www.larare.at

Lönesamtal

Innehållsförteckning -

 

 

Lönesamtal / Lönesamtal 2019
 

Inför lönessamtalet skrev jag detta till min chef:

Vad gäller mitt uppdrag som lärare på Lugnetgymnasiet jobbar jag både för ökad måluppfyllelse och bättre, mer effektivt och framför allt stimulerande lärande. Måluppfyllelse kan kopplas till både styrdokument och lärande i stort och jag jobbar för att uppnå så omfattande lärande som möjligt. Sedan vill jag förstås att lärande ska vara roligt, eftersom jag själv tycker det.

Försöker prata pedagogik så ofta som tillfälle ges och tror verkligen på det kollegiala arbetet. Lärare behöver prata mer med varandra så att det pedagogiska arbetet sker kontinuerligt som del i både den egna professionella utvecklingen och skolans egna kvalitetsarbete. Vill initiera nya som gamla metoder för att optimera lärandet för det gemensamma målet är, som jag tidigare nämnt, ökad måluppfyllelse. Men också att skapa förutsättningar för optimalt lärande. Jag försöker med andra ord både påverkas och påverka när det gäller lärande rent allmänt, läraryrket i stort och arbetet på Lugnetgymnasiet i synnerhet.

Följer nyfiket ny forskning och är lyhörd när det gäller frågor som berör lärande och andra faktorer som påverkar lärande; t.ex. psykologi, hjärnans biologi och motivation. Skolans kärnverksamhet är lärande och denna verksamhet vill jag med alla medel gynna och alla aspekter som påverkar detta är därför av intresse för mig.

Det är självklart i mitt jobb som lärare att inkludera samt ha ett öppet sinne. Skolan ska präglas av en demokratisk anda och jag värdesätter ett öppet samtalsklimat där allas röst är lika värd. Därför ska värdegrundsfrågor prägla all undervisning. Alla elever ska känna sig trygga, välkomna och bli införstådda i att “the sky is the limit”.

 

Lönesamtal / Lönesamtal 2014
 
 • Jag brinner verkligen för pedagogik, didaktik, lärande och skolfrågor i allmänhet och GyVux i synnerhet.
 • Jag är medveten över min arbetsinsatts som ofta överstiger 45h i veckan och för att bli bättre måste man investera egen tid vilket jag också gör (ibland på familjens bekostnad – vilket är mindre bra).
 • Jag är initiativrik vilket gyvux.se och alla mina mejl till lärarkollegiet och till dig visar på.
 • Jag sätter ständigt upp nya mål och försöker förverkliga dem utifrån de förutsättningar som råder.
 • Jag försöker alltid se mina kollegor och lära mig mer, samtidigt som jag ständigt jobbar med uppmuntran (precis som du).
 • Min ”heliga skrift” i en kurs är dess centrala innehåll och kunskapskrav. När jag ”bygger” mina kurser måste jag ta hänsyn till dessa och när jag bedömer och sätter betyg måste jag finna belägg i kunskapskraven; detta är fundamentet för min lärarverksamhet. Se t.ex. hur jag kopplar ihop Skolverkets styrdokument med innehåll i Moment inom svenskan: sajtförslag .
 • Vad gäller värdegrundsfrågor är mötet med eleven en utmärkt start för jag strävar efter att synliggöra eleven så att hen känner sig trygg i klassrummet och framför allt i lärandet. Elevdemokrati är en bra fortsättning då jag strävar efter att få eleven att känna sig delaktig vilket leder till positiv tillhörighet och genom att få eleven att känna sig både unik och del i ett viktigt sammanhang skapas en bättre lärandemiljö som ska präglas jämställdhet och framför allt solidaritet!
 • Genom att föra kontinuerlig planering i ett Kalendarium kan både jag och eleven följa lärandet vilket underlättar senare utvärdering för jag spar alla Kalendarier – se tidigare planering .
 • Vad gäller måluppfyllelse får jag väldigt ofta elever med dåligt självförtroende och genom att få dem att övervinner mentala hinder får jag hen att istället för att intala sig att hen inte klarar något, istället klarar det... bra!
 • Jag har ett aktivt samarbete med några i arbetslaget (främst Andy och Oscar) där vi diskuterar pedagogiska och didaktiska ”problem” och hur dessa ska övervinnas. Jag tar också hjälp av Gunillas enorma arbetslivserfarenhet och det enda som är synd är att diskussionerna inte hinner avslutas förrän annat ”knacka på”. Vad gäller organisation tar jag ofta hjälp av Jonas och jag är väldigt glad över att Stefan har kommit till oss.
 • Vad gäller motivation så har jag ofta ett mycket vetgirigt förhållningssätt till det mesta; både information och människor och jag lägger ett stort värde i att se alla.

