www.larare.at

Religion och vetenskap

Konflikten mellan ateister och kreationister handlar om synen på hur universum och livet på jorden uppstod. Ateister tror vanligtvis på evolutionsteorin, som förklarar att livet på jorden har utvecklats gradvis under en lång tidsperiod genom naturligt urval och andra vetenskapliga processer. Kreationister å andra sidan tror att allt liv skapades av en högre makt, som vanligtvis anses vara Gud, och att det inte finns någon vetenskaplig grund för evolutionsteorin.

Konflikten mellan ateister och kreationister är vanligtvis starkare i USA än i andra delar av världen, där det finns en stark kristen fundamentalistisk rörelse som förespråkar kreationismen. Många kreationister anser att evolutionsteorin strider mot biblisk undervisning och att den inte bör läras ut i skolorna. Å andra sidan anser ateister att kreationism är pseudovetenskap och att det inte finns någon plats för den i vetenskapliga sammanhang.

Konflikten mellan ateister och kreationister har ofta blivit politiskt laddad, särskilt i USA, där det har funnits många försök att förbjuda undervisningen av evolutionsteorin i offentliga skolor eller att inkludera kreationismen i läroplanen. Många ateister ser sådana försök som ett hot mot vetenskaplig kunskap och den sekulära staten, medan kreationister hävdar att deras religiösa frihet hotas av evolutionsteorin.

"Science without religion is lame, religion without science is blind."

(Albert Einstein)

"Debatten om relationen mellan religion och vetenskap har pågått sedan Darwin presenterade sin revolutionerande evolutionslära. [---] Än i dag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och religion står emot varandra. Men det finns också de som menar att evolutionsläran går att förena med en religiös tro." (Pernilla Nordström, källa)

Introduktion: lyssna på Människor och tro (tid: 9:16)

Det finns många olika sätt att se på förhållandet mellan religion och vetenskap. I det här momentet ska vi titta närmare på några vanliga synsätt.

 • Religionerna har tron på något gudomligt. Kreationisterna och de flesta teister hävdar att religionen är sann och evolutionsläran falsk! Teister menar på att Gud finns och verkar, medan Deister lägger fram att Gud skapat världen, dragit upp äggklockan till max och låämnat världen att verka för sig själv.
 • Ateister förnekar att det finns någon Gud. De menar att det inte heller finns bevis för Guds existens.Scientister och nyateister framhåller att evolutionsläran och vetenskapen är sann och alla religioner är falska!
 • Agnostiker menar på att vi inte kan ha kunskap om  tillvarons yttersta grunder och ställer sig därför utanför teisternas, deisternas och ateisternas diskussion.

Vetenskap och religion (webbföreläsning av Anders Larsson, tid: 13:23)

Det finns tre olika aspekter när det gäller konflikten mellan religion och vetenskap.

1. Vetenskapliga resultat motsäger viktiga religiösa tankar, t.ex. motsättningen mellan Kreationister (och ID) mot Darwinister.

2. Vetenskapligt förhållningssätt till moraliska frågor, t.ex. frågan om abort.

3. Pseudovetenskaplig spridning: ifrågasatta forskningsmetoder och forskningsresultat resulterar i behandlingar och mediciner som inte har vetenskaplig förankring, men hävdar det ändå. Se t.ex. till Alternativmedicin och kristallterapi.

 

Se filmklipp om relationen mellan kristendom och vetenskap.

Läs mer om Apologetik.

 

Religion och vetenskap / Darwinism
 
Klicka för att komma till start

Darwins evolutionsteori är teorin om evolution genom naturligt urval. Charles Darwin ansåg att människan var en del av djurvärlden och hade utvecklats från primater.
De individer som är bäst anpassade till en viss livsmiljö överlever och kan därför fortplanta sig.

 

Religion och vetenskap / Kreationism
 
Klicka för att komma till start

Kreationister är bokstavstroende, vilket innebär att de tror på allt som står i religionens heliga skrifter. Världen och allt levande har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse. Skapelsen är en övernaturligt styrd process.

Kreationisterna och de flesta teisterna hävdar att religionen är sann och evolutionsläran falsk! De avvisar idén om att allt biologiskt liv skulle ha gemensamt ursprung, i synnerhet att människan skulle vara släkt med övriga djur.

Gud skapar universum, jorden, växterna och djurlivet i olika etapper eller ”dagar”. Skapelsens höjdpunkt är den sjätte dagen, då människan skapas av jord och till Guds avbild. Bibeln ger ingen exakt siffra men många menar på att människan har existerat i drygt 6 000 år. Alla levande varelser levde i harmoni innan syndafallet då synden och döden “skapas”.

Kreationismens tre pelare enligt Eugenie Scott:

 1. att evolution inte har vetenskapligt stöd eller till och med strider mot vetenskapliga fakta
 2. att evolution är ett hot mot religionen, moralen och samhället
 3. att rättvisan kräver att det är nödvändigt att lära ut kreationism jämsides med evolution.

