www.larare.at

Normer

I det här momentet ska vi jobba med normer, likabehandling och jämlikhet och jämställdhet. Och Globala målen och mänskliga rättigheter.

Normer:

Varför har vi normer? “För att sociala djur ska kunna fungera tillsammans krävs det regler för hur individerna ska bete sig mot varandra.” Flockbeteende är en grundläggande funktion hos människor och hon gör, ibland felaktiga val för att tillhöra gruppen. Utanförskap är de flesta rädda för. Normer är socialt konstruerade regler och förväntningar som styr och reglerar beteende, värderingar och attityder i samhället. De fungerar som riktlinjer för hur vi förväntas agera och interagera med varandra inom en viss kultur eller samhällsgrupp. Normer kan vara explicita (tydligt uttalade och nedskrivna) eller implicita (underförstådda och oskrivna). De kan vara kopplade till olika områden som exempelvis klädkoder, språkbruk, sociala interaktioner och moraliska värderingar.

Normer? Rätt eller fel? Vad följer och vad avviker? Enligt Wikipedia är “Sociala normer [---] är ett sociologiskt begrepp för [---] förväntningar på beteende som gäller inom en [---] gemenskap...” (Wikipedia).

Norm definieras vanligtvis utifrån det “normala”; hur något bör vara. Normer finns inte nedtecknade. En “regel” som vi skapar tillsammans. Minoriteter drabbas ibland negativt av normer. De förändras över tid och skiljer sig mellan kulturer. Normer går att förändra! Normer syns inte; de känns. Normer blir mer påtagliga när man är på ett nytt ställe. Vad är det som gäller, just, här? Vi känner av vilka normer som ska gälla. Manligt och kvinnligt? Redan på morgonen väljer man manliga eller kvinnliga attribut.

Normer ger vissa makt och fråntar andra och det är viktigt att se till vilka som gynnas av en viss norm. Normer ska inte vara kränkande eller diskriminerande. Alla människor ska få vara som de vill vara, även om det går emot rådande norm.

Normkrock

Normer handlar om hur man ska vara och uppträda mot varandra i en specifik situation. I skolan ska alla olika (kulturella, sociala och nationella) normer accepteras, men normer som kränker eller diskriminerar andra har ingen plats i skolan. Det finns ett problem med detta eftersom normer är del i många personlighet och om man inte får leva ut det är man inte sig själv, men

Likabehandling:

Likabehandling innebär att behandla alla människor på ett rättvist och likvärdigt sätt, oberoende av deras kön, etnicitet, ålder, religion eller andra egenskaper. Det handlar om att ge samma möjligheter, resurser och rättigheter till alla människor utan att diskriminera eller favorisera någon specifik grupp. Likabehandling strävar efter att skapa en rättvis och jämlik grund för människor att utvecklas och delta på lika villkor i samhället.

Jämlikhet:

Jämlikhet innebär att alla människor har samma rättigheter, möjligheter och tillgång till resurser oavsett kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund eller andra faktorer. Jämlikhet handlar om att skapa en rättvis fördelning av resurser och möjligheter för att minska ojämlikheter och sociala klyftor. Det strävar efter att uppnå en situation där alla har samma chans att uppnå sina mål och förverkliga sin fulla potential.

Jämställdhet:

Jämställdhet fokuserar specifikt på att uppnå jämlikhet mellan könen. Det handlar om att erkänna och eliminera könsskillnader och sträva efter att ge både kvinnor och män samma rättigheter, möjligheter och valfrihet. Jämställdhet strävar efter att utjämna de ojämlikheter och stereotyper som kan finnas baserat på kön, och främjar jämlika villkor för kvinnor och män inom alla samhällsområden, inklusive utbildning, arbete, politik och familjeliv.

Sammanfattningsvis kan normer ses som de regler och förväntningar som styr beteende i samhället, medan likabehandling, jämlikhet och jämställdhet är värderingar och ideal som strävar efter att skapa en rättvis och jämlik samhällsordning där alla människor behandlas på ett rättvist och likvärdigt sätt, oavsett deras egenskaper eller bakgrund.

Begrepp

“Funktionsvariation” istället för funktionsförhindrad.

Könsuttryck = som inte identifierar som man eller kvinna, t.ex. en transperson.

Transsexualitet = ett psykologiskt kön som motsäger det biologiska.

Hur reagerar man, vanligtvis, om man blir utsatt för negativ behandling? Blir du tyst? Reagerar du verbalt eller fysiskt? Blir du aggressiv? Eller blir du passiv? Tar du till offensiven eller defensiven?


Uppgifter

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Välj ett uttalande (en kommentar)

  • Återge uttalandet (kommentaren)
  • Vilka känslor väcker uttalandet (kommentaren)?
  • Hur kan uttalandet (kommentaren) kopplas till normtänkande?

2. Välj en händelse

  • Beskriv händelsen
  • Vilka känslor väcker händelsen?
  • Hur kan händelsen kopplas till normtänkande?

3. Välj en bild

  • Beskriv bilden
  • Vilka känslor väcker bilden?
  • Hur kan bilden kopplas till normtänkande?

 

Länkar

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

http://www.normkritiskpedagogik.se/412203897

http://www.transformering.se/vad-ar-trans/normer

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)