www.larare.at

Kurskrav på C-nivå och inlämning

PDF - Innehållsförteckning -

Här nedan har jag skrivit ner de kurskrav på C-nivå som gäller för Svenska 3 och på vilket sätt eleven kan visa att de nått kravet.

Jonis reflektioner kring detta Quick fix material

Det måste anmärkas att det inte är själva mängden inlämning som spelar roll vid betygsättning, utan det är kvalitet och säga vad man vill om Quick fix så kommer man aldrig ifrån följande:

Desto mer du övar och desto mer ansträning du lägger ner på lärande, desto bättre blir det och desto mer lär du dig.

Det finns faktiskt inga genvägar till studieframgångar - bara hårt arbete och jag måste också här passa på att säga: lärande är mycket mer än ett betyg.

 

Kurskrav / Muntlig förmåga (C1)
 
C1. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Vilket du kan visa upp genom att hålla det muntliga NP (del B).

Vilket du kan visa upp genom att göraföljande självrättande prov:

 1. Stilfigurer 1 - faktaunderlag
 2. Stilfigurer 2 - faktaunderlag

 

Kurskrav / Texthantering och texttyper (C2)
 

C2. Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Vilket du kan visa upp genom att skriva referat av valfri faktatext. Ta hjälp av Referat och lägga in referatmarkörer i ditt fördjupningsarbete (se nedan).

Vilket du kan visa upp genom att göraföljande självrättande prov:

 1. Texttyper - faktaunderlag
 2. Högskoleprovet - Ord 3 - 1/2 2008

 

Kurskrav / Argumentation (C3)
 

C3. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.

Vilket du kan visa upp genom att skriva en debattartikel. Ta hjälp av Argumentation och Debattartikel

 

Kurskrav / Retorik (C4)
 

C4. Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

Vilket du kan visa upp med hjälp av Retorikprov (11 frågor) - faktaunderlag.

Vilket du kan visa upp genom att hålla en muntlig presentation.

 

Kurskrav / Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (C5)
 

C5. Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Vilket du kan visa upp genom att göra Litteraturhistoria 1 (22 frågor) och Litteraturhistoria 2 (23 frågor) - faktaunderlag och via ditt fördjupningsarbete. Ta hjälp av följande när du ska göra det: Fördjupningsarbete i litteratur - 150325 (tid: 15:00). Fler länkar finns på www.larare.at.

 

Kurskrav / Språkhistoria (C6)
 

C6. Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Vilket du kan visa upp genom att göra Provet i webbutförande (Google-formulär). För att klara provet behöver du läsa in dig på följande material: underlag

 

Kurskrav / Läsförståelse, samt texthantering
 

Jag vill att du gör minst fem läsloggar

 

Kurskrav / Google-dokumentet
 

Alla kommentarerna ska vara bearbetade i ditt Google dokument. Markerar de du gjort genom att klicka på "Markera som löst".


Kurskrav / Innehållsförteckning
 
 1. Muntlig förmåga (C1)
 2. Texthantering och texttyper (C2)
 3. Argumentation (C3)
 4. Retorik (C4)
 5. Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (C5)
 6. Språkhistoria (C6)
 7. Läsförståelse, samt texthantering
 8. Google-dokumentet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)