www.larare.at

Identitet och identitetsskapande

Religion kan påverka en persons identitet på flera sätt. För det första kan religionen erbjuda en grundläggande uppsättning av trosuppfattningar, värderingar och etiska riktlinjer som en person kan följa. Dessa kan forma en persons syn på världen och sig själv, och därigenom påverka deras beteende och beslut. Religion kan också ge en känsla av gemenskap och tillhörighet till en religiös grupp eller samhälle, vilket kan ha en betydande inverkan på ens självbild och sociala identitet.

Religionens inverkan på en persons identitet kan manifestera sig på flera sätt. Till exempel kan en person som identifierar sig som religiös ha en mer konservativ syn på sociala frågor som kön, sexualitet och äktenskap. En religiös person kan också följa vissa religiösa ceremonier och ritualer, såsom böner, fasta och gudstjänster, som kan vara viktiga för att upprätthålla sin tro och identitet.

En person som har vuxit upp inom en viss religion kan också ha en känsla av kulturell identitet som är tätt knuten till religionen, såsom språk, mat, musik och andra kulturella uttryck. Religion kan också spela en central roll i en persons självbild och självförverkligande, genom att ge en meningsfull ram för att förstå livet och ens plats i det.

Det är viktigt att notera att religion påverkar människor på olika sätt och i olika grad. Vissa personer kan identifiera sig starkt med sin religion och se det som en central del av deras identitet, medan andra kan ha en mer avslappnad inställning till sin tro. Religion kan också ha negativa effekter på en persons identitet, såsom intolerans mot andra religioner eller förtryckande sociala normer.

"Religiös identitet består av existentiella frågor och livsfrågor; vad som händer efter döden, vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och ont. [---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan.

Petra Eriksson (Källa)

I detta moment ska vi titta närmare på relationen identitet och religion. Alltså hur påverkas min identitet av den religion jag praktiserar?

Människan är identitetssökande och den förändras ständigt. Vi skulle kunna börja med att ställa frågan: Vad är vår identitet?

Vårt namn, födelsedatum, utseende, etnicitet, kön, genus och sexuell läggning?

Våra erfarenheter, drömmar, idéer och alla tidigare val och handlingar?

Jag skulle vilja hävda: ALLT! Och detta allt utgör ett "jag". Jaget är en uppfattning av mig själv som unik varelse med en viss karaktär med vissa egenskaper. Jaget har en relation till självet och för att förstå detta resonemang måste man förklara begrepp som självbild och självkännedom. Dessa är grunden till identitetsskapande och innebär hur man ser på sig själv och hur väl man känner sig själv. Men du kan inte bilda ett själv eller ett jag ensam för man blir också någon i mötet med andra människor. Och skiljer sig sättet du är inför andra alltför mycket med din självbild kan det uppstå en inre konflikt som ibland kan leda till psykisk ohälsa.

Genom att "spegla sig" i andra kan du få en bild över hur du är i andras ögon vilket stärker vår självkännedom. Det kan alltså finnas en skillnad med den vi är och den vi vill vara.

Vi är inte skapade utanför vårt samhälle utan formas ständigt av den i den sk socialisationsprocessen vilket innebär att omgivningen hjälper oss att handla rätt i olika situationer. Vi får bekräftelse att vi gör "rätt" eller bestraffade om vi gör "fel". Jag satte rätt och fel i parenteser eftersom vad som är rätt i vissa sammanhang kan vara helt fel i andra. Den sociala kontexten (sammanhanget) avgör vad som är rätt och fel.

Väldigt ofta tar vi på oss roller (sätt att vara) som vi kanske inte känner oss bekväma i, men väljer ändå att leva upp till dessa på grund av sociala påtryckningar; sk normer.

Livskriser skapar en oro kring identitet. Exempelvis när du kommer upp i en viss ålder, om du flyttar, hamnar i arbetslöshet, om en person som betyder mycket för dig dör eller om du separerar fån dina föräldrar eller en partner.

