www.larare.at

Formella texttyper

Inom den formella texttypen bör du anpassa din skrivstil efter syfte, mottagare och förutsättningar.Det formella skrivandet är genomtänkt och korrekt medan det informella skrivandet är mer avslappnat och gränsar till det talspråkliga. Det formella skrivande kräver att du...

  • Skriver korrekt och undviker talspråklighet.
  • Hanterar källor och formalia korrekt.
  • Använder metatext och gör kopplingar och jämförelser i dina resonemang och din diskussion.
  • Är övertydlig; var inte rädd att upprepa dig, men med andra ord.

I detta arbetsmoment kommer jag att beröra de vanligaste formella texttyperna: Referat, uppsats/utredande text, PM, (vetenskaplig) artikel och arbetsansökan.

Referatet är en den mest formella av dessa texttyper, medan debattartikeln har ett mer "fritt" upplägg och arbetsansökan ska enbart återge dina meriter.

Referatet är en den mest formella av dessa texttyper, medan debattartikeln har ett mer "fritt" upplägg och arbetsansökan ska enbart återge dina meriter.

Börja med att läsa: texttyper_s.62-s.87 ur Insikter i svenska av Harstad & Tanggaard (läraren tllhandahåller text).

 

Formella texttyper / Länkar

 

 

Formella texttyper / Lärarhandledning

 

Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

Formella texttyper / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)