www.larare.at

Mina funderingar kring NP

I min undervisning i Svenska 1 utgår jag ifrån Skolverkets styrdokument: centralt innehåll och kunskapskrav, inte det Nationella provet (NP). Självklart går jag igenom NP med mina elever och hjälper dem att klara av provet, men kursen är så mycket mer än NP.

I matematik kan man göra en tydligare koppling mellan kursinnehåll och NP, medan det i svenska 1 handlar om flertalet övningar som ska utmynna i kunskap som är användbar, inte en förutsättning, för att klara NP. Jag vill med andra ord att mina elever mycket hellre klarar kursen: Svenska 1 än NP. Kursinnehållet ska med andra ord vara en tillräcklig grund för att klara NP på bästa möjliga vis, men NP är ingen tydlig indikator på elevens övergripande kunskaper som kan anknytas till

Svenska 1

A-delen (det muntliga) handlar om retorik, vilket är ett inslag i kursen Svenska 1.

B-delen handlar om läsförståelse, vilket eleven får kunskap om i t.ex. form av textgranskning; man läser olika typer av texter och diskuterar olikheterna. Men det är faktiskt så att nästan varje moment innehåller ett mindre eller större inslag av läsförståelse.

C-delen handlar om att skriva en längre sammanhängande text i anknytning till ett texthäfte. Att läsa en text och använda det lästa som vidare inspiration och underlag för en egen text är också något som jag använder i flera moment i kursen Svenska 1.

Svenska 3

A-delen handlar om att skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär vilket också är ett inslag i kursinnehållet för Svenska 3.

B-delen (det muntliga) handlar om retorik, vilket är ett inslag i kursen Svenska 3.

De flesta brukar prestera sämre på NP än övrigt i kursen i och med provformen och de begränsade möjligheterna att skriva en väl bearbetad text (en väl bearbetad text får man genom processkrivning).

I några fall är NP-betyget lika med slutbetyget, men det säger inget generellt och allmängiltigt om relationen. Avvikelserna är fler. Allmänt kan kanske sägas att NP-resultatet är generellt sett sämre än slutbetygsresultatet.

Detta betyder inte att jag är ”snäll”, utan handlar om att kursinnehållet är så mycket mer och med så mycket mer innehåll än NP och att NP är ett verktyg för statistik – inte ett tillräckligt betygsunderlag.

/ Joni Stam (15/6 2012) - reviderad 31/3-15

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)