www.larare.at

Etymologi

Etymologi är läran om ords språkhistoriska ursprung, släktskap och utveckling. Det innebär att man undersöker hur ord har bildats, förändrats och kommit att användas i olika språk över tiden. Etymologin är intresserad av att spåra ett ords historia och dess källor för att förstå dess betydelse och användning idag. Etymologi är alltså studiet av ords ursprung och historiska utveckling.

Ett exempel på etymologi är ordet "telefon". Det här ordet kommer från grekiskan, där "tele" betyder "avstånd" och "fon" betyder "ljud" eller "röst". Det refererar till den tekniska apparaten som används för att överföra ljud över avstånd.

Ett annat exempel är ordet "katastrof". Det här ordet härstammar från grekiskans "katastrophē", som betyder "omvälvning" eller "nedgång". Det användes ursprungligen inom teatern för att beskriva en dramatisk vändpunkt i handlingen. Idag används ordet mer allmänt för att hänvisa till en stor olycka eller katastrof.

Förslag på uppgifter:

Ordens ursprung: Ge eleverna en lista med ord och låt dem undersöka och identifiera ursprunget för varje ord. Diskutera sedan hur detta påverkar ordets innebörd och användning.

Ordjakt: Skapa en ordjakt där eleverna letar efter ord med specifika ursprung. Det kan vara ord med latinskt, grekiskt eller fornengelskt ursprung, till exempel.

Ordens utveckling: Välj ett ord och låt eleverna utforska dess historiska utveckling från dess ursprung till dess nuvarande form och användning.

Ordtolkning: Ge eleverna en lista med homonymer och låt dem undersöka hur deras olika betydelser kan kopplas till ordets etymologi.

Skapa ord: Be eleverna skapa egna ord genom att kombinera olika etymologiska rötter. Diskutera sedan vad dessa nya ord kan betyda.

Ordetymologipresentation: Låt varje elev välja ett ord och göra en presentation om dess etymologi, inklusive dess historiska utveckling och användning.

Ordspel: Skapa ett ordspel där eleverna matchar ord med sina etymologiska rötter. Det kan vara ett matchningsspel eller ett korsord.

Ordanalys: Välj en text och be eleverna analysera och markera ord med specifika etymologiska ursprung. Diskutera sedan mönster och teman.

Etymologisk brainstorming: Ge eleverna ett ämne och låt dem skapa en brainstorminglista över ord relaterade till ämnet och deras etymologiska rötter.

Ordforskning: Låt eleverna välja ett ord och genomföra en djupare forskning om dess etymologi, inklusive historiska dokument och användningsspår.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)