominikanermunkar,
 • Spridning: Sydamerika, Italien, Spanien, Irland, Polen, USA.

 

Kristendom / Protestantiska kyrkan
 

Den protestantiska kyrkan är en av de tre huvudgrenarna inom kristendomen, tillsammans med den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan. Den uppstod som en reformrörelse på 1500-talet och har sedan dess blivit en mångfasetterad och mångskiftande gren med olika trossamfund och traditioner.

Protestantismens uppkomst kan spåras till den protestantiska reformationen, som inleddes av reformatorer som Martin Luther, John Calvin och Huldrych Zwingli. En av de centrala principerna inom protestantismen är principen om sola scriptura, vilket betyder att Bibeln ensam är den främsta auktoriteten för tro och lära.

Protestantismen betonar tron på att människor rättfärdiggörs och frälsas genom Guds nåd och tro på Jesus Kristus. Den lägger tonvikt på individers personliga relation till Gud och den personliga ansvarsfullheten för sin tro och andliga utveckling.

Protestantismen betonar också prästadömet för alla troende. Det innebär att varje troende har direkt tillgång till Gud och kan kommunicera med Gud utan behov av en präst som förmedlare. Detta innebär en stark betoning på individens andliga ansvar och engagemang.

Inom den protestantiska kyrkan betraktas Bibeln som den centrala heliga skriften och källan till kristen tro och lära. Den är översatt till många olika språk och är tillgänglig för läsning och studium för varje enskild individ.

Protestantismen är en mycket mångfaldig gren av kristendomen med olika trossamfund och traditioner. Det finns lutherska, reformerta, anglikanska, metodistiska, presbyterianska, baptistiska, pingstkarismatiska och många andra trossamfund inom den protestantiska kyrkan. Dessa samfund kan variera i sina trosuppfattningar, liturgi och kyrklig struktur.

I den protestantiska kyrkan har predikan och bibelundervisning en central plats. Predikningar är vanligtvis baserade på en grundlig exegetisk analys av bibeltexter och syftar till att förmedla kristna läror och tillämpningar på det moderna livet.

Protestantismen betonar också andligt engagemang och social rättvisa. Många protestantiska samfund och traditioner har varit aktiva inom sociala rättvisefrågor, mänskliga rättigheter, missionsarbete och diakoni.

Protestantiska kristendomen i punktform

 • 20 % av de kristna.
 • Tre inriktningar: den lutherska, reformerta och den anglikanska.
 • Sverige: 80 % tillhör Sv. Kyrkan – luthersk.
 • Länder: Norden, Tyskland
 • Flera olika ledare.

 

Kristendom / Moraliska principer
 

Inom kristendomen finns det flera viktiga moraliska principer och etiska riktlinjer som vägleder kristnas levnadssätt och handlingar. Här är några av de centrala moraliska principerna inom kristendomen:

 • Jesus Kristus betonade kärlekens bud som det främsta moraliska budet inom kristendomen. Kristna uppmanas att älska Gud över allt annat och att älska sin nästa som sig själv. Kärleken till Gud manifesteras genom tillbedjan, trohet och lydnad, medan kärleken till nästan inkluderar medkänsla, omsorg och hjälp för andra.
 • Kristendomen uppmanar till barmhärtighet och förlåtelse gentemot andra människor. Kristna förväntas visa medlidande, hjälpa de som lider och utöva förlåtelse gentemot dem som har felat dem. Barmhärtighet och förlåtelse är grundläggande principer inom kristen etik.
 • Kristendomen betonar vikten av rättvisa och rättfärdighet i förhållande till andra människor. Kristna uppmanas att vara rättvisa i sina relationer, behandla andra med jämlikhet och respekt, och att kämpa för social rättvisa och jämlikhet. Att sträva efter rättvisa och rättfärdighet är att efterlikna Guds karakteristik.
 • Ärlighet och sanning är centrala moraliska principer inom kristendomen. Kristna förväntas vara sanna och ärliga i sina ord och handlingar. Att tala sanning, vara rättfram och undvika bedrägeri och falskhet är viktiga aspekter av kristen moral.
 • Kristendomen betonar självbehärskning och renhet i tankar, ord och handlingar. Kristna uppmanas att undvika synd, orena handlingar och begär som kan leda till moraliskt förfall. Att utöva självkontroll och att sträva efter renhet är viktiga aspekter av kristen etik.
 • Kristna uppmanas att visa solidaritet och vara en del av en gemenskap där de stödjer och hjälper varandra. Kristna förväntas vara medvetna om och ta hand om de behövande, de fattiga och de marginaliserade. Att leva i gemenskap och solidaritet med andra är en viktig del av kristen moral.

 

Kristendom / Mitt liv som katolik
 

En katolsk kristen lever sitt liv baserat på de principer och läror som följer av den katolska tron och kyrkans undervisning. Nedan följer några viktiga aspekter av hur en katolsk kristen kan leva sitt liv:

