www.larare.at

Jämförelse: världsreligionerna

I det här momentet ska du jämföra världsreligionerna med varandra. Hitta likheter och skillnader. Antingen kan man jobba med momentet utifrån intresse och man väljer själv vilka religioner man ska jobba med. Eller så utgår man ifrån faktamaterialet och diskussionsfrågorna nedan som är till stöd i ditt jämförande arbete.

Det viktiga är att du inleder ditt arbete med en kortare redogörelse över de religioner du valt att jobba med.

 

Jämförelse: världsreligionerna / Judendom, kristendom, islam

Judendomen och islam är två av de största abrahamitiska religionerna som har sina rötter i Mellanöstern. Både religionerna har likheter och skillnader, vilka jag beskriver nedan:

Likheter

 • Båda religionerna tror på en enda gud och betraktar Abraham som en central profet.
 • Både religionerna har heliga skrifter. Judendomen har Torah, som är den hebreiska Bibeln, och islam har Koranen.
 • Båda religionerna betonar vikten av att respektera och hjälpa andra, samt att följa gudomliga budord och moraliska principer.
 • Både judar och muslimer tror på domedagen och en efterföljande rättvis bedömning av ens handlingar i livet.

Skillnader

 • En av de största skillnaderna mellan judendomen och islam är tron på profeterna. Judar tror på många profeter, inklusive Moses, Abraham och David, medan muslimer tror på en sista profet, Muhammad.
 • En annan skillnad är synen på Jesus. Judendomen ser Jesus som en vanlig människa och inte som en profet eller guds son, medan islam betraktar Jesus som en profet, men inte som guds son.
 • Inom judendomen finns en stark kulturell och etnisk identitet, medan islam har en mer universell syn på religionen. En person kan bli muslim oavsett etnisk bakgrund eller nationalitet, medan judendomen betraktas som en etnisk och religiös grupp.
 • Andra skillnader inkluderar praktiken av olika religiösa ceremonier, såsom bön, fasta och pilgrimsfärder. Judendomen har till exempel sabbaten som en helig dag, medan islam praktiserar fredagsbönen och fastan under månaden Ramadan.

Judendomen och kristendomen är två av världens stora monoteistiska religioner och delar vissa likheter, men också några viktiga skillnader. Här är några av de främsta likheterna och skillnaderna mellan de två religionerna:

Likheter

 • Både judendomen och kristendomen tror på en enda Gud, och ser honom som allsmäktig och kärleksfull.
 • Båda religionerna tror också på en form av domedag, där människor kommer att stå inför en rättvis Gud och bedömas utifrån sina handlingar.
 • Både judendomen och kristendomen anser att människan har ett ansvar för att hjälpa andra, speciellt de som är svaga eller behöver hjälp.

Skillnader

 • Den mest grundläggande skillnaden mellan judendomen och kristendomen är att kristendomen tror att Jesus Kristus är Guds son och Messias, medan judendomen inte tror på Jesus som Messias eller Guds son.
 • Kristendomen tror att Jesus dog på korset för att frälsa människor från synden, medan judendomen inte tror på läran om syndafallet eller på behovet av en frälsare.
 • Kristendomen tror på treenigheten, det vill säga att Gud består av tre personer - Fadern, Sonen och den helige Ande - medan judendomen tror på en enhetlig Gud.
 • Kristendomen firar många helgdagar som inte är relevanta för judendomen, inklusive jul, påsk och pingst. Judendomen firar istället högtider som exempelvis Sabbat, Pesach och Sukkot.

Kristendomen och islam är två av världens största religioner och har både likheter och skillnader.

Likheter

 • Båda religionerna tror på en enda Gud som är allsmäktig och allvetande.
 • Båda religionerna har en helig bok: Bibeln för kristendomen och Koranen för islam.
 • Både kristendomen och islam betonar vikten av goda gärningar och att hjälpa andra.
 • Både kristendomen och islam tror på livet efter döden och på en domedag.

Skillnader

 • Kristendomen tror på treenigheten, att Gud består av tre personer: Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Ande. Islam förnekar tron på treenigheten och tror på en enda Gud.
 • Kristendomen betonar frälsning genom tro på Jesus Kristus som son till Gud och frälsare, medan islam betonar att Allah är den enda vägen till frälsning och att profeten Muhammed är Guds sista profet.
 • Kristendomen tillåter personlig relation med Gud medan islam betonar lydnad mot Allah genom att följa sharia, islamisk lag.
 • Kristendomen har flera olika inriktningar, såsom katolicism, ortodox kristendom och protestantism, medan islam har två stora grenar: sunni och shia.

