www.larare.at

Religionskritik

Ämnesövergripande med Religion. Genom att kombinera ämnena svenska och religion på detta sätt får eleverna möjlighet att utveckla sina språkliga färdigheter samtidigt som de blir medvetna om och kan resonera kring religionskritiska frågeställningar. Arbetet främjar deras kritiska tänkande och förmåga att analysera och tolka olika perspektiv på religion och religionskritik.

 

Religionskritik / Formellt upplägg
 

Titel

"Religionskritik: En Ämnesövergripande Utforskning i Svenska och Religion"

Syfte

Syftet med detta arbetsmaterial är att integrera ämnena svenska och religion för att främja elevernas förmåga att kritiskt reflektera över och analysera olika religiösa föreställningar, uttryck och institutioner. Genom att läsa och analysera texter samt genomföra diskussioner och skrivuppgifter blir eleverna medvetna om olika perspektiv på religion och utvecklar sin förmåga att argumentera och resonera kring religionskritiska frågeställningar.

Centrala innehåll

Svenska

  • Läsning och tolkning av texter med religionskritiska teman.
  • Skrivprocessen och argumentation i texter med religionskritiskt innehåll.
  • Muntlig och skriftlig presentation av egna ståndpunkter och resonemang.

Religion

  • Reflektion över och kritisk granskning av religiösa föreställningar, uttryck och institutioner.
  • Analysera och diskutera olika perspektiv på religion och religionskritik.
  • Etiska och filosofiska frågeställningar kring religion och religionskritik.

 

Religionskritik / Arbete
 

Introduktion (Svenska och Religion):

Diskutera begreppen religionskritik och religionskritiska perspektiv.

Utforska olika filosofiska och vetenskapliga angreppssätt mot religion.

Läsning och analys (Svenska):

Läs och analysera texter med religionskritiskt innehåll, t.ex. essäer, artiklar eller utdrag ur böcker som diskuterar religiösa föreställningar och institutioner ur ett kritiskt perspektiv.

Reflektera över författarnas argument och resonemang samt relatera texterna till egna erfarenheter och åsikter.

Religionskritiska diskussioner (Religion):

Organisera och delta i diskussioner om religionskritik och dess olika aspekter.

Analysera olika religionskritiska argument och perspektiv och diskutera deras styrkor och svagheter.

Skrivprocess och argumentation (Svenska):

Skriv texter med religionskritiskt innehåll, t.ex. argumenterande texter om specifika religiösa föreställningar eller institutioner.

Utveckla skrivfärdigheter såsom att presentera och försvara egna ståndpunkter och resonemang med hjälp av relevanta argument och exempel.

Religionskritiska reflektioner (Religion och Svenska):

Reflektera över och sammanfatta insikter om religionskritik och dess betydelse i samhället.

Diskutera de etiska och filosofiska frågor som uppkommer vid religionskritik.

 

Religionskritik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)