www.larare.at

Kurskrav på E-nivå och inlämning

PDF - Innehållsförteckning -

Här nedan har jag skrivit ner de kurskrav på E-nivå som gäller för Svenska 2 och på vilket sätt eleven kan visa att de nått kravet.

Kursen består (i grova drag) av:

 1. Muntlig presentation
 2. Läsa och återge information; korrekt källhantering
 3. Skriva utredande
 4. Skriva argumenterande
 5. Analysera text
 6. Känna till litteraturhistoria
 7. Språkets uppbyggnad
 8. Språk i Norden

som övar upp 8 olika färdigheter som kan utövas med hjälp av följande sju moment:

 1. Muntlig förmåga (E1)
 2. Texthantering och texttyper (E2)
 3. Argumentation (E3)
 4. Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (E4)
 5. Språklig analys (E5)
 6. Språkförhållanden i Norden (E6)
 7. Läsförståelse, samt texthantering

Jonis reflektioner kring detta Quick fix material

Det måste anmärkas att det inte är själva mängden inlämning som spelar roll vid betygsättning, utan det är kvalitet och säga vad man vill om Quick fix så kommer man aldrig ifrån följande:

Desto mer du övar och desto mer ansträning du lägger ner på lärande, desto bättre blir det och desto mer lär du dig.

Det finns faktiskt inga genvägar till studieframgångar - bara hårt arbete och jag måste också här passa på att säga: lärande är mycket mer än ett betyg.

 

Kurskrav / Muntlig förmåga (E1)
 

"Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel."

Inlämning: Gör ett tal där du använder dig av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Ta hjälp av sajten: Tala

 

 

Kurskrav / Texthantering och texttyper (E2)
 

"Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar."

Inlämning: Gör ett referat (formell sammanfattning) av valfri faktatext. Ta hjälp av sajt: Referat och Niklas Mörks webblektion: Att referera

 

 

Kurskrav / Argumentation (E3)
 

"Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den."

Inlämning: Skriv en argumenterande text om valfritt ämne. Ta hjälp av sajt: Argumentation och webblektion: Argumentation - 150414 (11:07).

 

 

Kurskrav / Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (E4)

"Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället."

Inlämning: Skriv ett fördjupningsarbete om en författare, läs ett verk av denne (texter hittar du här) och skriv lite kort om vilken epok hen tillhör och vad som är just typiskt för den epoken. Leta också uppsamband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället. Ta hjälp av sajten: Litteraturhistoria och webblektionen: Fördjupningsarbete i litteratur - 150325 (tid: 15:00)

 

 

Kurskrav / Språklig analys (E5)
 

Kunskapskrav på E-nivå: Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Inlämning: självrättande prov: Grammatik - ordklasser (32 frågor) - faktaunderlag

 

 

Kurskrav / Språkförhållanden i Norden (E6)
 

"Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden."

Inlämning: självrättande prov: Språkförhållanden i Norden 1 (20 frågor) - faktaunderlag

 

 

Kurskrav / Läsförståelse, samt texthantering
 

Jag vill att du gör minst fem läsloggar

 

Kurskrav / Google-dokumentet
 

Alla kommentarerna ska vara bearbetade i ditt Google dokument. Markerar de du gjort genom att klicka på "Markera som löst".

 

 

Kurskrav / Innehållsförteckning
 
 1. Muntlig förmåga (E1)
 2. Texthantering och texttyper (E2)
 3. Argumentation (E3)
 4. Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (E4)
 5. Språklig analys (E5)
 6. Språkförhållanden i Norden (E6)
 7. Läsförståelse, samt texthantering
 8. Google-dokumentet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)