Judendom, kristendom och islam i jämförelse

1. Varför kallas judendomen, kristendomen och islam för ”syskonreligioner”? Finns det några likheter mellan religionerna? (Nyckelord: gudsuppfattning, människosyn, skriftliga källor, övriga kännetecken…)

2. Varför kallas judendomen, kristendomen och islam för ”abrahamitiska religioner” – hur ser dessa religioner på Abraham, vilken betydelse har han? Vad innebär begreppet ”Abrahams barn”?

3. Både judendomen och kristendomen talar om Messias – hur ser man inom de olika religionerna på detta begrepp? Vad menar man med Messias? Vem är messias enligt de olika religionerna?

4. På vilket sätt kan man förklara att Jesus både förenar och skiljer judar och kristna åt? Diskutera!

5. Vad är kännetecknande för de judiska högtiderna anser du? Jämför med kristendomens högtider – vad är kännetecknande för dessa? Vilken slutsats drar du av ditt svar – vad verkar det centrala vara för de olika religionerna?

6. Jesus har en central roll inom kristendomen, men är även betydelsefull inom islam. Hur ser de två religionerna på Jesus? Tips! Utgå från koranverserna nedan:

Sura 2 vers 136:
Säg: "Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob […] och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör ingen åtskillnad mellan dem."
Sura 112:
"Han är Gud - En, Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom." (Avlat = producerat, gjort, fött)

Källa: Anna Lindström

 

Jämförelse: världsreligionerna / Hinduismen, Buddhismen

Hinduismen och buddhismen har många likheter och skillnader. Båda religionerna härstammar från det antika Indien och delar några grundläggande filosofiska principer, men de har också distinkta doktriner och praxis.

Likheter

 • Båda religionerna betonar vikten av självgående och personlig utveckling som ett sätt att uppnå ett högre tillstånd av existens eller frigörelse från cykeln av födelse och död.
 • Båda tror på karma, eller idén att handlingar har konsekvenser och att goda handlingar leder till positiv karma och dåligt handlande till negativ karma.
 • Både hinduismen och buddhismen betonar meditation och andlig disciplin som en viktig del av den personliga andliga utvecklingen.

Skillnader

 • Hinduismen har en mängd gudar och gudinnor som tillbeds och anses ha en viktig roll i universum. Buddhismen, å andra sidan, tror inte på någon gudomlig makt eller högre varelse.
 • Hinduismen har en mer strikt kastsystem där människor är födda in i en bestämd social klass och deras yrke och liv är förutbestämda av denna kast. Buddhismen förkastar detta systemet och betonar istället alla människors lika värde.
 • Hinduismen tror på reinkarnation, eller idén om att själen överlever döden och återföds i en annan kropp. Buddhismen tror också på reinkarnation, men förnekar själens existens och hävdar istället att det är medvetandet som återföds i en annan kropp.
 • Hinduismen tror på olika former av yoga som en metod för att uppnå andlig utveckling. Buddhismen har inte samma tradition av yoga, men betonar istället mindfulness meditation som en central praxis.

Hinduismen och Buddhismen i jämförelse

Se filmklipp och diskutera innehållet.

Instuderingsfrågor

 1. Första frågan

Bildspel: Jämförelse mellan Hinduismen och Buddhismen och filmklipp i anknytning till bildspelet.

Instuderingsfrågor

 1. Hur grundlades religionerna?
 2. Vad är centralt inom religionen?
 3. Vilken av religionerna är mer som en livsfilosofi?
 4. Finns det gudar inom religionerna?
 5. Vad är målet för en person som praktiserar religionen? Alltså vad är det religiösa målet för en Hindu respektive en Buddhist?
 6. Vilka levnadsregler finns inom respektive religion?
 7. Vart går Hinduer och Buddhister för att tillbe sin religion eller sina gudar?
 8. Vilken aktivitet är starkt kopplad till religionen inom respektive religion?
 9. Finns det en profet inom religionen, vem i så fall?
 10. Vad tycker du om respektive religion?


Jämförelse: världsreligionerna / Förslag på examination

Välj två världsreligioner och jämför dem. Börja med en kortare sammanfattning av religionen; alltså två sammanfattningar.

Därefter ser du till likheter och skillnader och skriver ett arbete på ca 400 ord. Ta upp religionernas människosyn och gudsuppfattning och ställ dem emot varandra.

 

Jämförelse: världsreligionerna / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)