Hinduisk kreationism: både människor och annat liv har funnits på jorden sedan begynnelsen, utan någon evolution.

Muslimsk kreationism: Gud (Allah) "har låtit allt liv uppstå ur vatten" och är världens skapare är en vetenskaplig sanning. Allah har “skapat natten och dagen, solen och månen, så att båda vandra sin egen bana" (Koranen 21:33)

Kreationister använder ibland begreppet Inteligent design. Eftersom naturen är alltför komplex för att bilda sig själv betyder det att de finns en övernaturlig kraft; en Gud som skapat allt! Både biologin och darwinismen hänvisar till slumpen; för Intelligent Design finns ingen slump.

 

Religion och vetenskap / Vetenskapliga resultat
 
Klicka för att komma till start

En stor konflikt mellan religion och vetenskap handlar om synen på människans utveckling. Inom detta arbetsområde ska vi utgå ifrån viktiga vetenskapliga resultat och jag tänkte lyfta konflikten mellan Kreationister (och ID) och Darwinister. Alltså skapelseberättelse ur Bibeln ställs emot Charles Darwins evolutionsteori.

Faktainsamling: Grupparbete, Ordlista och Instuderingsfrågor

Sajt: Religion och vetenskap (SO-rummet) eller Jonis summering i Google dokument

Grupparbete

 • Grupp 1 slå upp orden 1 - 4 och jobba med frågorna 1 - 4
 • Grupp 2 slå upp orden 5 - 8 och jobba med frågorna 5 - 8
 • Grupp 3 slå upp orden 9 - 12 och jobba med frågorna 9 - 12
 • Grupp 4 slå upp orden 13 - 16 och jobba med frågorna 13 - 16
 • Grupp 5 slå upp orden 18 - 19 och jobba med frågorna 18 - 22

Ordlista

 1. Debatt =
 2. förenligt =
 3. observationer =
 4. evolutionsteorin =
 5. symbolisk tolkning =
 6. kreationister =
 7. intelligent design (ID) =
 8. komplexitet =
 9. samverkan =
 10. mödosam =
 11. teori =
 12. ateist =
 13. moral =
 14. komplettera =
 15. vidhålla =
 16. göra anspråk =
 17. konfrontation =
 18. auktoritet =
 19. scientism =

Instuderingsfrågor

 1. Skillnader mellan vetenskap och religion?
 2. Vad innebär den vetenskapliga metoden? Hur jobbar man vetenskapligt?
 3. Vad är vetenskapen bra för?
 4. Hur försvarade vetenskapsmännen tron på 1600-talet?
 5. Vad innebär evolutionsteorin i korthet och vem ligger bakom teorin?
 6. Vilken kritik fick evolutionsteorin utifrån religiös synvinkel?
 7. Vad är den största skillnaden mellan evolutionslärans syn på naturen och religionens syn?
 8. Arters utveckling i enlighet med religion?
 9. Arters utveckling i enlighet med evolutionsteorin?
 10. Vad gjorde de kristna som tog till sig evolutionsteorin? Hur integrerade de teorin med kristendomen? Hur förklarade de skapelseberättelsen i enlighet med evolutionsteorin? Hur kan evolutionsläran ingå i religionen? Vad anser t.ex. troende vetenskapsmän?
 11. Hur kunde kyrkan acceptera Darwins teori?
 12. Vilka ansåg att evolutionsläran utgjorde ett hot mot grundläggande kristna värden? Hur motarbetade de evolutionsläran?
 13. Vilka anser att allt komplext (komplicerat uppbyggt) skapats av en övermänsklig "designer"?
 14. Vad är en vetenskaplig teori?
 15. Vilken kritik har ID fått?
 16. Hur ser Stephen Jay Gould på vetenskap och religion? Och vilken lösning har han på att dessa inte ska vara oförenliga?
 17. På vilket vis tappar religionen sin poäng om den accepterar vetenskapen på dess villkor?
 18. Förklara uttrycket: "Vetenskapen som religion".
 19. Vad innebär scientism ?
 20. Hur kan uppfattningen om vetenskapens sanning som bästa kunskapskälla bekräftas vetenskapligt?
 21. De religiösa skrifterna Bibeln och Koranen talar tydligt om att det är Gud som skapat världen - hur kan då vetenskap och religion vara förenliga?
 22. Kan vetenskap och religion samexistera och stärka varandra? Är det nödvändigtvis en konflikt dem emellan?

Bibeln vs Darwin: Instuderingsfrågor, Jonis anteckningar, Diskutera och Vad är faran med att…

Se de tre filmerna Bibeln vs Darwin (28 min) som handlar om hur man kan se på skapelsen av jorden på olika sätt.

 1. Bibeln vs Darwin 1 (utan text, men med bättre bild)
 2. Bibeln vs Darwin 1 (med text, men med sämre bild)
 3. Bibeln vs Darwin 2
 4. Bibeln vs Darwin 3

Instuderingsfrågor

1. Vad tänker du på när du läser rubriken "Bibeln vs Darwin"?

2. I filmen får vi träffa några kreationister, i vilken ordning menar de att skapelsen har gått till? På vilket sätt stämmer denna beskrivning inte överens med evolutionsläran?