 • En katolsk kristen lever sitt liv med en tro på den treenige Guden - Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Ande. De vördar och tillber Gud genom bön, meditation och deltagande i sakramenten, såsom mässan, botens sakrament och nattvarden.
 • En katolsk kristen strävar efter att leva enligt moraliska principer som lärs ut av kyrkan. De följer de tio budorden och värdesätter dygder som rättvisa, medkänsla, kärlek, ödmjukhet och trohet. De undviker syndiga handlingar och strävar efter att leva i överensstämmelse med Guds vilja.
 • Den katolska kyrkan betonar vikten av regelbunden deltagande i mässan, som firas varje vecka. Under mässan deltar de i bön, lovsång, predikan och mottagande av nattvarden. Deltagande i andra sakrament, som dop, konfirmation och äktenskap, kan också vara en del av en katolsk kristens livsresa.
 • Bön är en viktig del av en katolsk kristens dagliga liv. Det kan inkludera personlig bön, såsom fader vår eller rosenkransen, samt bön tillsammans med andra, till exempel böner i församlingen eller i gemenskap med helgonen och Jungfru Maria.
 • En katolsk kristen uppmanas att utöva kärlek och medkänsla gentemot sina medmänniskor. De strävar efter att hjälpa de behövande genom välgörenhetsarbete, att dela med sig av sin tid, talanger och resurser till dem som behöver det mest. Social rättvisa och att främja värdighet och respekt för alla människors liv är viktiga aspekter av en katolsk kristens engagemang i världen.
 • En katolsk kristen läser och reflekterar över Bibeln som Guds ord och söker andlig vägledning från präster, diakoner eller andliga ledare. De kan delta i bibelstudier eller andliga reträtter för att fördjupa sin kunskap om tro och förståelse.

 

Kristendom / Intressant
 
Judas förråder Jesus för 30 silverpenningar motsvarar ca 80 000 - 100 000 kr.

 

Kristendom / Symboler
 
 1. Alfa och omega = alltings början och slut
 2. Ankare = frälsaren/hoppet
 3. Brödet och vinet = Jesu kropp och blod
 4. De fyra evangelisterna representeras av följande attribut:
 5. Druva = den kristna församlingen och Jesus själv
 6. Duva = heliga ande
 7. Eld/ljus = Helige Ande
 8. Enhörning = Jungfru Maria som är havande den helige Anden
 9. Fenix = Jesu uppståndelse
 10. Fisk = Kristendomen
 11. Herden = Jesus
 12. ICHTHYS = Jesus Kristus, Guds Son, Frälsare
 13. IHC/IHS = Jesus
 14. INRI = Jesus från Nasaret, judarnas konung
 15. Jerusalemkorset = Kristna missionen
 16. Johannes: örn, symboliserar inspirationen av den Helige Ande.
 17. Korset/krucifix = Jesus död och uppståndelse
 18. Kunskapens träd
 19. Lamm = Jesus som offrar sig för mänskligheten eller Jesus som fåraherde
 20. Liljan = jungfrulighet och renhet.
 21. Lukas: tjur, symboliserar bön och offer.
 22. Markus: lejon, symboliserar kunglig makt.
 23. Matteus: ängel eller människa, symboliserar den heliga inkarnationen.
 24. Påfågel = odödlighet
 25. Triquetran/treklövern/ = treenigheten
 26. Vatten = dopet, renande
 27. Ägg = pånyttfödelse

 

Kristendom / Laura Schlessingen
 

Laura Schlessingen är en känd radiopratare i USA som ger råd till personer som ringer in till programmet. För en kort tid sedan svarade hon en av dem som ringde med en hänvisning till 3:e Mosebok 18:22, att homosexualitet är en vederstyggelse som inte under några omständigheter kan accepteras.

Det följande är en översättning av ett öppet brev till Dr. Laura skrivet av en amerikansk medborgare vars namn är okänt.

Tack för att du gör så mycket för att lära upp folk vad gäller Guds bud. Jag har själv lärt mig mycket av dig och försöker dela med mig av dessa kunskaper till så många jag kan. Om någon t.ex. försöker försvara homosexualitet så påminner jag bara dem om 3:e Mosebok 18:22 så är saken färdigdiskuterad.

Men nu måste jag erkänna att jag behöver några råd kring hur jag ska följa några av Guds andra bud.

Jag har en granne som insisterar på att han ska arbeta på sabbaten. 2 Mos. 35:2 är helt på det klara med att han ska dräpas. Är jag moraliskt ansvarig för att göra detta själv?

Jag har läst i 3 Mos. 11:7-8 att jag inte ska röra vid några rester av en död gris eftersom det gör mig oren. Kan jag fortsätta spela amerikansk fotboll om jag använder handskar?

Min morbror har en gård. Han syndar mot 3 Mos 19:19 eftersom han planterar olika
grödor på samma jord. Hans fru är inte mycket bättre eftersom hon går klädd i
kläder som är gjorda av mer än ett tygmaterial (vanligen en blandning av bomull och polyester). Är det verkligen nödvändigt att samla HELA byn för att stena dem (3 Mos 24:10-16). Är det inte lika lätt att bränna dem till döds på ett familjebål som vi brukar göra med människor som ligger med sina släktingar (3 Mos. 20:14).

Jag önskar sälja min dotter som slav (2 Mos. 21:7). Med dagens prisnivå, vad anser du vara ett skäligt pris?

I 3 Mos. 24:44 står det klart och tydligt att jag får äga både manliga och kvinnliga slavar så länge dem är köpta från ett grannland. En vän till mig hävdar att detta bara gäller Mexikanare och inte Kanadensare. Här behöver jag hjälp. Får jag äga Kanadensare?

En av mina vänner menar att även om det är en vederstyggelse att äta skaldjur (3 Mos 11:10), så är homosexualitet värre. Jag håller inte med. Vem av oss har rätt?

Kristendom / Övningar
 

Bergspredikan

Jesu liknelser

 

Kristendom / Lär dig mer
 

Kristendomen på sajten SO-rummet

Kristendom / Ordlista
 

Inkarnerad: En gud återfödd som människa.

Profet: Helig person som har kunskaper/insikter om gud mer än "vanliga" människor. Moses och Jesus är profeter.

Lärjunge: Elev

Nya testamentet: Den del av bibeln som handlar om Jesus liv.

 

Kristendom / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)