www.larare.at

Samhället

Ett samhälle kan definieras som en grupp människor som lever tillsammans och interagerar med varandra inom ett geografiskt område. Det är en komplex struktur som inkluderar sociala, kulturella, ekonomiska och politiska institutioner samt normer och värderingar som styr beteendet hos dess medlemmar. Här är några centrala komponenter som utgör ett samhälle: Samhället består av människor som lever och samexisterar inom en viss geografisk plats. Dessa människor har olika roller, bakgrunder, intressen och förmågor. Sociala institutioner är organiserade strukturer och system som reglerar och styr olika aspekter av samhället, till exempel familjen, utbildningen, hälso- och sjukvården, rättsväsendet och arbetsmarknaden. Dessa institutioner påverkar människors beteende och skapar ordning och stabilitet i samhället. Kultur är en central del av ett samhälle och omfattar normer, värderingar, språk, konst, religion, traditioner och sedvänjor som delas av dess medlemmar. Kulturen formar människors identitet, beteende och sociala interaktioner. Ekonomiska system och aktiviteter är avgörande för ett samhälles funktion. Det kan vara baserat på olika modeller, såsom marknadsekonomi, planekonomi eller blandekonomi. Ekonomiska faktorer påverkar fördelning av resurser, produktion och konsumtion av varor och tjänster samt skapande av sysselsättning. Politiska institutioner och system utgör den politiska dimensionen av ett samhälle. Det inkluderar regeringen, lagstiftningen, politiska partier och offentlig förvaltning. Politiska beslut, lagar och regler styr samhället och skapar ramar för interaktion och konfliktlösning. Samhället är byggt på social interaktion mellan dess medlemmar. Det kan vara i form av familjerelationer, vänskap, arbetsrelationer eller medlemskap i olika sociala grupper och nätverk. Social interaktion är avgörande för att upprätthålla sociala band och utbyta idéer, kunskap och resurser. Det är viktigt att komma ihåg att samhällen kan vara mycket mångfaldiga och variera kraftigt över tid och rum. Det finns olika typer av samhällen, från små och avlägsna byar till stora städer och globala samhällen. Dessa samhällen kan ha olika strukturer, värderingar och utmaningar baserat på deras specifika kontext och kulturella bakgrund.

Läs mer om samhällsfilosofi.

 

Samhället / Sociologisk studie
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Sociologisk studie innebär att läsaren med hjälp av kopplingar till samhälle och samhällsstrukturer tolkar en historisk händelse. Individens och kollektivets handlingar i samverkan med samhället.

Med hjälp av t.ex. marxistiska teorier kan klassbegreppet, klasstillhörighet, klassöverskridande samt samhällsstruktur förklara politik, kultur och ideologi. Med andra ord kan en historisk händelse eller en historisk person förstås utifrån samhället och människornas plats i samhället.

Politiska, kulturella och ideologiska strukturer påverkas av och påverkar samhället i stort och bakom varje historisk händelse ligger ett kollektivs handlingar som fundament och förutsättning för att samhället ska fortsätta verka.

 

Samhället / Organisation
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Arbetslivets struktur

 • Arbetslivet omfattar olika sektorer, inklusive privat sektor, offentlig sektor och ideell sektor.
 • Anställda kan vara involverade i olika typer av arbete, såsom heltids- eller deltidsarbete, projektanställningar eller temporära anställningar.

Arbetsmarknaden

 • Arbetsmarknaden påverkas av faktorer som utbildning, efterfrågan på olika yrken och ekonomisk utveckling.
 • Globaliseringen har även påverkat arbetsmarknadens dynamik och konkurrens.

Arbetsrättens grundprinciper

 • Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och syftar till att skydda arbetstagarnas rättigheter.
 • Principen om anställningsskydd garanterar viss trygghet för arbetstagare och reglerar uppsägningar och avskedanden.

Kollektivavtal

 • Kollektivavtal är avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar som reglerar arbetsvillkor och löner.
 • De är juridiskt bindande och påverkar ofta många arbetstagare inom en viss sektor.

Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljölagstiftningen reglerar arbetsplatsens säkerhet och hälsa för att skydda arbetstagare från olyckor och ohälsa.
 • Företag förväntas skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö och genomföra riskbedömningar.

Jämställdhet på arbetsplatsen

Arbetsrätten inkluderar regler för att främja jämställdhet på arbetsplatsen, inklusive lika lön för lika arbete och åtgärder för att förhindra diskriminering.

Arbetstid och semester

Arbetsrätten reglerar arbetstider, raster och semester, och syftar till att säkerställa en rimlig arbetsbelastning och ge arbetstagarna nödvändig vila och återhämtning.

Arbetslöshetsförsäkring

 • Många länder har system för arbetslöshetsförsäkring som ger ekonomiskt stöd till arbetstagare som förlorar sina jobb.
 • Syftet är att ge en övergångsperiod för arbetslösa att hitta ny anställning.

Global arbetskraftsmigration

Global arbetskraftsmigration påverkar arbetslivet genom att arbetstagare flyttar mellan länder för att söka bättre arbetsmöjligheter.

Teknologins påverkan på arbetslivet

 • Teknologiska framsteg, som automatisering och digitalisering, påverkar arbetslivet genom att skapa nya arbetstillfällen samtidigt som vissa jobb automatiseras.
 • Flexibilitet och distansarbete har också ökat tack vare teknologin.

 

Samhället / Arbetsliv
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

Samhället / Teorier, modeller och metoder
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Konfliktteorin

 • Beskrivning: Konfliktteorin fokuserar på samhällets konflikter och hur makt och resurser fördelas ojämlikt.
 • Exempel: Karl Marx teorier om klasskampen och kapitalismen.

Funktionalism

 • Beskrivning: Funktionalismen ser på samhället som en organism där olika delar har specifika funktioner för att bibehålla stabilitet.
 • Exempel: Emile Durkheims arbete om social integration och funktionen av olika sociala institutioner.

Symbolisk interaktionism

 • Beskrivning: Denna teori fokuserar på hur människor tolkar och ger mening åt symboler och sociala interaktioner.
 • Exempel: George Herbert Meads arbete om rolltagande och symbolisk interaktionism.

Rational Choice Theory

 • Beskrivning: Teorin antar att människor agerar rationellt och försöker maximera sina egna intressen när de fattar beslut.
 • Exempel: Ekonomiskt beslutsfattande och kriminalitet kan analyseras genom rational choice-teorin.

Strukturalism

 • Beskrivning: Strukturalismen betonar strukturer och mönster i samhället och hur de påverkar individens beteende.
 • Exempel: Claude Lévi-Strauss strukturalistiska analys av kulturella fenomen.

Feministisk teori

 • Beskrivning: Feministisk teori undersöker könets roll i samhället och strävar efter att förstå och minska könsrelaterad ojämlikhet.
 • Exempel: Simone de Beauvoirs "Det andra könet" och Judith Butlers arbete om könets performativitet.

Historisk materialism

 • Beskrivning: En marxistisk metod som analyserar historiska förändringar genom att fokusera på ekonomiska faktorer och klasskonflikter.
 • Exempel: Analys av industriella revolutionen och dess påverkan på samhället.

Case study-metoden

 • Beskrivning: En metod där forskaren noggrant undersöker ett specifikt fall för att förstå dess komplexitet och dynamik.
 • Exempel: Studier av specifika politiska händelser eller sociala rörelser.

Enkätundersökningar

 • Beskrivning: Forskare samlar in data genom att skicka frågeformulär till en stor grupp människor för att analysera deras åsikter och beteenden.
 • Exempel: Politiska enkäter för att mäta väljarpreferenser.

Kvalitativa intervjuer

 • Beskrivning: Forskare genomför öppna och flexibla intervjuer för att förstå människors upplevelser och åsikter.
 • Exempel: Intervjuer med migranter för att förstå deras integrationserfarenheter.
 

Samhället / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)