Identitet är hur man väljer att se sig själv som person både på ut och insidan. Identiteten är en kombination mellan egenskaper från födseln och erfarenheter som livet ger. Från början påverkas den främst av den närmaste omgivningen som familj och vänner. Den påverkas också vilket kön man fötts till eftersom ordet ”man” och ”kvinna” redan associeras med massvis med egenskaper. Socioekonomiska bakgrunden påverkar också identiteten. Om man växt upp i en fattig eller välbärgad familj, vilken samhällsklass föräldrarna tillhör mm. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Det skapar också en känsla av tillhörighet att beskriva sig själv som t.ex. jude eller kristen och den yttre identiteten syns särskilt tydligt här om man går med, exempel, ett kors i pannan.

Källa

Bildspel i filmformat av Petra Eriksson

Jonis bildspel

Jonis inspelning

 

Identitet och identitetsskapande / Religiös identitet
 

På vilka sätt kan jag framhäva min religiösa identitet om jag är

På vilka sätt kan jag framhäva min religiösa identitet om jag är muslim?

Många muslimska kvinnor bär hijab som en symbol för sin religiösa identitet och för att visa sin hängivenhet till islam. Och Genom att delta i böner, besöka moskéer och engagera sig i andliga aktiviteter kan man framhäva en muslimsk identitet. Också genom att delta i och fira muslimska högtider som exempelvis Eid al-Fitr och Eid al-Adha. Genom att delta i dessa religiösa ceremonier och ritualer kan du visa din tro och vara en del av den muslimska gemenskapen.

Genom att studera och lära dig mer om islam kan du stärka din förståelse för din tro och kunna kommunicera och dela med dig av den till andra. Du kan läsa heliga texter, t.ex. Koranen, delta i studiegrupper. Islam betonar vikten av att hjälpa andra och göra gott för samhället. Genom att engagera sig i välgörenhetsarbete och samhällstjänst kan man visa upp religiös identitet.

På vilka sätt kan jag framhäva min religiösa identitet om jag är kristen?

Genom att regelbundet delta i gudstjänster och andra andliga aktiviteter som bönegrupper, bibelstudier och lovsångsförsamlingar. Du kan bära smycken eller accessoarer med kristna symboler som exempelvis kors, fisk eller duvor. Detta kan signalera din religiösa identitet.

Kristendomen betonar vikten av kärlek, medkänsla och att hjälpa andra. Genom att engagera dig i välgörenhetsarbete och samhällstjänst kan du visa din religiösa identitet, samt läsa och studera Bibeln och sprida kristen kunskap.

På vilka sätt kan jag framhäva min religiösa identitet om jag är jude?

Genom att följa och praktisera de religiösa ritualerna och föreskrifterna i judendomen. Det kan inkludera att fira högtider som sabbat, Pesach (påsk), Rosh Hashanah (nyåret) och Yom Kippur (försoningsdagen), samt att delta i bön och läsning av Torah. Du kan bära symboler som identifierar dig som jude, till exempel en halskedja med en Davidsstjärna (Magen David) eller en kippa (skullcap). Dessa symboler kan signalera din religiösa identitet.

Genom att läsa och studera den judiska traditionen, inklusive Torah och andra religiösa texter, kan du fördjupa din kunskap om din egen tro. Och genom att delta i det judiska samhället, till exempel genom att besöka synagogor, delta i judiska organisationer eller engagera dig i välgörenhetsarbete som är inriktat på judiska värderingar.

På vilka sätt kan jag framhäva min religiösa identitet om jag är hindu?

Fira och delta i de hinduiska högtiderna och ceremonierna. Det kan inkludera festivaler som Diwali (ljusfesten), Holi (färgfestivalen), Navaratri (niodagarsfesten) och Ganesh Chaturthi (Ganesha-festivalen).

Besöka tempel och heliga platser. Där kan du delta i religiösa ceremonier, be och ta del av andlig gemenskap samt bära symboler som är kopplade till hinduismen; det kan vara en bindi på pannan, en rudraksha-mala (heliga räknekulor), eller en halskedja med en Gudas eller Göttas symbol.

Genom att läsa och studera de heliga skrifterna inom hinduismen, som Rigveda, Bhagavad Gita och Ramayana, kan du fördjupa din kunskap om din tro och dela den med andra. Och leva enligt hinduiska värderingar och etik. Det kan inkludera att vara medkännande, visa respekt för allt levande, praktisera icke-våld (ahimsa) och sträva efter personlig andlig utveckling.