 

Lönesamtal / Samtalsunderlag: medarbetarsamtal 2014
 

HUR GÅR VI VIDARE?

1) Vad fungerar bra? Hur ska det säkras?

Arbetsgruppen jobbar in sig och jobbar upp ett fungerande material. Tidigare osäkerhet och ovetskap är utbytt mot utveckling av det pedagogiska och organisatoriska arbetet på vuxenutbildningen och en nyvunnen kunskap om vilka betingelser som styr lärande på GyVux vinner ständigt ny terräng

Denna progressiva ”nybyggaranda” kan bibehållas om lärarna får tid att utarbeta och utvärdera sitt arbete på vuxenutbildningen. Att organisera och optimera både lärande och organisation och framför allt diskutera den springande punkten”: hur gör man denna typ av verksamhet lönsam? Eller är det så att ersättningen för varje elev är för låg?

Vem som gör vad spelar faktiskt mindre roll – det viktiga är att alla känner tillhörighet och bär på ett ansvar att utarbeta framtidens vuxenutbildning.

2) Vad behöver utvecklas på sikt?

Det flexibla lärandet står högt på listan, men det mest akuta är att få verksamheten att fungera väl. Att lärare hittar de metoder som passar dem och deras elevgrupper. Själv tycker jag mycket om digitala resurser och min ambition är att implementera fler i min undervisning i framtiden, men inget säger att det fungerar för alla. Vi måste värna om lärarnas mångfald!

Arbetsmiljö

Finns det något i din fysiska eller psykosociala arbetsmiljö du vill diskutera? Hur upplever du till exempel stämningen i organisationen som helhet och inom ditt arbetslag/arbetsplats i synnerhet?

Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är det inget fel på, däremot kan det finnas en del tandgnissel kring ”hoppandet” mellan olika skolor.

Din hälsa, ditt välbefinnande, din livsstil

Hur mår du? Trivs du på ditt arbete? Vad kan vi tillsammans göra för att öka ditt välbefinnande?

Jag mår mycket bra och jag älskar mitt arbete! Däremot kanske familjen får lida en del i och med att jag har svårt att lägga ifrån mig arbetet.


Återkoppling till chefen

Vilket stöd behöver du av chefen/ledningen? Vad skulle du prioritera om du vore chef?

Mitt arbete, som är mycket omfattande, behöver spridas till fler och jag skulle vilja ha det stödet från min chef. Jag är, utan att verka alltför styv i korken, på god väg mot morgondagens lärande (NGL).


Övrigt: Är det något ytterligare som vi behöver prata om?

Min framtid inom Falu Gymnasium.


Lönesamtal / Inför självskattningssamtal (och efter) 2014
 

5 punkter

 1. Engagemang
 2. Entreprenörskap
 3. Ledarskap
 4. Pedagogisk skicklighet
 5. Ämneskunskaper

Min målsättning inom företaget/jobbet/profession

Företaget: Jag försöker leva upp till förväntningen: Faluns bästa lärare. Detta gör jag genom att vässa min pedagogik, bredda och fördjupa mina ämneskunskaper.

Min roll som lärare sträcker sig utanför skolans väggar och jag vill påverka både företaget och samhället. Jag vill genom att stärka min roll som kunskapsförmedlare visa upp en professionalism som stärker företagets anseende som kunskapscentra eller ”läroverk” – detta ska i sin tur skapa vågrörelser som påverkar den generella inställningen till skolväsendet.

