www.larare.at

Nutida filosofi

Bildspel

Välj ETT av följande fem olika spår:

1. Kulturkritik

Slavoj Žižek är en slovensk filosof och kulturkritiker som ifrågasätter och analyserar modern kultur, kapitalism och ideologier. Terry Eagleton: En brittisk litteraturkritiker och filosof som undersöker förhållandet mellan kultur, litteratur och politik. Slavoj Žižek (YouTube)

2. Hållbar utveckling

Naomi Klein är en kanadensisk journalist och författare som utforskar kopplingen mellan ekonomi, klimatförändringar och hållbar utveckling. Amartya Sen: En indisk ekonom och filosof som betonar betydelsen av hållbar utveckling och social rättvisa.

Ekosofi - Arne Naes

Djurens rätt - Peter Singer

3. Psykologi och sociologi

Daniel Kahneman är en israelisk-amerikansk psykolog som har forskat om beslutsfattande och kognitiva biaser.

Carol Dweck är en amerikansk psykolog som har bidragit till teorin om "growth mindset" och betonar vikten av att se på intelligens och förmågor som utvecklingsbara.

Zygmunt Bauman är en polsk sociolog och filosof som analyserar modernitetens sociala och kulturella förändringar samt konsumtionssamhällets dynamik.

Pierre Bourdieu är en fransk sociolog som fokuserar på makt, symboliskt kapital och sociala strukturer i samhället.

Postmodernism - Paul-Michel Foucault

4. Feminism

Judith Butler är en amerikansk filosof och feminist som har bidragit till teorin om kön och identitet samt ifrågasätter binära könskategorier.Judith Butler (YouTube)

5. Rättvisa

Martha Nussbaum är en amerikansk filosof som har utvecklat teorin om rättvisans möjligheter och betonar betydelsen av att främja mänsklig värdighet och jämlikhet.

Miranda Fricker (YouTube)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)