www.larare.at

Kurskrav på E-nivå och inlämning

Innehållsförteckning -

Här nedan har jag skrivit ner de kurskrav på E-nivå som gäller för Svenska 3 och på vilket sätt eleven kan visa att de nått kravet.

Jonis reflektioner kring detta Quick fix material

Det måste anmärkas att det inte är själva mängden inlämning som spelar roll vid betygsättning, utan det är kvalitet och säga vad man vill om Quick fix så kommer man aldrig ifrån följande:

Desto mer du övar och desto mer ansträning du lägger ner på lärande, desto bättre blir det och desto mer lär du dig.

Det finns faktiskt inga genvägar till studieframgångar - bara hårt arbete och jag måste också här passa på att säga: lärande är mycket mer än ett betyg.

 

Kurskrav / Muntlig förmåga (E1)
 

"Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel."

Inlämning: Gör ett tal där du använder dig av ett presentationstekniskt hjälpmedel. Ta hjälp av sajten: Tala

 

Kurskrav / Texthantering och texttyper (E2)
 

"Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar."

Inlämning: Gör ett referat (formell sammanfattning) av valfri faktatext. Ta hjälp av sajt: Referat och Niklas Mörks webblektion: Att referera

 

Kurskrav / Argumentation (E3)
 

"Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den."

Inlämning: Skriv en argumenterande text om valfritt ämne. Ta hjälp av sajt: Argumentation och webblektion: Argumentation - 150414 (11:07).

 

Kurskrav / Retorik (E4)
 

"Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik."

Retorikprov (11 frågor) - faktaunderlag och muntlig eller skriftlig analys av ett tal. Ta hjälp av sajten Tala (orange).

 

Kurskrav / Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (E5)
 

"Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna."

Inlämning: Skriv ett fördjupningsarbete om en författare, läs ett verk av denne (texter hittar du här) och skriv lite kort om vilken epok hen tillhör och vad som är just typiskt för den epoken. Leta också upp tema och motiv i textutdraget. Ta hjälp av sajten: Litteraturhistoria och webblektionen: Fördjupningsarbete i litteratur - 150325 (tid: 15:00)

Gör självrättande prov: Litteraturvetenskapliga begrepp 1 (10 frågor) och ta hjälp av Begrepp

 

Kurskrav / Språkhistoria (E6)
 

Kunskapskrav på E-nivå: Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.

Inlämning: Gör språkhistoriarov (Google-formulär). Ta hjälp av Språkhistoria.

 

Kurskrav / Läsförståelse, samt texthantering
 

Jag vill att du gör minst fem läsloggar

 

Kurskrav / Google-dokumentet
 

Alla kommentarerna ska vara bearbetade i ditt Google dokument. Markerar de du gjort genom att klicka på "Markera som löst".

 

 

Kurskrav / Innehållsförteckning
 
  1. Muntlig förmåga (E1)
  2. Texthantering och texttyper (E2)
  3. Argumentation (E3)
  4. Retorik (E4)
  5. Litteraturhistoria, textanalys och texthantering (E5)
  6. Språkhistoria (E6)
  7. Läsförståelse, samt texthantering
  8. Google-dokumentet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)