www.larare.at

Shinto

I det här momentet ska vi kika på Japans traditionella religion: Shinto som vanligtvis samverkar med buddhismen. Shinto är en traditionell japansk religion som har sina rötter i forntida japanska myter och legender. Namnet "Shinto" kommer från de japanska orden "shin" (gudomlighet) och "to" (väg).

Shintoismen betonar vördnad för naturen och dess andliga krafter. Shinto-tron innebär att alla saker, både levande och icke-levande, har en själ eller ande. Dessa andar kallas "kami" och kan inkludera allt från naturliga element som träd och berg till andarna av förfäder och historiska personer.

Shintoismen tror också på vikten av traditioner och ceremonier, och det finns många festivaler och ritualer som firas inom religionen. Till exempel, under den årliga festivalen "Shinto-vägen", bär människor vita kläder och besöker olika helgedomar för att rena sig själva och be till kami.

En viktig aspekt av Shintoismen är dess koppling till den japanska kulturen och nationalismen. Under den japanska imperialismen användes Shintoismen som en del av den nationella identiteten, och det fanns en tro på att kejsaren var en gudomlig figur. Efter andra världskriget genomförde den japanska regeringen reformer för att avskilja Shintoismen från politiken, och religionen blev mer fokuserad på individuell andlig praxis.

Idag finns det omkring 80 000 Shinto-helgedomar i Japan, och många japanska traditioner och kulturer har sin grund i Shintoismen. Sammanfattningsvis betonar Shintoismen vördnad för naturen och dess andliga krafter, traditioner och ceremonier, samt en koppling till den japanska kulturen och nationalismen.

Källa

 

Fördjupning: Shinto / Nyckelord
 

Shinto =

en uråldrig polyteistisk religion som har sina rötter i Japan.

Kami =

de andliga väsenden eller gudarna som dyrkas inom Shinto. De kan vara naturandar, förfäder eller andar associerade med platser och föremål.

Jinja =

en shintohelgedom eller ett shinto-tempel där ritualer och böner äger rum.

Kamidana =

ett hemaltare som används för att dyrka kami i det privata hemmet.

Torii =

en traditionell japansk port som markerar ingången till en helgedom eller ett shinto-område.

Purification =

en viktig del av shintoritualer och innefattar rening av kroppen och sinnet för att komma närmare de heliga andarna.

Matsuri =

shintofestivaler som hålls för att hylla och fira kami. Det är en tid för bön, dans, musik och gemenskap.

Miko =

kvinnliga shinto-prästinnor som tjänar vid helgedomar och utför ritualer och böner.

Kamikaze =

betyder "gudomlig vind" och refererar till den traditionella troen på att gudomlig intervention skyddade Japan från invaderande krafter.

Harai =

en shinto-ritual för rening och utdrivning av onda andar och negativ energi.

Shinbutsu-shūgō =

en synkretisk praktik där shinto och buddhism integrerades och samexisterade i Japan.

Komainu =

lejon- eller hundliknande statyer som står vid ingången till shintohelgedomar och representerar beskyddare.

Yokai =

övernaturliga varelser eller andar i japansk folktro som kan vara både goda och onda.

Kagura =

en form av traditionell shintoteater och dans som utförs under ceremonier och festivaler.

Norito =

böner eller recitationer som uttalas av präster eller besökare vid helgedomar för att be om välgång och skydd.

Omikuji =

papperslappar med spådomar som besökare kan dra vid shintohelgedomar.

Goshintai =

ett objekt eller en symbolisk representation av en kami som förvaras inom helgedomar och anses vara dess bostad.

Inari =

en viktig kami inom shinto som associeras med ris, fruktbarhet, affärer och skörd.

Yabusame =

en traditionell shinto-bågskytteceremoni som utförs till häst för att hedra och visa respekt för kami.

Ise Jingū =

en av de viktigaste och mest heliga shintohelgedomarna i Japan, dedikerad till solgudinnan Amaterasu.

 

Fördjupning: Shinto / Moraliska principer
 

Inom shinto, den inhemska religionen i Japan, finns det ett antal moraliska principer och etiska värderingar som är betydelsefulla. Shinto är mer inriktat mot att vara en samling av sedvänjor och traditioner än en dogmatisk religion med klart definierade etiska regler. Här är några av de grundläggande moraliska principerna inom shinto:

Inom shinto betraktas naturen som helig och kamier, andar eller gudar, finns närvarande i alla naturliga företeelser. Det är viktigt att visa respekt och vördnad för naturen och att skydda och bevara dess skönhet och balans. Det innebär att man bör vara medveten om människans beroende av naturen och sträva efter att leva i harmoni med den.

Renhet är en central del av shinto. Shintopratiker strävar efter inre och yttre renhet för att kunna komma närmare kamier och för att visa respekt inför heliga platser och ceremonier. Rituell tvagning och rengöring används som symbolisk handling för att uppnå renhet och för att rena sinnet och kroppen.

Kizuna betyder samhörighet eller gemenskap. Inom shinto betonas vikten av att bygga och upprätthålla starka band med familj, samhälle och naturen. Det innebär att man tar ansvar för sina handlingar och visar medkänsla, respekt och hjälpsamhet gentemot andra människor.

Yutakasa betyder generositet och givmildhet. Inom shinto betonas vikten av att vara generös och att dela med sig av ens resurser, tid och kunskap. Att vara en generös person anses vara en dygd och en positiv egenskap.

Matsuri är ceremonier och festivaler som firas inom shinto. Dessa ceremonier och festivaler syftar till att hedra kamier och att visa tacksamhet och vördnad. Att delta i matsuri och att utföra ritualer betraktas som ett sätt att visa respekt för kamier och att be om deras välsignelse.

 

Fördjupning: Shinto / Förslag på innehåll
 

Förslag på examinationens innehåll

 1. Presentera grundläggande fakta om Shinto; geografiskt ursprung och spridning, symbol, stora högtider, traditioner: funktion i samhället och kulturell betydelse.
 2. Presentera tre typiska kännetecken för Shinto.
 3. Vad har Shinto för människosyn?
 4. Vad har Shinto för gudsuppfattningar?
 5. Redogör för Shintos påverkan på människors identitet.
 6. Leta rätt på något från den aktuella samhällsdebatten i anknytning till Shinto.
 7. Redogör för etiska och moraliska föreställningar inom Shinto.
 8. Jämför Shinto med kristendomen. Utgå gärna utifrån följande:
  • Identitet: etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund
  • Etik & moral
  • Livssyn
  • Dödens betydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)