Jag vill skapa en plantskola för blivande samhällsledare. Jag tror som Platon att ett samhälle ska styras av filosofer. Med filosofer menar jag förstås intellektuella i och med att den betydelsen är mer korrekt i hänseende till antikens kulturliv då Platon la fram sina teorier om samhällsstyre.

Jobbet eller professionen: Läraryrket har hamnat i ett besvärligt skede – jag vill tro att vi just nu hamnat i ett paradigmskifte när det gäller yrkesrollen för lärare. Jag har sett en hel del elände under min korta tid som gymnasielärare och jag vill förändra lärarnas situation genom att arbeta mot bättre arbetsvillkor för lärare, men jag inser att jag ännu inte har de rätta verktygen för det. Däremot tänkte jag föra ”gerillakrig” och arbeta inifrån ut genom att höja lärarnas anseende genom att vara en påläst, engagerad och visionär lärare. Eleverna är inledningsvis mitt främsta mål och genom eleverna ska jag senare klättra upp mot själva lärarkåren och därefter ska jag sätta siktet mot allt högre mål.

Jag arbetar systematisk när det gäller min vilja att reformera – ingenting sker på ett ögonblick och kortsiktigheten i allt fler områden i samhället stör mig – denna kortsiktighet är inte min metod för jag sympatiserar inte med den för jag arbetar långsiktigt.

Genom att arbeta inifrån ut så kommer succesivt inställningen gentemot lärare att förändras. Idag är många besvikna över sina lärare och många kommer att fortsätta bli det om inte lärarna omprioriterar. Man måste poängtera (helst till ledningen) gång på gång hur kvalitativ och bristfällig undervisningen blir om allt fler uppgifter läggs på lärare. Vi har oss själva att skylla om vi inte säger ifrån. Att klocka sina arbetsuppgifter kan vara steg ett, att utvärdera hur mycket varje moment ska få i anspråk (både vad gäller tid och engagemang) är steg två och avslutningsvis ska man förbättra arbetsvillkoren för en själv. Arbetsvillkoren påverkar lärarens insatser och är otillräckligheten, missnöjdheten och bristande yrkesstolthet påtagliga är utgången given på förhand: dålig lärare. För att kunna bli ”proffs” måste man hela tiden ligga steget före och det gäller allt! Femminutersplaneringen ska vara ett minne blott, samtidigt som ”dåliga” lektioner ska vara accepterade i och med att alla har sämre dagar.


Intryck

Egna åtgärder

Tvärvetenskaplighet

Pedagogiska samtal med andra lärare

Vidareutbildning: pedagogisk, ämneskunskaper och samarbete

Kommentar

 

Lönesamtal / Löneöversyn i Falun 2014
 

Nu är årets löneöversyn i kommunen klar och den nya lönen ska betalas ut denna
månad. Det generella påslaget för Lärarnas Riksförbunds medlemmar i Falu kommuns skolor blev 2,98%.

Arbetsgivaren fortsatte enligt avtalets intention att betona lönedifferentieringen. Arbetsgivarens inställning är att det inte är påslaget i sig som är det viktiga utan att varje person ska ligga rätt i lön för sitt utförda arbete.

Lärarnas Riksförbund menade vid avstämningen att satsningarna procentuellt sett i Falun är för lågt i förhållande till hela riket.

Jonis spontana reaktion

Lärarlönerna över lag är alltför låga vilket blir märkbart när man diskuterar med en person med lika lång och med lika komplexa arbetsuppgifter, men inom en annan bransch; t.ex. en ingenjör och löneskillnaden ligger då på hela 10 000 kr. Jag accepterar förutsättningarna och är faktiskt tacksam över höjningen, men inte löneläget för lärare generellt. Förutsättningar som jag inte rår över i och med att det är en politisk fråga.

 

Lönesamtal / Material
 

Information om lönesamtal från Lärarnas riksförbund 2014 (Word-format)

Lönekriterier för lärare på Lugnet 2014 (Word-format)

Bedömningsmaterial på Lugnetgymnasiet inför lönesamtal 2019 (pdf)

 

Lönesamtal / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)