www.larare.at

Lingvistik

Lingvistik innebär vetenskapen om mänskliga språket eller om det språkliga systemet. Språksystemet är en abstrakt och inreliggande struktur som utgör grundbulten i ett språk. Det är det organiserade och reglerade systemet av ljud, ord, grammatik och betydelser som används för att skapa och förmedla språklig kommunikation.

Fonologin handlar om ljudsystemet i ett språk, det vill säga vilka ljud som finns och hur de kombineras för att bilda ord. Det innefattar studiet av fonem, som är de minsta distinkta ljuden i ett språk, och fonetik, som undersöker de fysiska egenskaperna hos talade ljud.

Morfologin handlar om studiet av ordens struktur och bildning. Det innefattar morfem, som är de minsta meningsbärande enheterna i ett språk. Morfologi undersöker hur dessa morfem kombineras för att skapa ord, och hur de kan ändra form för att ange grammatiska funktioner som böjning eller tempus.

Syntaxen handlar om studiet av hur ord ordnas och kombineras för att skapa meningsfulla satser. Det innefattar regler för ordföljd, frasstruktur, satssyntax och grammatiska relationer mellan olika delar av en sats.

Semantiken handlar om studiet av betydelsen i språket. Det innefattar studiet av ords betydelser, men också hur betydelser kombineras för att skapa meningsfulla uttryck och hur betydelse kan variera beroende på kontext.

Pragmatiken handlar om studiet av språkets användning i olika kommunikativa sammanhang. Det innefattar regler och normer för konversation, tolkning av innebörder utifrån kontext och intentionen bakom språklig kommunikation.

 

Lingvistik / Språk som abstrakt system
 
  • Teckensystem
  • Fonetik, studiet av språkljud. Fonologi, studiet av de grundläggande språkljudens struktur inom ett språk
  • Morfologi (formlära), studiet av ordens inre struktur i ett språk. Morfofonologi sysslar med gränssnittet mellan morfologi och fonologi, och hur fonologiska processer används i morfologins tjänst
  • Lexikologi, studiet av struktureringar i ordförråd
  • Syntax (meningsbyggnad), studiet av hur ord kombineras för att bilda grammatiska fraser och satser
  • Semantik, studiet av ords mening (lexikal semantik) och fasta ordkombinationer (fraseologi), och hur dessa kombineras för att bilda satsers meningar
  • Pragmatik, studiet av hur yttranden används (bokstavligt, figurativt eller på andra sätt) vid kommunikation med olika praktiska och sociala syften
  • Diskursanalys, studiet av satser som är organiserade i texter
  • Psykolingvistik , studiet av de kognitiva processer och representationer som utgör underlaget till språkanvändning
  • Kognitiv lingvistik, studiet av sammanhanget mellan språk och tänkande
  • Sociolingvistik (språksociologi), studiet av sociala mönster i språklig variation och sammanhanget mellan språk och samhälle
  • Datorlingvistik (språklig analys)
  • Språkfilosofi

   

Lingvistik / Språkstatistik
 

Klicka här .

 

 

Lingvistik / Länkar
 

Språkbanken är en forskningsenhet vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Deras huvudområde är språkteknologi, som handlar om hur man kan få datorer att hantera mänskligt språk.

En webbplats där du kan söka synonymer,översätta svenska till/från engelska, slå i en ordbok, söka datatermer, bläddra i Tesaurus, räkna antal ord i en text, kontrollera stavningen i en text, granska språket i en text och analysera läsbarheten i en text: klicka på Lingvistik .

Gör klarspråkstestet .

 

Lingvistik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)