På vilka sätt kan jag framhäva min religiösa identitet om jag är buddhist?

Buddhismen är starkt förknippad med meditation och mindfulness. Genom att regelbundet praktisera meditation och vara närvarande i nuet kan du integrera buddhistiska principer och lära dig att förstå och kontrollera ditt sinne.

En viktig del av buddhistisk praxis är att studera de buddhistiska texterna, såsom Sutras och Dhammapada. Och regelbundna besök av buddhistiska tempel och meditationscentra där kan du delta i ceremonier, meditationssessioner och föreläsningar. Att delta i olika ceremonier och festivaler, det kan vara Vesak (Buddhas födelsedag), Uposatha (måndags- och torsdagsceremonier) eller andra ceremonier som utförs inom den buddhistiska traditionen. Buddhismen innefattar även principer som medkänsla, icke-våld, kärlek och harmoni. Genom att leva efter dessa värderingar. Det kan vara att vara medveten om din påverkan på miljön, utöva generositet gentemot andra och visa respekt för allt levande.

På vilka sätt kan jag framhäva min religiösa identitet om jag är sikh?

Sikhismens fem k's är en viktig del av den sikhiska identiteten. En av dem är "kesh", som innebär att man låter håret växa naturligt och inte klipper det. Genom att bära långt och ornat hår kan du signalera din sikhiska identitet och visa ditt engagemang för religionen.

Många sikher bär turban som en symbol för sin religiösa identitet. Turbanen är en viktig del av sikhisk tradition och visar respekt för Guru Granth Sahib, den sikhiska heliga skriften. En annan av de fem k's i sikhismen är "kara", en stålarmband som bärs som en påminnelse om ens förhållande till Gud. Genom att bära kara kan du symbolisera din sikhiska tro och visa att du är en del av sikh-samhället.

Regelbundet besöka gurdwaror som är sikhiska tempel och heliga platser där sikher samlas för bön, meditation och gemenskap. Sikhismen innefattar värderingar som medkänsla, jämlikhet och delning. Genom att leva enligt dessa värderingar kan du framhäva din sikhiska identitet i ditt dagliga liv. Det kan vara att hjälpa andra, utöva generositet och visa respekt för alla människor oavsett deras bakgrund eller tro.

Sprida kunskap om sikhismen till andra. Genom att dela med dig av din tro, besvara frågor och öka medvetenheten om sikhismen kan du bidra till att sprida kunskap och förståelse för din religiösa identitet och dess värderingar.

 

Identitet och identitetsskapande / Grupparbete
 

1. Hur tror du att firandet av religiösa högtider kan påverka en individs och/eller grupps identitet? Diskutera och ge exempel!

2. Diskutera hur judendomens tanke om utvaldhet kan ha påverkat och hur det kan påverka judars identitet, som grupp och som individer.

3. Kristna anser att man får frälsning genom att tro på Jesus. Vad får man frälsning från? Vad är det som har gjort det möjligt att få frälsning, enligt kristendomen? Diskutera även om tron på frälsning är positiv eller negativ för individ och samhälle.

4. Hur kan den muslimska livshållningen ”Insha’Allah” påverka den troendes identitet och livssyn? Diskutera och ge exempel!

Källa: Anna Lindström

 

Identitet och identitetsskapande / Inlämningsuppgift
 

Läs s.133 - s.139 ur Religion 1 av Birgitta Thulin, Sten Elm och lyssna på min föreläsning i anknytning till texten.

1. Vad är identitet?

2. Vad är etnicitet?

3. Jämför religionens betydelse för individens identitet förr och idag.

4. Hur stärks grupptillhörigheten inom en religion och vad har det för betydelse för den enskildes identitet?

5. Hur kan en religion eller livsåskådning hjälpa dig i din identitetsuppfattning?

6. Tidigare inom kristendomen var det inte tillåtet med sex före äktenskapet. Varför tror du att det var så?

7. Vad anser judendomen, kristendomen och Islam om homosexualitet? Och varför är det så?

Elevsvar

 

Identitet och identitetsskapande / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)