www.larare.at

Spelfilm i undervisningen

Med hjälp av spelfilm i undervisningen kan man få elever att genom upplevelsen förstå mer och med hjälp av fler sinnen lära sig mer. Berättelsens dramaturgi underlättar förståelse och gör det oftare lättare att både följa berättelsens röda tråd och diskutera tematik.

Starka filmer väcker många känslor. Och dessa kan vara mycket bra diskussionsunderlag vid lärandet. Det är ju så att utan den första känslan kan man inte nå den slutgiltiga tanken. Det gäller alltså att ha ett fenomenologisk perspektiv: vad erfar eleven? Och hur kan denna upplevelse användas i en inlärningssituation?

Film är ett högst kroppsligt medium. Man reagerar faktiskt kroppsligt! Efter filmens slut finns kroppsminnen kvar och dessa kan lätt kopplas till både känslor, erfarenheter och idéer. Allt detta sammanflätas tillsammans med empati så att eleven kan koppla filmupplevelser med egna upplevelser och framför allt öva på att relatera, göra associationer och dra paralleller kors och tvärs. En upplevelse som förstärks av att vi i filmen oftast får följa en person genom en händelse och hur hen utvecklas. I vissa fall kan eleven identifiera sig med hjälten eller i bästa fall ifrågasätta hjältens roll i dramat. Underskatta inte Identifikationens starka attraktionskraft och framför allt värde vid vidare diskussion!

Film är som sagt en kroppslig och kognitiv upplevelse, men kan också ge upphov till oförståelse inför det man ser; att något så hemskt kan aldrig ha hänt! Det är overkligt. Men då gäller det att inte fastna i antipatin gentemot ondskan, se utöver det och se till omständigheterna och förutsättningarna som gällde när skeendet ägde rum.

Vi måste ha med känsloupplevelse som komplement till det kognitiva tänkandet. Men man får inte glömma att filmen är en estetisk produkt vars främsta syfte inte är att skildra ett sant eller historiskt skeende utan att med hjälp av sannolika händelser skildra liv samt att underhålla oss tittare.

Det viktiga är att göra något; att inte bara släppa filmen. För det första ska man hålla sig kvar vid själva känsloupplevelsen, fär det andra ska man sätta ord på känslor och i vissa fall dra in olika teorier och fakta och avslutningsvis ska det resultera i ett matarial som läraren kan få tillgång till. Det kan vara skriftligt, muntligt eller i någon annan presentationsform. Ta gärna hjälp av Digitala resurser. Därefter ska läraren ställa materialet jämte kunskapskrav och värdera det och slutligen betygsätta det. Men innan vi kommit så här långt kan det finnas en poäng med precis innan och precis efter filmen anknyta till "momentmål och/eller "examensmål".

Läs mer om: Filmanalys , Digitala resurser ,

Spelfilm i undervisningen

.

.

.

.

Joni Stam (2016)

.

.