www.larare.at

Språk

Språk utgörs av ett grammatiskt system, tolkningsbara ljudvågor som kan omvandlas till tecken ur ett teckensystem som kallas alfabet.

Alfabetet innehåller två typer av bokstäver:

 1. vokaler: a, e, i, o, u, y, å, ä och ö.
  • Hårda vokaler: a, o, u och å.
  • Mjuka vokaler: e, i, y, ä och ö.
 2. konsonanter: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, z och x.

   

  vokaler

  konsonanter

  talljud

  Svenska

  17 18 35

  Danska

  32 20 52

  Norska

  19 25 44

  Isländsk

  16 22 38

  Engelska

  12 24 36

  Finska

  16 18 34

  Spanska

  5 20 25

Språk möjliggör tankar och idéer som vi kan kommunicera. Språk hjälper oss alltså att uttrycka oss, förstå och minnas. "Språk är inte bara nyckeln till en oändlig värld av verklighet och fantasi, språk är också makt. Språk är möjligheten att ta makten över sitt eget liv, att förstå, följa med och kunna påverka samhället. Att kunna välja utbildning, yrke och livsstil. Att kunna påverka sin egen och samhällets framtid. Demokrati. [---] Språket är inte bara möjligheten att kunna kommunicera med andra och att kunna påverka. Språket är också en förutsättning för att kunna utveckla det egna inre jagets tankar, känslor och idéer. Att existera, växa och utnyttja sin fulla potential."

"Tänk vilken vanmakt, att känna sig utanför, att inte förstå, att inte kunna sätta ord på sina egna känslor och upplevelser. Ett fängelse, en begränsning i den egna uttrycksförmågan..."

Källa

Vad är språk, egentligen? Ibland förklaras språk som ett grammatiskt system med lexikon (ordförråd) och regler för hur orden kombineras till satser.

 1. Språk är tolkningsbara ljudvågor. Ljud som utgör ett språk som vi delar med andra.
 2. Språk möjliggör kommunikation och förståelse mellan två eller flera personer.
 3. Språk möjliggör också tanken, minnet och möjligheten att förstå. Språk är alltså något som stärker och möjliggör tankar hos den enskilda individen.

Kan tanken finnas utan språk? Läs mer om relationen språk och tanke .

”Cogito ergo sum” - ”Jag tänker alltså finns jag” (Descartes).

Man anmäler sin närvaro med, inte bara kroppen, utan också med språket – för språket säger en hel del om vem man är.

Det skulle förmodligen inte finnas ett språk om inte människan var kapabel till att tänka och samverka med andra människor (och vice versa – hon skulle förmodligen ha dött ut). Människan är ett socialt djur och behöver samverka och förstå andra.
Vad är en människa? Definiera människan.

Alla levande varelser är djur, människor är (rationella) djur som går upprätt och talar. Men är alla människor lika, nej, för vi har något som kallas personlighet, men vem är?

Ett språk består av många olika beståndsdelar som man måste behärska för att ha ett välutvecklat språk.

Hur kan man då nå andra språkligt? Jo, genom att kombinera följande:

 • Tal- och skrivkunnighet
 • Ordförråd
 • Språkregler och språknormer (t.ex. Grammatik och språkriktighet)
 • (Ut)tal/skrivhantverket

Läs mer om: Grammatik, Teckensystem (Fonem, Morfem, Ord, Fras, Sats, Mening, Texten), Språkets makt och vanmakt och Språkfilosofi

.

Språk / Elever om språk: vad är språk?
 
  1. Språk förändrar världen
  2. Språk är som min högerhand eller hjärna - allt handlar om språk: allts du gör eller upplever
  3. Det finns nationella språk. Det finns även kroppsspråk och teckenspråk och blindskrift
  4. Kroppsspråk gör så att man lättare kan läsa av en persons känslor
  5. Språk uppkom från vanliga ljud - ljud och språk går hand i hand
  6. Språk är ett sätt kommunicera med varandra
  7. Språk är en grej vi använder för att förklara grejer
  8. Språk är något häftigt och imponerande
  9. Det finns talspråk och skriftspråk
  10. Språk utgör kombination av ljud
  11. Dialekter är variationer av ett och samma språk
  12. Språket har alltid utvecklats mellan oss människor och kommer att fortsätta utvecklas
  13. Språk är ljud, ofta irriterande
  14. De flesta språk härstammar från tidigare eller andra språk
  15. Språk symboliserar ett land eller en folkgrupp
  16. Språk är ett sätt att uttrycka känslor
  17. Bildspråk är också ett språk
  18. Språk kan vara ett sätt att visa tillhörighet
  19. Språk kan vara ett sätt att markera avstånd
  20. Språk kan vara ett sätt att visa och få makt
  21. Det är bara fördelar med att kunna fler språk
  22. Språk är något vi talar
  23. Barn lär sig språk lika naturligt som de lär sig att gå
  24. En vinkning är språk, likaså en flört och förhoppningsvis får man den besvarad
  25. Utan språk fungerar ingenting

Bildspel (PP) och Animation (tid: 2:59)

.

