www.larare.at

Sikhism

Sikhismen är en monoteistisk religion som grundades av Guru Nanak på 1500-talet i Punjab-regionen i norra Indien. Sikhismen har idag cirka 25 miljoner anhängare, varav majoriteten bor i Indien. Sikhismen betonar en förening med Gud genom personlig andlig utveckling och goda handlingar. Sikherna tror på en enda Gud och avvisar idén om kastsystemet och förkastar också idén om idoler och avbilder som föremål för dyrkan. Sikhernas heliga bok kallas för Guru Granth Sahib, som betraktas som den eviga gurun. Boken innehåller utöver de religiösa texterna från Sikhismen, också poesi och sånger från andra religiösa traditioner. Sikhernas främsta ceremoniella plats kallas för gurdwara, där Sikherna samlas för att tillbe och delta i gemensamma ritualer. En annan viktig aspekt av Sikhismen är seva, vilket betyder tjänst eller frivilligt arbete till samhället. Sikhismen har haft en viktig roll i Indiens historia och har haft en stor påverkan på den indiska kulturen. Sikherna har också haft en central roll i politiken i Punjab-regionen och Indien som helhet.

 

Sikhismen / Nyckelord
 

Guru Nanak var den första av de tio sikhiska gururna och grundaren av sikhismen.
Gurdwara: En gurdwara är en sikhisk helgedom eller tempel där sikherna samlas för bön, sång och meditation.

Guru Granth Sahib är den heliga skriften inom sikhismen. Den anses vara den sista och eviga gurun och fungerar som den andliga guiden för sikherna.

Khalsa är den sikhiska gemenskapen som antar den sikhiska identiteten genom att genomgå Khalsa-initiering.

Waheguru är det sikhiska uttrycket för Gud och används för att uttrycka vördnad och uppskattning.

Sewa betyder frivilligt arbete eller tjänst för andra och är en viktig del av sikhismen.

Kesh betyder att hålla och odla håret som en symbol för hängivenhet och respekt för Guds skapelse inom sikhismen.

Turbanen är en viktig del av sikhisk klädsel och symboliserar värdighet, heder och respekt.

Amrit är den sikhiska ceremoniella nekten som används vid Khalsa-initieringen och symboliserar en andlig förening med Gud.

Langar är en gemensam sikhisk måltid som serveras gratis i gurdwaror till alla, oavsett religion, kast eller kön.

De fem K:na, eller fem Kakar, är de sikhiska identitetssymbolerna som inkluderar Kesh (hår), Kara (armband), Kanga (kam), Kachera (underkläder) och Kirpan (svärd).

Hukam är Guds vilja och beslutsfattande auktoritet inom sikhismen.

Simran är en form av andlig meditation och recitation av Guds namn för att uppnå andlig medvetenhet och närhet till Gud.

Naam Japna är kontinuerlig repetition av Guds namn som ett sätt att upprätthålla en medvetenhet om Gud i vardagen.

Rehat Maryada är den sikhiska ceremoniella koden och levnadssättet som reglerar sikhernas beteende, klädsel och rituella praxis.

Panj Pyare är de fem ädla själarna som spelade en central roll vid Khalsa-initiering och som symboliserar sikhernas andliga gemenskap.

Ek Onkar är sikhismens huvudsakliga mantra och betyder "Gud är en" och symboliserar Guds enhet och odelbarhet.

Miri-Piri är en sikhisk koncept som betonar balansen mellan det världsliga (miri) och det andliga (piri) inom sikhismen.

Guru Panth betyder "Gemenskapen av Guds sökare" och refererar till sikherna som en gemenskap och en auktoritet för att leva i enlighet med sikhismens principer.

 

Sikhismen / Moraliska principer
 

Inom sikhismen finns det flera centrala moraliska principer och etiska värderingar som styr hur en sikh bör leva sitt liv och interagera med andra. Sikhismen betonar att en sikh bör sträva efter att vara en god människa och efterlikna Guds egenskaper. Sikhismen betonar också vikten av att utveckla personlig dygd, som ärlighet, medkänsla, självkontroll och tålamod, som en del av den andliga resan. Här är några av de viktigaste moraliska principerna inom sikhismen:

En sikh uppmanas att ständigt meditera och upprepa Guds namn (Naam Japna). Genom att hålla Guds namn närvarande i sitt medvetande strävar en sikh efter att uppnå en närmare relation med Gud och att upprätthålla en andlig balans i livet.

