www.larare.at

5-paragrafsuppsats

En 5-paragrafsuppsats är en argumenterande text som består av enbart fem stycken (paragrafer). Den första paragrafen är en introduktion till ämnet följt av en tes (alltså ett ställningstagande som textförfattaren presenterar).

Sedan följer tre paragrafer med tre olika argument för tesen (det starkaste först, och sedan de andra i "fallande" ordning). Varje paragraf (2-4) består av Point, Quote and Explanation; alltså argument, källa som stärker argumentet och en avslutande förklaring.

Och avslutningsvis den femte paragrafen som är en avslutning.

1:a paragrafen = introduction; hook and thesis

2:a paragrafen = body: Topic sentence and quote-sandwich

3:a paragrafen = body: Topic sentence and quote-sandwich

4:a paragrafen = body: Topic sentence and quote-sandwich

5:a paragrafen = Conclusion

 

Läs mer om Argumentation, PQE

 

5-paragrafsuppsats / 1:a paragrafen
 

1:a paragrafen eller stycket är en introduktion där läsaren informeras om vad uppsatsen kommer att handla om. En bra introduktion innehåller två saker:

Hook (hake)

Det kan vara ett citat, en definition eller en kort berättelse om en egen erfarenhet som relaterar till ämnet. Poängen med en hook är att väcka läsarens intresse så att han eller hon fortsätter läsa din uppsats.

Thesis (tes)

Din thesis är uppsatsens huvudsakliga tema eller innehåll; alltså textförfattarens ställningstagande. Den ska vara så kort och slagkraftig som möjligt och bör upprepas minst tre gånger i uppsatsen. Om du har svårt att formulera den, ställ dig frågan: Vad vill jag ha sagt i den här uppsatsen? Svaret på frågan är din thesis. Annars kan du ta hjälp av följande:

1. Avgränsa och precisera sakfråga och eventuella problem

2. Frågeformulering

3. Omformulera fråga till sakförhållande

4. Leta rätt på nyckelord som stödjer ditt sakförhållande

5. Leta rätt på ett kontraargument; alltså något som motsätter sig din fråga eller ditt sakförhållande

Slå ihop svaren på 5, 3, 4 så har du din tes.

 

5-paragrafsuppsats / 2:a - 4:e paragrafen
 

Paragraferna 2 - 4 består av argument som stödjer din tes. Består av två huvudkomponenter:

Topic sentence

Presentation av vad stycket kommer att handla om.

Quote-sandwich

  1. Intro: source, argument, claim
  2. Evidence: quote/paraphrase, evidence
  3. Analysis: connects the claim to evidence, conclusions, warrant

När du skriver en akademisk uppsats ska du hänvisa till andra källor för att stärka din text trovärdighet och som stöd för dina argument.

 

5-paragrafsuppsats / 5:e paragrafen
 

I sista avslutande stycket ska det finnas tre inslag:

  1. Sammanfattning
  2. Slutsats där du ska upprepa din tes
  3. Knyt ihop säcken genom att anknyta till din "hook"

 

5-paragrafsuppsats / Färgmarkering
 

Texten kan i princip bestå av 13 delar och för att särskilja delarna från varandra kan man färgmarkera direkt i texten för att få bättre överblick samt säkerställa att allt finns med.

Man kan i färgsättningen utgå utifrån färgordningen på regnbågen: röd, orange, gul, grön, blå och lila.

= = =
"Heading" Rubriker = grå.
Första paragrafen: del 1 ("Hook") = röd.
Första paragrafen: del 2 ("Thesis") = orange.
 
Andra paragrafen: del 1 (argument 1: "point") = gul.
Andra paragrafen: del 2 (“Quote”, källa som stärker "point") = grön.
Andra paragrafen: del 3 (koppling mellan “Quote” och "point" = blå
 
Tredje paragrafen: del 1 (argument 1: "point") = gul.
Tredje paragrafen: del 2 (“Quote”, källa som stärker "point") = grön.
Tredje paragrafen: del 3 (koppling mellan “Quote” och "point" = blå
 
Fjärde paragrafen: del 1 (argument 1: "point") = gul.
Fjärde paragrafen: del 2 (“Quote”, källa som stärker "point") = grön.
Fjärde paragrafen: del 3 (koppling mellan “Quote” och "point" = blå
 
Femte paragrafen: Summering: "Hook", "Thesis" och resultat = Lila

Den femte paragrafen kan avslutas med en personlig reflektion där eleven kopplar både till sin egen verklighet och samhället i stort och därefter föreslå en lösning.

Och för att komma ihåg färgningen lättare kan man använda följande tabell:

1: "Heading" Rubriken är skriven i sten.
2: “Hook” Köttkroken i köttet och blodet som flyter.
3: “Thesis” Apelsinen är sur!
4: “Point” Det gyllene argumentet.
5: “Quote” Bevisföring som gör så att argumentet grönskar.
6: “Explanation”
Kopplingen är som världshaven som binder samman kontinenterna.
13: “Summary” En avslutande summering är kunglig.


5-paragrafsuppsats / Filmklipp
 

Teaching the Quote Sandwich

 

 

5-paragrafsuppsats / Länkar
 

Linas uppsatsskrivarskola

 

 

5-paragrafsuppsats / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)