3. I filmen får vi samtidigt möta några personer med en stark religiös tro och tillhörighet som även erkänner den naturvetenskapliga förklaringen av skapelsen. Vilka argument använder de?

4. Vi får även i filmen möta vetenskapsmän som tar hänsyn till en yttre skapare och vetenskapsmän som strävar efter att hålla religionen skild från vetenskapen. Vilka argument använder de sig av?

5. Anser du att man kan förena religiös tro med naturvetenskap eller anser du att man bör separera de två? Vilka argument kan du föra fram för ditt ställningstagande?

6. Anser du att elever i skolan ska få lära sig om den gudomliga skapelsen såväl som om evolutionsteorin?

7. I filmen används begreppet fundamentalism, vad innebär detta ord och i vilka sammanhang har du kommit i kontakt med begreppet?

Frågor av Marcus Rooth

Skriv därefter en utredande text där du redogör för de olika uppfattningarna som finns hos kreationismen (intelligent design (ID)) och evolutionismen.

Jonis anteckningar

22% tror på skapelseberättelsen framför evolutionsteorin.

Kreationister är bokstavstroende, vilket innebär att de tror på allt som står i Bibeln utifrån en bokstavstrogen tolkning.

Intressant fråga som är svår att besvara: hur fick alla djur plats i Noaks ark?

Evolutionister använder dinosaurier och kreationister vill också göra det.

Dinosauriernas klor fanns för att öppna frukt.

Det kreationistiska synsättet är vansinne (katolsk präst i filmen)

Intelligent Design (ID) menar på att naturen är alltför komplex för att bilda sig själv. Allt liv samverkar vilket måste betyda att de finns en samlande kraft; en Gud som skapat det komplexa! För ID finns ingen slump. ID är en motteori till evolutionsteorin

Irreducibel komplexitet.

En domare sa i sin dom att ID inte är en vetenskap.

Richard Dawkins: Genom att visa på att något är falskt ger inte per automatik motsatsen ett sanningsvärde.

Richard Dawkins: om man debatterar med en kreationist har man gett denne existensberättigande. Att ställa upp i ett samtal om vetenskap har man accepterat kreationismen som vetenskap.

Darwin inledde sin akademiska karriär genom att läsa teologi (religionskunskap)

Jag tror, skrev han….

Darwin menade att allt på jorden har samma stamfader (ursprunget ur en och samma cell).

Till och med påven har accepterat evolutionsläran.

Fundera över företagsnamnet: Discovery Institute. Finns en likhet med Discovery Chanel; är det för att skapa förtroende?

Religionen kan besvara frågor som vetenskapen inte kan besvara och vice versa; ge exempel.

Diskutera "Att ta hjälp av religiösa förklaringar när man inte kan förklara något vetenskapligt Skadar båda sidors trovärdighet."

Vad är faran med att…

 • ... kyrkan styr vetenskapen?
 • ... vetenskap som är religionsvänlig?
 • ... är så svartvit i sitt tänk att man hävdar att antingen är det fakta eller inte?
 • ... det finns religiösa skolor som förnekar vetenskapliga teorier, som t.ex. Evolutionsteorin?
 • ... biologilärare är kreationist?
 • ... samhällskunskapslärare är politiskt engagerad?

Debatt

Förbered en debatt mellan företrädare för Intelligent Design (ID) och anhängare av Darwins evolutionsteori. Klassen delas alltså in i en ID-halva och en Darwin-halva.

Samla argument och ha sedan en diskussion kring vad som har gjort oss till de varelser vi är i dag! Argumentera också varför det är viktigt att just er lära blir den gällande i skolan.

Frågor som ska diskuteras kan vara t.ex vara:

Varför är … den mest rimliga teorin om skapelsen och utvecklingen?

Varför ska man undervisa om just denna teori i dagens skola?

 

Diskussionsfrågor

1. Berätta/beskriv om Darwin och evolutionsläran. Vad går Darwins evolutionsteori ut på? På vilket sätt utmanade den kyrkans lära?

2. Vad tänker du spontant när det gäller förhållandet mellan religion och vetenskap? Upplever du att det handlar om två vitt skilda fenomen eller kan du se några likheter eller beröringspunkter?

3. Varför kan det vara komplicerat att dra gränsen mellan religion och vetenskap?

4. Vad är enligt din mening de största olikheterna/skillnaderna mellan religion och vetenskap?

5. Vetenskap kan ses som en form av tro. Håller du med om detta? Varför? Varför inte?

6. Vad tycker du om intelligens design; håller argumenten?


Media: Film, Sajt och Artikel

Filmklipp

Sajt

Artikel

 

Religion och vetenskap / Pseudovetenskap
 
Klicka för att komma till start

Se bildspel: pseudovetenskap.

Läs mer om pseudovetenskap och undersök rörelsen Trivedi Foundation och lyft det som är (pseudo)vetenskap.

 

Religion och vetenskap / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)