www.larare.at

Nationellt prov - Svenska 1

Provet är som namnet avslöjar en nationell översyn av elevernas kunskaper. Det är ett ett stöd för läraren och bidrar till likvärdig bedömning och betygssättning i skolan. Men poängteras bör att de nationella proven inte är examensprov, utan ska vara en del i avstämningen av en elevs kunskaper hittills.

De nationella proven har framför allt en summativ funktion vilket betyder att de ger ett specifikt betyg. Men kan också användas formativt och vara en naturlig del i undervisning och bedömning. Provresultaten ger information om vilka kunskaper en elev har och vilka hen saknar och som behöver utvecklas.

Provet är valfritt för studieförberedande program.

Provet är obligatoriskt för yrkesförberedande program.

Provet består av tre delar. Läs mer om delar i denna sajt: A, B och C.

Bildspel till de olika proven: A, B och C.

Filmklipp: föreläsning till del C

 

Nationella prov - Svenska 1 / A-delen
 

A-delen består av en muntlig presentation (i anknytning till tema). I anknytning till talet får publiken arbeta med kamratrespons - använd följande material.

Använd ett Presentationstekniskt hjälpmedel.

Källor är inget krav, men bör finnas med för att göra talet så intressant som möjligt.

Eleven ska fylla i ett Elevformulär och lämna in till läraren senast en dag före framförandet.

 • Förmågor: 1, 2 och 3
 • Centralt innehåll: 1
 • Betygskriterier: E1, C1 och A1

Förslag på upplägg (gemensam förberedelse ca 60 min och individuell förberedelse ca 1 vecka)

Föreläsning (ca 15 min)

 • Gå igenom temat i helklass
 • Inspiration: bilderna och bubblorna i häftet
 • Utförande:
  • Muntlig presentation på ca 4 min (+- 2 min)
  • Presentationstekniskt hjälpmedel
  • Publik ca 5 personer
  • Källor

Grupparbete (ca 45 min)

 1. Läs instruktionerna i texthäftet
 2. Gå laget runt där ni berättar hur ni förstått uppgiften
 3. Titta på bilderna och diskutera hur de hänger samman med temat
 4. Läs “bubblorna” (s.4) och koppla dem till temat.
 5. Börja jobba med ditt tal

Uppsala Universitet

 

Nationella prov - Svenska 1 / B-delen
 

B-delen handlar om läsförståelse. Jobba systematisk och stryk gärna under i texthäftet. Läs en text och besvara sedan frågorna till den texten. Sedan tar du itu med nästa text och gör samma sak. Läs gärna texterna flera gånger om du inte förstår eller är tillräckligt fokuserad under första läsningen.

Material: texthäfte, penna, sudd, kladdpapper och snille

Uppsala Universitet

 

Nationella prov - Svenska 1 / C-delen
 

I C-delen ska man skriva en längre text i anknytning till tema och häfte.

Du får välja mellan flera "uppdrag" i frågehäftet. Och det är mycket viktigt att du läser instruktionerna noggrant. I frågorna brukar det uttryckligen stå vilken texttyp du ska skriva i. I frågorna får du också oftast förslag på vilka texter man kan använda när man skriver sitt arbete.

Ett tips: välj det "uppdrag" som föreslår den text du tycker bäst om, inte den som är lättast. För det blir problem när du inte har tillräckligt för att skriva en längre text. Om du tycker om en text ökar med andra ord sannolikheten att du kan tycka mer och därigenom skriva mer.

Material: texthäfte, dator och snille

 • Förmåga: 4, 7
 • Centralt innehåll: 2 och 4
 • Betygskriterier: E2, C2, A2, E3, C3, A3

Uppsala Universitet

 

Nationella prov - Svenska 1 / Övningsmaterial
 

Tema

Diskutera temat i helklass eller mindre grupper.

Skriv kortare texter kring det övergripande temat eller en "bubbla".

 

 

Nationella prov - Svenska 1 / FAQ
 

FAQ = frågor och svar

 

Nationella prov - Svenska 1 / Läs mer
 

läs mer

 

Nationella prov - Svenska 1 / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)