www.larare.at

Kurskrav på E-nivå och inlämning

PDF - Innehållsförteckning -

Här nedan har jag skrivit ner de kurskrav på E-nivå som gäller för Svenska 1 och på vilket sätt eleven kan visa att de nått kravet.

Jonis reflektioner kring detta Quick fix material

Det måste anmärkas att det inte är själva mängden inlämning som spelar roll vid betygsättning, utan det är kvalitet och säga vad man vill om Quick fix så kommer man aldrig ifrån följande:

Desto mer du övar och desto mer ansträning du lägger ner på lärande, desto bättre blir det och desto mer lär du dig.

Det finns faktiskt inga genvägar till studieframgångar - bara hårt arbete och jag måste också här passa på att säga: lärande är mycket mer än ett betyg.

 

Kurskrav / Muntlig förmåga (E1)
 

"Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel."

Inlämning: Gör ett tal där du använder dig av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Ta hjälp av sajten: Tala

 

 

Kurskrav / Argumentation (E2)
 

"Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. "

Inlämning: Skriv en argumenterande text om valfritt ämne. Ta hjälp av sajt: Argumentation och webblektion: Argumentation - 150414 (11:07).

 

 

Kurskrav / Texthantering och texttyper (E3)
 

Kunskapskrav på E-nivå: Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citatteknik och referatteknik.

Inlämning: Gör ett referat (formell sammanfattning) av valfri faktatext. Ta hjälp av sajt: Referat och Niklas Mörks webblektion: Att referera

 

Kurskrav / Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (E4)

"Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet."

Inlämning: Skriv ett fördjupningsarbete om en författare, läs ett verk av denne (texter hittar du här) och skriv lite kort om vilken epok hen tillhör och vad som är just typiskt för den epoken. Leta också upp tema och motiv i textutdraget. Ta hjälp av sajten: Litteraturhistoria och webblektionen: Fördjupningsarbete i litteratur - 150325 (tid: 15:00)

 

 

Kurskrav / Språksociologi (E5)
 

"Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation."

Inlämning: Gör Språksociologihäftet. För högre betyg behöver du ta hjälp av sajten Språksociologi

 

 

Kurskrav / Läsförståelse, samt texthantering
 

Jag vill att du gör minst fem läsloggar

 

Kurskrav / Google-dokumentet
 

Alla kommentarerna ska vara bearbetade i ditt Google dokument. Markerar de du gjort genom att klicka på "Markera som löst".


 

 

Kurskrav / Innehållsförteckning
 
  1. Muntlig förmåga (E1)
  2. Argumentation (E2)
  3. Texthantering och texttyper (E3)
  4. Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (E4)
  5. Språksociologi (E5)
  6. Läsförståelse, samt texthantering
  7. Google-dokumentet

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)