Språk / Den språkliga basen
 

Det som ett barn lär sig språkligt fram till skolåldern kallas för den språkliga basen och innehåller uttal, grammatik och flytande tal. Små barn lär sig så många språk som det har tillgång till. Det gör att det är möjligt att ge ett barn en språklig bas i flera språk samtidigt.

.

.

Språk / Jobba mer med språk
 

.

Språk / Ordförråd
 

Denna del av språket slutar man aldrig att utveckla eftersom man ständigt lär sig nya ord. Dessutom är språk inget som är statiskt utan även språk utvecklas hela tiden. Man kan aldrig bli fullärd när det gäller ordförråd. Man måste skilja på:

1. Passivt ordförråd (ord och begrepp som man förstår, men inte normalt använder)

och

2. Aktivt ordförråd (ord och begrepp som man regelbundet använder).

Ordförståelsen är det passiva ordförrådet, man förstår alltid mer än vad man själv kan säga. Det aktiva ordförrådet är de ord som man förstår och kan använda i sitt rätta sammanhang.

.Läs mer: Ord

 

Språk / Pragmatik
 

Alla språk är knutna till sociala och kulturella sammanhang. Det går inte att lära sig ett språk utan att samtidigt lära sig om dess kultur, eftersom kulturen färgar av sig på språket. När man lär sig ett nytt språk lär man sig också hur man ska bete sig. När man t.ex. lär sig att hälsa lär man sig samtidigt hur man ska se på varandra, hur man ska röra vid varandra och vilka gester som är accepterade. Kroppsspråket är en viktig del av pragmatiken.

.

Språk / Intressant språkfakta
 

Vilket är det snabbast talade språket?

Japanska är det snabbaste inspelade språket. Den har en hastighet på 7,84 stavelser per sekund.

Spanska ligger precis efter japanska och är nästan lika snabb med en hastighet på 7,82 stavelser per sekund.

Franska ligger bara lite långt efter med en hastighet på 7,18 stavelser per sekund.

Italienska är relativt långsammare än spanska och franska med en hastighet på 6,99 stavelser per sekund.

Engelska är bland de långsammare språken med en hastighet på 6,19 stavelser per sekund.

Vilka språk anses vara svårast att lära sig?

Mandarin (kinesiska) är känt för sina komplexa tonala system och de tusentals skrifttecknen som används. Att behärska uttalet och skriftspråket kan vara mycket tidskrävande.

Arabiska använder ett annorlunda skriftsystem och har också komplexa grammatiska regler. Dessutom kan dialekterna variera avsevärt från region till region.

Ryska har en annorlunda skrift än latinska alfabetet, och dess grammatik kan vara utmanande med sina sex kasus och böjningar.

Finska är känt för sin grammatiska komplexitet och sina många kasus samt bristen på släktskap med de flesta andra europeiska språk.

Hindi/Urdu använder ett annat skriftsystem (Devanagari-skriptet) och har en rik grammatik och ett stort ordförråd.

Japanska använder både kanji (kinesiska tecken) och två kana-skriftsystem (hiragana och katakana), vilket gör skriftspråket komplext. Dessutom har det olika artighetsnivåer i tal och skrift.

Ungerska har en unik grammatisk struktur med 18 kasus och en mängd olika ändelser som kan vara svåra att behärska.

 

Språk / Språk i språket (jargong)
 

Jargong innebär ett exkluderande (uteslutande) språkbruk som ofta är svårbegripligt för utomstående.

Språk / FAQ
 

Språk (Google dokument)

Språkriktighet (Google dokument)

 

Språk / Sajter
 
 1. Start: språk
 2. Språk och tanke
 3. Språk kontra text
 4. Bildspråk
 5. Lagspråk & kanslisvenska
 6. Språkfrågor
 7. Språkriktighet
 8. Skrivhantverket
 9. Satsradning
 10. Textbindning
 11. Film
 12. Grammatik
 13. Språkets uppbygnad
 14. Språkhistoria
 15. Morfologi
 16. Semiotik
 17. Talspråkligt kontra skriftspråkligt
 18. Minoritetsspråk
 19. Maktspråk
 20. Sportspråk
 21. Fackspråk
 22. Språksociologi
 23. Språkfel
 24. Särskrivningar
 25. Metafor
 26. Språkstatistik
 27. Språkförhållanden i Norden
 28. Platityder
 29. Klyschor
 30. Idiomatiska uttryck
 31. Ordspråk - ordstäv
 32. Roligt med språk
 33. Ordlekar
 34. Tungvrickare
 35. Nivåer
 36. Tempus
 37. Semantik
 38. Stilfigurer
 39. Språkformulär
 40. Experimentlitteratur
 41. Språklänkar

 

Språk / Innehållsförteckning
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2013)

.