Sikhismen betonar vikten av hederligt arbete (Kirat Karni). En sikh förväntas tjäna sitt levebröd genom hederligt arbete och undvika bedrägeri, stöld eller utnyttjande av andra människor. Arbetet betraktas som en helig plikt och en väg att uttrycka sin tro och hjälpa samhället.

Vand Chakna betyder att dela med sig och hjälpa andra. En sikh förväntas vara generös och dela med sig av sin tid, sina resurser och sin kunskap för att hjälpa de som är i nöd. Solidaritet och välgörenhet är viktiga aspekter av den sikhiska etiken.

Sanning och rättvisa (Sat) samt att vara nöjd och acceptera Guds vilja (Santokh) är centrala principer inom sikhismen. En sikh förväntas tala sanning, vara ärlig och upprätthålla rättvisa i alla aspekter av livet. Att acceptera Guds vilja och vara nöjd med sin situation är att utöva tålamod och att vara i harmoni med Guds plan.

Seva, som betyder självlös tjänst, är en viktig moralisk princip inom sikhismen. En sikh uppmanas att tjäna och hjälpa andra människor utan att förvänta sig något i gengäld. Att utföra seva är att uttrycka kärlek och medlidande gentemot andra och att sträva efter att göra gott för samhället.

Sikhismen betonar vikten av respekt för mångfald och jämlikhet. En sikh förväntas visa respekt för alla människor oavsett deras religion, kön, etnicitet eller sociala ställning. Att bekämpa fördomar, diskriminering och ojämlikhet är en viktig del av den sikhiska etiken.

 

Sikhismen / Mitt liv som sikh
 

En sikh lever sitt liv baserat på principerna och läror som följer av sikhismen, en religion som grundades på 1400-talet av Guru Nanak Dev Ji och som betonar enhet, medmänsklighet och hängivenhet till Gud. Nedan följer några viktiga aspekter av hur en sikh kan leva sitt liv:

En sikh tror på en enda Gud, som är universell och odelbar. Sikhismen förkastar avgudadyrkan, kastsystemet och formella religiösa hierarkier.

Sikhernas heliga skrift, Guru Granth Sahib, anses vara den eviga Guru och är en central del av en sikh liv. Sikherna betraktar den som den bokstavliga rösten från de första tio guruer, samt andra heliga och vismän från olika trosuppfattningar.

Sikherna praktiserar Nam-simran, som innebär att upprepa Guds namn (Waheguru) och meditation för att uppnå andlig förening med Gud. Sikherna engagerar sig också i daglig bön och reflektion.

Sikherna betonar vikten av sewa, som innebär att aktivt delta i frivilligt arbete och tjäna samhället utan att förvänta sig något i gengäld. Det kan innebära att hjälpa de behövande, delta i samhällsprojekt eller bidra till gudstjänster och gemensamma evenemang.

Sikhiska män och kvinnor bär vanligtvis kesh, orörda hår, som en symbol för Guds skapelse och respekt för naturen. Män täcker håret med en turban, medan kvinnor kan bära en chunni (scarf) eller en turban. Kesh och turban betraktas som en viktig del av en sikhisk identitet.

Sikherna strävar efter att leva enligt principerna om rättvisa, sanning, ärlighet och god moral. De undviker att begå syndiga handlingar och strävar efter att vara goda medborgare och ansvarsfulla familjemedlemmar.

Sikhernas helgedomar, kallade gurdwaras, spelar en viktig roll i sikhernas liv. Där samlas sikherna för att delta i gemensamma böner, läsningar av Guru Granth Sahib och att ta del av gemensam måltid som kallas langar, där mat serveras för alla besökare oavsett religiös eller social bakgrund.

Sikhismen betonar också vikten av jämställdhet, respekt för kvinnor och att inte diskriminera eller dela in människor baserat på religion, kast eller kön. Sikhernas grundläggande principer inkluderar att sträva efter sann kunskap, arbeta hårt och att leva ett balanserat och produktivt liv.

 

Källa

 

 

 

 

Joni Stam (2023)