www.larare.at

Svenskaämnets syfte

Innehållsförteckning -

Texten ovan är tagen från folkskolans målbeskrivning från 1950-talet och som tur är har det hänt en del sedan dess. Det är inte bara skrivet på ett väldigt invecklat språk, texten är EN mening!

i Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Dessa förmågor finns summerade under 9 förmågor. Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Samhällets utveckling och digitaliseringen påverkar språk, språkbruk och former för kommunikation. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och kommunicera i en vidgad digital textvärld med interaktiva och föränderliga texter.

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. "I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter.

I undervisningen ska eleverna ges rikliga tillfällen att tala, skriva, läsa och lyssna. Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera egna och andras framställningar samt bearbeta sina framställningar, efter egen värdering och andras råd. I undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.

Skolverket (uppdaterad 29/7-2007)

Läs mer om 9 förmågor, Färdigheter i Svenskämnet, Styrdokument, Jobba med Måluppfyllelse, pedagogisk tanke kopplat till moment

 

Svenskaämnets syfte / Målsättning inom svenskämnet
 
  • Du kommer att öva upp förmågan att hantera information källkritiskt; läsa, tala, samtala och presentera ett material både muntligt och skriftligt med hänsyn till mottagare och situation.
  • Du kommer att känna till huvudgenrerna inom litteratur, några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap. Och berättartekniska och stilistiska drag i dessa.
  • Du kommer ha kännedom om det svenska språkets uppbyggnad, samt känna till svenska språkets ursprung. Och lite om grannspråken i Norden.
  • Du kommer kunna reflektera över olika former av språklig variation.

 

Svenskaämnets syfte / Koppling till område
 

Här nedan har jag formulerat frågor i koppling till svenskämnets syfte och förmågor. Jag har kategoriserat enligt följande:

 

Tala

01. Hur väl kan du tala inför andra?

02. Hur väl kan du anpassa dig till en viss kommunikationssituation

03. Hur väl lyckas du vanligtvis delta i förberedda samtal och diskussioner?

04. Hur väl lyckas du vanligtvis att utforma muntliga framställningar?

05. Hur väl lyckas du tillämpa retoriska arbetsprocesser, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig framställning? (SVE02 och SVE03)

06. Hur väl lyckas du skapa muntliga framställningar som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation?

Språk

01. Hur god kännedom har du om det svenska språkets uppbyggnad? (SVE02)

02. Hur god kännedom har du om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden? (SVE02)

03. Hur god kännedom har du om det svenska språkets ursprung? (SVE03)

04. Hur god kännedom har du om olika former av språklig variation?

Läsa

01. Hur bra är du på att läsa?

02. Hur lätt har du vanligtvis med att förstå det du läser?

03. Hur väl lyckas du vanligtvis med att ha ett källkritiskt förhållningssätt när du väljer källor?

04. Hur väl kan du använda dig av det lästa och göra något eget utifrån det?

Skriva

01. Hur väl behärskar du språkriktighet; alltså hur bra är du att skriva rätt?

02. Hur väl lyckas du vanligtvis med att skriva texter?

03. Hur väl lyckas du tillämpa retoriska arbetsprocesser, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra skriftlig framställning? (SVE02 och SVE03)

04. Hur väl lyckas du skapa skriftliga framställningar som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation?

Litteraturvetenskap

01. Hur väl känner du till centrala svenska skönlitterära verk?

02. Hur väl känner du till centrala internationella skönlitterära verk?

03. Känner du till många olika författarskap, såväl kvinnor som män?

04. Hur väl lyckas du koppla kända författare och verk till tidsperiod (epok)?

Skönlitteratur

01. Hur väl känner du till de vanligaste litterära genrerna?

02. Hur väl känner du till vanliga litterära berättartekniska och stilistiska drag i skönlitteratur från olika tider?

03. Hur väl lyckas du vanligtvis med att reflektera över skönlitteratur?

04. Hur väl kan du använda dig av skönlitteratur och göra något eget utifrån det?

Film och andra medier

01. Hur väl känner du till vanliga berättartekniska och stilistiska drag i film och andra medier?

 

Svenskaämnets syfte / Koppling till moment
 

Moment: Inledande skrivuppgift

Syfte: att utveckla sin förmåga att både förstå och skriva om texter. Jobba med litteratur från litteraturkanon. Arbeta med texter samt andra medier som källor till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.

 

 

Moment: Litteratur

Syfte: att utveckla sin förmåga att både förstå och skriva om texter. Jobba med litteratur från litteraturkanon. Arbeta med texter samt andra medier som källor till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Valbart inslag: lära sig värdera egna och andras skriftliga framställningar samt bearbeta dem både efter klasskamraters och lärares råd.

 

 

Moment: Läsförståelse & texttyper

Syfte: att utveckla sin förmåga att både känna till och skriva olika typer av texter. Utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

 

 

Moment: Läsning

Syfte: att utveckla sin förmåga att både förstå och skriva om texter. Arbeta med texter samt andra medier som källor till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Stimulera till lust att läsa.

 

 

Moment: Språk

Syfte: att behärska både språkriktighet och skrivhantverket. Att reflektera över olika typer av språklig variation. Bygga upp sin egen språkförmåga och tillägna sig språkliga redskap.

 

 

Moment: Språkets uppbyggnad

Syfte: att utveckla sin förmåga att förstå hur språket är uppbyggt främst utifrån gramatik och meningskonstruktion. Att reflektera över olika typer av språklig variation. Bygga upp sin egen språkförmåga och tillägna sig språkliga redskap.

 

 

Moment: Språkförhållanden i Norden

Syfte: att känna till de olika språkförhållandena som gäller i Norden (Danmark, Finland (och tillhörande Åland), Island, Norge och Sverige samt Färöarna och Grönland som tillhör Danmark. Att reflektera över olika typer av språklig variation.

 

 

Moment: Språkhistoria

Syfte: att känna till svenska språkets historia. Utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

 

 

Moment: Språksociologi

Syfte: att känna till olika sociala mönster som påverkar språk och språkbruk. Att reflektera över olika typer av språklig variation.

 

 

Moment: Tala & argumentation

Syfte: att utveckla sin förmåga att argumentera både skriftligt och muntligt. Utveckla kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor för att stärka argumentationen. Stimulera till lust att tala, skriva, läsa och lyssna. Utveckla kunskaper i muntlig kommunikation: bli bättre på retorik. Lära sig värdera egna och andras muntliga framställningar samt bearbeta dem både efter klasskamraters och lärares råd.

 

Svenskaämnets syfte / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)