www.larare.at

Välkommen att läsa psykologi

Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Eleverna ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten.

Varför behöver man läsa psykologi i skolan?

Det finns flera anledningar till varför det kan vara viktigt att lära sig psykologi i skolan:

Psykologi kan hjälpa eleverna att utveckla en förståelse för sig själva och andra människor. Genom att titta på psykologiska teorier kan eleverna lära sig mer om mänskligt beteende och hur det påverkas av olika faktorer, som exempelvis biologi, kultur och sociala interaktioner.

Studier i psykologi kan också hjälpa eleverna att utveckla sin kommunikationsförmåga och interpersonella färdigheter. Genom att titta på kommunikation, konflikthantering och socialt stöd kan eleverna lära sig att förbättra sina relationer med andra människor.

Psykologi kan bidra till ökad medvetenhet om mental hälsa och sjukdomar. Genom att titta på psykiska störningar och behandlingar kan eleverna lära sig mer om mental hälsa och bli mer empatiska och förstående gentemot personer som lider av psykiska problem.

Studier i psykologi kan också bidra till utvecklingen av elevernas kritiska tänkande- och forskningsfärdigheter. Genom att titta på psykologisk forskning och vetenskapliga metoder kan eleverna lära sig att analysera data och dra välgrundade slutsatser.

Sammanfattningsvis kan studier i psykologi bidra till utvecklingen av elevernas förståelse för sig själva och andra människor, kommunikationsförmåga, medvetenhet om mental hälsa och forskningsfärdigheter. Detta kan hjälpa eleverna att bli mer empatiska, kommunikativa och kritiskt tänkande individer.

 

Länkar

Frågor i anknytning till syftet

Psykologi 1

Psykologi 2a